Kontakt

Bokslutskommuniké januari-december 2019

30 jan 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Stark tillväxtplattform etablerad - svagare fjärde kvartal avslutar året

Fjärde kvartalet 2019

 • Försäljningsvolymen minskade med 10,9 procent till 77,9 kton (87,4). Nettoomsättningen minskade till 2 682 MSEK (3 074).
 • Justerat rörelseresultat var 144 MSEK (191) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 1,9 kSEK (2,2).
 • Periodens resultat minskade till 47 MSEK (149) och inkluderar jämförelsestörande poster om –30 MSEK (–).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till 0,63 SEK (1,97).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till 68 MSEK (133) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 221 MSEK (319). Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 191 MSEK (316), vilket motsvarar en cash conversion om 132 procent.
 • Gränges har ingått ett avtal om att förvärva Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsat aluminium. Transaktionen är villkorad av regulatoriskt godkännande från berörda konkurrensmyndigheter och väntas genomföras under andra kvartalet 2020.
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 3,40 SEK (3,20) per aktie, motsvarande 43 procent (35) av årets resultat.

Januari-december 2019

 • Försäljningsvolymen minskade med 7,4 procent till 347,3 kton (375,0). Nettoomsättningen minskade till 11 978 MSEK (12 910).
 • Justerat rörelseresultat var 866 MSEK (1 005) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,5 kSEK (2,7).
 • Periodens resultat minskade till 600 MSEK (688) och inkluderar jämförelsestörande poster om –30 MSEK (–64).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till 7,95 SEK (9,11).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till –148 MSEK (531) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 1 590 MSEK (843). Av de totala investeringarna avser 1 103 MSEK expansionsinvesteringar. Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 1 048 MSEK (977), vilket motsvarar en cash conversion om 121 procent.
 • Nettoskulden ökade till 3 465 MSEK per 31 december 2019 (2 494 MSEK per 31 december 2018), vilket motsvarar 2,6 gånger justerad EBITDA (1,8 gånger per 31 december 2018). Nettoskulden per 31 december 2019 inkluderar leasingskulder om 259 MSEK till följd av tillämpning av IFRS 16 Leasingavtal1.

1För ytterligare information om IFRS 16 Leasingavtal se not 1.

 

Kommentarer från VD Johan Menckel:

Viktiga genomförda aktiviteter skapar en solid grund för tillväxt

Fortsatt svaga marknadsförutsättningar
Det fjärde kvartalet avslutade ett utmanande år för Gränges där de svaga marknadsförutsättningar som rådde under årets första tre kvartal fortsatte. Lägre efterfrågan från slutkundsmarknader i kombination med fortsatta lagerreduktioner i Europa och Amerika resulterade i att försäljningsvolymen minskade med 11 procent till 77,9 kton. Det justerade rörelseresultatet minskade med 47 MSEK och uppgick till 144 MSEK, inklusive kostnader om 12 MSEK för expansionsprojekten i USA. Ytterligare effektiviseringsåtgärder, inklusive ett generellt besparingsprogram och kapacitetsjusteringar, hjälpte till att reducera kostnadsbasen i kvartalet. Valutakursförändringar påverkade det justerade rörelseresultatet positivt med 20 MSEK under kvartalet. Kassagenereringen fortsatte att vara stark under det fjärde kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten, justerat för expansionsinvesteringar och förvärv, uppgick till 191 MSEK vilket motsvarar en cash conversion på över 130 procent.

Under det fjärde kvartalet var marknadsförutsättningarna särskilt utmanande i Europa och Amerika där försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin minskade med 25 respektive 19 procent. Detta var ett resultat av en fortsatt betydligt lägre produktion av lätta fordon i kombination med lagerreduktioner i leverantörskedjan. I Asien ökade försäljningen till fordonsindustrin med 2 procent under kvartalet. För HVAC och övrigt i Amerika minskade försäljningsvolymen med 11 procent i kvartalet primärt på grund av stora lagerreduktioner i kundledet.

Levererar på vår tillväxtstrategi
Under det fjärde kvartalet tillkännagav vi förvärvet av Aluminium Konin, som kommer att stärka vårt produkterbjudande och närvaro i Europa och bidra med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Aluminium Konin tillför nya kapabiliteter och ny kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon. I samband med transaktionen avser vi att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om totalt cirka 2 miljarder SEK för att finansiera förvärvet och framtida tillväxtinvesteringar. Under året slutfördes även expansionen av anläggningen i Huntingdon i USA och vi har startat upp fabriken i Newport för att försörja den amerikanska marknaden för tunn folie. I Europa genomför vi ett investeringsprogram för att öka effektiviteten och kapaciteten i vår anläggning i Finspång. Förvärvet av Aluminium Konin och expansionsprojekten kommer, när de är slutförda, att addera nya kapabiliteter och en ny årlig produktionskapacitet om 220 kton. De åtgärder som vi har genomfört under 2019 positionerar Gränges mycket väl och skapar en stark plattform för fortsatt lönsam tillväxt.

Stark kassagenerering finansierar tillväxt
Trots utmanande marknadsförhållanden var 2019 ett produktivt och framgångsrikt år på många sätt, med stort fokus på expansion kombinerat med kostnadsminskningar och effektiviseringar i samtliga regioner. Vi fortsatte även att implementera vårt hållbarhetsramverk och höjde vår ambition ytterligare genom att lansera tydliga långsiktiga hållbarhetsmål. För helåret 2019 minskade försäljningen med 7 procent till 347 kton och det justerade rörelseresultatet minskade till 866 MSEK. Positivt var att kassagenereringen var mycket stark under året med en cash conversion om 121 procent och ett justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten på 1 048 MSEK. Detta betyder att expansionsinvesteringarna på totalt 1 103 MSEK finansierades med medel genererade i verksamheten och att vi avslutade året med en skuldsättning motsvarande 2,6 gånger EBITDA. Mot bakgrund av det finansiella resultatet, samt beaktat våra framtidsutsikter, föreslår styrelsen att utdelningen för 2019 höjs med 6 procent till 3,40 SEK per aktie.

Utsikter
Den globala fordonsmarknaden förväntas vara relativt stabil i 2020 jämfört med 2019. För det första kvartalet estimerar däremot analysföretaget IHS att den globala produktionen av lätta fordon kommer att minska med 5 procent. Gränges räknar med en minskning i försäljningsvolym med låga ensiffriga tal för det första kvartalet jämfört med föregående år. Detta inkluderar en minskning med låga tvåsiffriga tal för material till fordonsindustrin till följd av den lägre fordonsproduktionen och fortsatta lagerreduktioner, samt en ökning med medel till höga ensiffriga tal för material till HVAC och övrigt i och med att ny kapacitet blir tillgänglig i Amerika. Förändringen i mix mellan material till fordonsindustrin och till HVAC och övrigt förväntas ha en negativ påverkan på lönsamheten i det första kvartalet. Eventuella vidare konsekvenser av utbrottet av coronavirus i Kina utgör en risk för dessa utsikter.

Blickar vi in i 2020 kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation, effektivitetsförbättringar och ett mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar ett ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt under kommande år, i takt med att fler fordonstillverkare väljer vätskebaserade batterikylningslösningar. Med ett starkt engagemang och driv att ständigt förbättra och utveckla är Gränges väl positionerat för att leverera hållbar och lönsam tillväxt över konjunkturcykler.

Johan Menckel, VD

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges bokslutskommuniké för januari–december 2019 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 30 januari 2020 kl 10.00. Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 51 (Sverige), +44 3333000804 (Storbritannien) eller +1 6319131422 (USA). PIN-kod: 69788601#. Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com
Telefon +46 (0) 705 97 43 75

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 30 januari 2020 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.