Kontakt

Förändring av antal aktier och röster i Gränges

30 dec 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Antalet aktier och röster i Gränges AB (publ) (Nasdaq Stockholm: GRNG) har ändrats under december månad till följd av genomförandet av den tidigare kommunicerade företrädesemissionen.

Som tidigare kommunicerats, beslutade Gränges styrelse den 18 november 2020, med stöd av bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 25 juni 2020, om en fullt garanterad nyemission om cirka 1,7 miljarder SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att finansiera förvärvet av Aluminium Konin som slutfördes den 6 november 2020, bibehålla Gränges finansiella styrka samt för att finansiera framtida tillväxtinvesteringar i enlighet med Gränges strategi. Den 16 december 2020 meddelade Gränges att företrädesemissionen blivit fulltecknad och att Gränges tillförs cirka 1 701 MSEK, före emissionskostnader, genom företrädesemissionen.

Företrädesemissionen har medfört en ökning av antalet aktier i Gränges med 28 348 964 aktier under december månad, från 77 959 654 till 106 308 618 aktier, och en ökning av aktiekapitalet med 37 981 240 SEK, från 104 448 413 SEK till 142 429 653 SEK.

Per den 30 december 2020, den sista handelsdagen i månaden, uppgick det totala antalet aktier och röster i Gränges till 106 308 618.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Denna information är sådan information som Gränges AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020, kl. 09.00.

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.