Kontakt

Gränges och Boryszew har avtalat en ny struktur rörande köpeskillingen för Aluminium Konin

07 okt 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges och säljaren av Aluminium Konin, Boryszew S.A., har idag avtalat om en ny struktur rörande köpeskillingen för förvärvet av Aluminium Konin.

Förvärvet av Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsat aluminium, tillkännagavs den 28 november 2019 och stärker Gränges produkterbjudande och närvaro i Europa samt bidrar med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Förvärvet tillför nya kapabiliteter och ny kapacitet som bland annat möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon. Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker bolagets plattform för hållbar lönsam tillväxt. Den 23 september 2020 godkände EU-kommissionen förvärvet.

Ny struktur rörande köpeskillingen:

  • En del av köpeskillingen kommer att utgöras av en apportemission av aktier i Gränges AB (publ) till säljaren, Boryszew S.A.. Apportemissionen kommer att uppgå till cirka 10 procent av Enterprise Value (cirka 2,2 miljarder SEK eller 938 miljoner PLN på skuldfri basis), motsvarande cirka 200 MSEK. Priset per aktie och antalet aktier kommer att fastställas på marknadsmässiga villkor.
  • Boryszew har förbundit sig att teckna sin andel av Gränges planerade företrädesemission samt att behålla aktierna i minst 6 månader efter affärens slutförande.

Gränges planerade företrädesemission på cirka 2 miljarder SEK kommer att reduceras med motsvarande storleken på apportemissionen. Företrädesemissionen kommunicerades i samband med annonseringen av förvärvet av Aluminium Konin den 28 november 2019 och Gränges styrelse har givits ett bemyndigande av årsstämman den 25 juni 2020 att besluta om nyemission av aktier motsvarande en emissionslikvid om upp till totalt 2 miljarder SEK.

Den förvärvade verksamheten kommer att bli ett helägt dotterbolag till Gränges AB och en del i Gränges Europas verksamhet.

Transaktionen förväntas att slutföras den 30 oktober 2020.

”Det är positivt och värdefullt att få säljaren av Aluminium Konin som aktieägare och vi ser mycket fram emot att slutföra detta strategiskt viktiga förvärv och att börja arbeta tillsammans med våra nya kollegor i Polen,” säger Johan Menckel, VD för Gränges AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Menckel, VD
johan.menckel@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Oskar Hellström, CFO och vice VD
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 7 oktober 2020, kl 18.00.

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.