Kontakt

Gränges bokslutskommuniké januari–december 2020

28 jan 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Starkt fjärde kvartal avslutade ett utmanande men produktivt år

Fjärde kvartalet 2020

 • Förvärvet av Aluminium Konin har slutförts och är konsoliderat från november.
 • Försäljningsvolymen ökade med 32,6 procent till 103,3 kton (77,9). Nettoomsättningen ökade till 3 149 MSEK (2 682). Exklusive förvärv ökade försäljningsvolymen med 13,9 procent och nettoomsättningen uppgick till 2 761 MSEK.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 193 MSEK (144) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 1,9 kSEK (1,9). Exklusive förvärv ökade justerat rörelseresultat till 177 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 106 MSEK (47) och inkluderar jämförelsestörande poster om –27 MSEK (–30).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 1,19 SEK (0,56).1)
 • Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 232 MSEK (191).
 • En företrädesemisson har genomförts och en likvid om 1 701 MSEK före emissionskostnader har tillförts.

Januari–december 2020

 • Försäljningsvolymen ökade med 0,9 procent till 350,6 kton (347,3). Nettoomsättningen minskade till 11 008 MSEK (11 978). Exklusive förvärv minskade försäljningsvolymen med 3,2 procent och nettoomsättningen uppgick till 10 620 MSEK.
 • Justerat rörelseresultat var 648 MSEK (866) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 1,8 kSEK (2,5). Exklusive förvärv uppgick justerat rörelseresultat till 632 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 363 MSEK (600) och inkluderar jämförelsestörande poster om –64 MSEK (–30).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,21 SEK (7,05).1) 
 • Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 1 180 MSEK (1 048), vilket motsvarar en cash conversion om 182 procent.
 • Nettoskulden minskade till 3 292 MSEK per 31 december 2020 (3 465 MSEK per 31 december 2019), vilket motsvarar 2,2 gånger justerad EBITDA2)3) (2,6 gånger per 31 december 2019).
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 1,10 SEK (–) per aktie, motsvarande 32 procent (–) av årets resultat.

1) Vägt antal utestående stamaktier har justerats för utspädningseffekt från nyemission i december 2020.
2) Inkluderar justerad EBITDA för förvärv som del av Grängeskoncernen i 12 månader, se not 7 för ytterligare information.
3) Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare information.


Kommentarer från VD Johan Menckel:

Förvärvet av Aluminium Konin och nyemissionen skapar en stark plattform för tillväxt

Förbättrade marknadsförutsättningar
Vi såg en fortsatt återhämtning på marknaden under det fjärde kvartalet 2020. I det fjärde kvartalet översteg försäljningsvolymen 100 kton för första gången under ett enskilt kvartal och uppgick till 103,3 kton, vilket motsvarar en ökning med 33 procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive den förvärvade försäljningsvolymen från Aluminium Konin ökade försäljningsvolymen i det fjärde kvartalet med 14 procent jämfört med samma period föregående år och 2 procent jämfört med försäljningsvolymen i det tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultatet ökade till 193 MSEK, främst förklarad av den högre försäljningsvolymen. Aluminium Konin bidrog med 17 MSEK medan valutakursförändringar påverkade det justerade rörelseresultatet negativt med 11 MSEK. Kassagenereringen fortsatte att vara stark under det fjärde kvartalet, och kassaflödet före finansieringsverksamheten, justerat för expansionsinvesteringar och förvärv, uppgick till 232 MSEK.

Marknadsförutsättningarna under det fjärde kvartalet var särskilt starka inom HVAC, där den ovanligt långa och varma säsongen i kombination med en ökad marknadsandel bidrog till att försäljningsvolymen ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Inom fordonsindustrin fortsatte vi att se en återhämtning under det fjärde kvartalet och noterade en tillväxt i försäljningsvolymen med 4 procent jämfört med föregående år och 16 procent jämfört med det tredje kvartalet, exklusive den förvärvade volymen från Aluminium Konin. Tecknen på återhämtning var starkast i Amerika, där försäljningen till fordonsindustrin ökade med 8 procent jämfört med föregående år, följt av Europa och Asien där tillväxten uppgick till 5 respektive 2 procent. I Amerika och Europa påverkades försäljningen positivt av lagerpåfyllningar i kundledet.

Förvärvet av Aluminium Konin slutfört
I början av november slutförde vi förvärvet av Aluminium Konin, som nu bytt namn till Gränges Konin. Förvärvet stärker vårt produkterbjudande och närvaro i Europa och bidrar med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Gränges Konin tillför även nya kapabiliteter och ny kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon. Efter slutförandet av förvärvet har vi arbetat nära våra nya kollegor i Polen för att integrera Konin i Gränges och jag är väldigt nöjd med den utveckling jag har sett hittills. Efter förvärvet av Konin genomförde vi en nyemission om 1,7 miljarder SEK, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, för att finansiera förvärvet och framtida tillväxtinvesteringar i enlighet med vår strategi. Intresset för företrädesemissionen var mycket stort och som ett resultat av detta blev den övertecknad med 51 procent. Det är mycket positivt för Gränges med det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare.

Helår 2020
Trots utmanande marknadsförutsättningar till följd av covid-19-pandemin har 2020 varit ett produktivt år på många sätt med ett fortsatt fokus på såväl expansion och tillväxt som på kostnadsminskningar och effektivitetsförbättringar i samtliga regioner. Under året slutförde vi förvärvet av Gränges Konin och etablerade verksamhet inom aluminiumpulver för additiv tillverkning genom etableringen av Gränges Powder Metallurgy. Under året startades också den nya produktionskapaciteten framgångsrikt i anläggningen i Huntingdon. Vi fortsatte också att leverera på Gränges ambitiösa hållbarhetsramverk och -mål och jag är väldigt glad över att se fortsatt goda framsteg för många av våra hållbarhetsprioriteringar 2020. Detta visar på styrkan i vårt strukturerade sätt att integrera hållbarhetsaspekter i vår verksamhet och värdekedja. För helåret 2020 ökade försäljningsvolymen inklusive förvärv med 1 procent och uppgick till 351 kton och det justerade rörelseresultatet minskade till 648 MSEK.

Positivt var att kassagenereringen var mycket stark under året med en cash conversion om 182 procent och ett justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten på 1 180 MSEK. Det starka kassaflödet bidrog till att storleken på företrädesemissionen, för att finansiera förvärvet av Aluminium Konin, kunde minskas jämfört med det som ursprungligen kommunicerats. Vi avslutade året med en skuldsättning motsvarande 2,2 gånger EBITDA.

Mot bakgrund av det finansiella resultatet, samt beaktat våra framtidsutsikter, föreslår styrelsen att utdelningen för 2020 uppgår till 1,10 SEK per aktie.

Strategi 2025
Under 2020 har vi vidareutvecklat vår strategi och identifierat fyra huvudsakliga tillväxtområden. Gränges kompetens, kapabiliteter och globala närvaro utgör en god plattform för att tillvarata tillväxtmöjligheter, organiskt såväl som genom förvärv, inom Thermal management, Electrified transportation, New rolled products niches samt New materials technology. Realiseringen av den uppdaterade tillväxtstrategin stöds av ett ökat fokus på hållbarhet, innovation, digitalisering och kontinuerliga förbättringar. Med ett ökat fokus på dessa ”business drivers”, tillsammans med vår starka företagskultur och våra engagerade medarbetare, kommer Gränges lönsamhet och konkurrenskraft att stärkas ytterligare och den uppdaterade strategin att realiseras.

Utsikter
Även om covid-19-pandemin fortsätter att påverka flera av Gränges slutkundsmarknader förväntas återhämtningen för närvarande fortsätta under 2021. För det första kvartalet 2021 antar analysföretaget IHS för närvarande att den globala produktionen av lätta fordon kommer att öka med 17 procent jämfört med föregående år. För det första kvartalet 2021 förutspår Gränges för närvarande en organisk tillväxt i försäljningsvolym, exklusive Gränges Konin, med låga tvåsiffriga tal jämfört med föregående år. Detta inkluderar en låg tvåsiffrig tillväxt inom fordonsindustrin och en medelhög ensiffrig tillväxt för HVAC och övrigt. Gränges Konin arbetar nära full kapacitet och förväntas under nuvarande marknadsförhållanden bidra med en försäljningsvolym om cirka 24 kton i det första kvartalet. Valutakursutvecklingen förväntas påverka lönsamheten negativt under det första kvartalet.

När vi nu lämnar 2020 bakom oss och blickar framåt ser jag att vi under de senaste åren har etablerat en stark plattform genom organisk tillväxt, expansionsinvesteringar och förvärv. Med ett starkt fokus på hållbarhet, innovation, digitalisering och kontinuerliga förbättringar är Gränges väl positionerat för att leverera hållbar och lönsam tillväxt de kommande åren.

Johan Menckel, VD

 

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges bokslutskommuniké för januari–december 2020 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 28 januari 2021 kl. 10.00. Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5664 2651 (Sverige), +44 3333 000 804 (Storbritannien) eller +1 631 913 1422 (USA). PIN-kod: 6978 8601#. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
E-post: johan.dufvenmark@granges.com
Telefon: +46 (0) 705 97 43 75

Denna information är sådan som Gränges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 januari 2021 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13,5 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.