Kontakt

Kommuniké från Gränges AB:s årsstämma den 6 maj 2021

06 maj 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges AB höll under torsdagen den 6 maj 2021 sin årsstämma. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

På stämman fattades följande huvudsakliga beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.granges.com. På hemsidan finns även ett förinspelat anförande av VD Johan Menckel där han presenterar bolaget och verksamheten samt kommenterar verksamhetsåret 2020 och det första kvartalet 2021. Han nämner också att Gränges firar 125-årsjubileum 2021 genom att bland annat lansera en jubileumsbok om Gränges historia skriven av näringslivsjournalisten Ronald Fagerfjäll.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,10 SEK per aktie med avstämningsdag måndagen den 10 maj 2021. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 14 maj 2021. 

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2020.

Styrelse och revisorer
Stämman nyvalde Martina Buchhauser samt omvalde Fredrik Arp, Carina Andersson, Mats Backman, Peter Carlsson, Katarina Lindström och Hans Porat till styrelseledamöter. Ragnhild Wiborg hade avböjt omval. Stämman omvalde Fredrik Arp till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 775 000 SEK och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 325 000 SEK. Därutöver ska ersättning utgå med 125 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 55 000 SEK till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 60 000 SEK och 30 000 SEK till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska oförändrat erhålla 40 000 SEK vardera för motsvarande tidsperiod.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport gällande ersättningar till VD och vice VD enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2021. Programmet har en löptid på tre år och kommer att erbjudas ledande befattningshavare som ett komplement till det årliga incitamentsprogrammet (”STI 2021”).

STI 2021 mäter justerat rörelseresultat (50 procent), cash conversion (30 procent) och individuell prestation (20 procent) med ett maximalt utfall på 60 procent av årlig grundlön. För President Americas är maximalt utfall 100 procent av årlig grundlön. 

LTI 2021 innebär att ett utfall motsvarande det från STI 2021 avsätts samt indexeras med Grängesaktiens totalavkastning. Intjänandeperioderna för LTI 2021 löper under år 2022, 2023 och 2024 och utbetalning sker proportionerligt årsvis över tre år – 2023, 2024 och 2025 – förutsatt fortsatt anställning i Grängeskoncernen. 

Den totala utbetalningen från STI samt utbetalande LTI-program kan ej överstiga 150 procent av den årliga grundlönen per det datum då utbetalningen görs. Detta gäller dock inte den person som innehar befattningen President Americas, vars utbetalningar från STI- respektive LTI-programmen är begränsade till 200 procent av den årliga grundlönen.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Nelson, General Counsel
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 70 834 96 16

Om Gränges 
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 560 kton. Gränges har 2 400 medarbetare och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.

Årsstämma 2021

Gränges AB:S årsstämma ägde rum torsdagen den 6 maj 2021. Ett förinspelat anförande från VD Johan Menckel finns tillgängligt med en summering av året, var Gränges är idag samt framtida ambitioner.

Läs mer