Kontakt

Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 hölls den 6 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin hölls årsstämman 2021 på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum; det var således en årsstämma utan fysiskt deltagande.