Kontakt

Samarbete för att minska klimatpåverkan i fordonsindustrin

07 jul 2021 | KONCERNRELEASE

Gränges och aluminium- och energibolaget Hydro arbetar tillsammans för att tillhandahålla koldioxidsnåla och cirkulära aluminiumerbjudanden till fordonsmarknaden. Ett nytt samarbete har initierats där Gränges köper in koldioxidsnålt primäraluminium från Hydro.

“Vi strävar efter att utveckla lösningar som har låg klimatpåverkan och som är cirkulära och resurseffektiva, och jag är därför mycket nöjd över att vi samarbetar med Hydro för att köpa in deras koldioxidsnåla primäraluminium REDUXA”, säger Torbjörn Sternsjö, President Gränges Europe. “Ökat samarbete inom aluminiumvärdekedjan är nödvändigt för att stödja den globala fordonsmarknadens snabba övergång till mer hållbara transportlösningar. Gränges arbetar fokuserat för att utveckla hållbara produkter och lösningar för både värmeväxlare och batteriapplikationer, vilka stöder övergången och även förbättrar kundernas hållbarhetsprestanda,” fortsätter Sternsjö.

Inköp av koldioxidsnålt primäraluminium från Hydro är ett viktigt initiativ i Gränges strategi för att minska klimatavtrycket från inköpta metaller. Gränges kunder blir i allt större utsträckning medvetna om betydelsen av att använda hållbara material och är ofta engagerade i att inte bara minska sina egna klimatavtryck och utsläpp i användningsfasen utan att också minska utsläppen i värdekedjans tillverkningsfas, där materialet är i fokus.

“Vi är glada över att Gränges har valt en av våra koldioxidsnåla produkter i deras strävan att erbjuda fordonstillverkare hållbara produkter och lösningar. Genom att dra nytta av båda företagens materialexpertis och kunskap om fordonsindustrin, har vi en bra grund för att gemensamt utveckla och erbjuda kunderna attraktiva och hållbara aluminiumlösningar”, säger Eivind Kallevik, EVP och Head of Aluminium Metal i Hydro.

Gränges och Hydro har ett långvarigt samarbete och de två företagen har genom åren drivit ett flertal gemensamma forskningsprojekt för att undersöka hur klimatavtrycket från aluminiumlösningar till fordonsmarknaden kan minskas. Utöver koldioxidsnålt primäraluminium, har viktiga forskningsämnen varit användning av återvunnet aluminium och utveckling av nya legeringar.

Ökad användning av aluminium i transportapplikationer minskar fordonets vikt, energiförbrukning och klimatavtryck såväl som elfordonens räckvidd vid körning. Det kan också bidra till förbättrad resurs- och operationell effektivitet i produkttillverkningen. Om man tittar på själva materialet, varierar klimatavtrycket från aluminium mycket beroende på var och hur det produceras.

Gränges och Hydro är båda engagerade i att flytta gränserna för koldioxidsnåla och cirkulära aluminiumprodukter och därigenom stödja fordonsindustrin att bli mer hållbar. Ett nära samarbete är nyckeln för att uppnå detta.

Om Hydro REDUXA
Hydro REDUXA koldioxidsnålt aluminium har ett certifierat maximalt klimatavtryck på 4,0 kg CO2e/kg aluminium, vilket är mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet och inkluderar utsläpp från utvinning av bauxit till leverans av produkt till kund (sk. ’cradle-to gate’). Detta innefattar alla direkta och indirekta utsläpp längs hela aluminiumvärdekedjan från råvara till färdig produkt, inklusive transport.

Om Hydro
Hydro är ett ledande aluminium- och energiföretag engagerat i en hållbar framtid. Företagets syfte är att skapa mer livskraftiga samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Sternsjö, President Europe
torbjorn.sternsjo@granges.com, tel: +46 732 01 49 21

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 560 kton. Gränges har 2 600 medarbetare och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.