Kontakt

Gränges delårsrapport januari–september 2022

20 okt 2022 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Förbättrat resultat och kassaflöde trots utmaningar

Tredje kvartalet 2022

 • Försäljningsvolymen ökade med 1,1 procent till 119,8 kton (118,5) och nettoomsättningen ökade till 6 172 MSEK (4621).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 345 MSEK (219) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,9 kSEK (1,8).
 • Rörelseresultatet var 269 MSEK (219) och inkluderar jämförelsestörande poster om -76 MSEK (-).
 • Periodens resultat ökade till 156 MSEK (153).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,47 SEK (1,44).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 441 MSEK (-135).
 • Totala klimatutsläpp (scope 1+2+3) per ton ökade till 9,5 ton CO2e/ton (8,9) men är ned 17 procent jämfört med basår 2017.
 • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 31,1 procent (28,7).

Januari–september 2022

 • Försäljningsvolymen minskade med 2,0 procent till 369,0 kton (376,6) och nettoomsättningen ökade till 19 126 MSEK (13 272).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 1 077 MSEK (870) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,9 kSEK (2,3).
 • Rörelseresultatet var 1 063 MSEK (854) och inkluderar jämförelsestörande poster om -14 MSEK (-16).
 • Periodens resultat ökade till 713 MSEK (618).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 6,70 SEK (5,79).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till -60 MSEK (144).
 • Finansiella nettoskulden ökade till 4 342 MSEK per 30 september 2022 (3 059 MSEK per 31 december 2021), vilket motsvarar 2,1 gånger justerad EBITDA (1,8 gånger per 31 december 2021).
 • Totala klimatutsläpp (scope 1+2+3) per ton minskade till 8,8 ton CO2e/ton (9,3) och är ned 23 procent jämfört med basår 2017.
 • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 32,5 procent (27,1).Kommentarer från Gränges VD Jörgen Rosengren:

Ytterligare ett stabilt kvartal i en turbulent omvärld

Intensifierat säkerhetsarbete
Under kvartalet ökade vi våra ansträngningar med sikte på branschledande säkerhet. Vårt närmaste mål är att uppnå en kraftfull riskminskning inom särskilt viktiga områden till sommaren 2023 och vi börjar se vissa första konkreta resultat på fabriksgolvet.

Tillväxt trots globala utmaningar — Europa hårdast drabbat
Gränges påverkas av samma utmaningar som våra branschkollegor, kunder och leverantörer: den högsta kostnadsinflationen och de högsta räntorna på årtionden. På sikt kan detta naturligtvis påverka efterfrågan.

I Gränges Americas upplevde vi trots detta en fortsatt stark efterfrågan under kvartalet. Liksom tidigare under året hölls vår försäljningsvolym tillbaka av begränsad produktionskapacitet.

I Gränges Eurasia var bilden mer blandad. Asien hade en stark återhämtning sett till efterfrågan och försäljningsvolym. Detta berodde på att vi kunde få ut en stor orderstock som vi hade med oss in i kvartalet och att vi framgångsrikt skalade upp produktionen igen efter den tidigare covid-19-nedstängningen. I Europa gjorde energikrisen som orsakats av kriget i Ukraina situationen synnerligen dramatisk. Efterfrågan var i stort sett stabil inom fordonsindustrin men minskade avsevärt i andra branschsegment på grund av höga lagernivåer nedströms och minskande efterfrågan från slutkunder. Sammantaget kompenserade tillväxten i Asien fullt ut för nedgången i Europa.

Totalt sett återgick Gränges till ökande försäljningsvolym under tredje kvartalet.

Stabilitet och flexibilitet möjliggör fortsatt ökad vinst
Gränges har under de senaste 12 månaderna drabbats av kostnadsökningar på över 1,3 mdr SEK och mycket stora fluktuationer i efterfrågan. Vi har också varit tvungna att hantera de effekter som kriget i Ukraina har haft på efterfrågan, utbud och energikostnader. Därtill den drastiska nedstängningen av vår verksamhet i Kina på grund av covid-19.

Att hantera dessa dramatiska händelser har krävt enorm flexibilitet hos hela vårt globala team. Samtidigt har vi fortsatt att förse våra kunder med stabil kvalitet, i tid, varje gång. Vi har ersatt förlorade volymer i vissa segment med nya affärer och har lyckats kompensera de stora kostnadsökningarna fullt ut med produktivitets- och prisökningar.

Till följd av dessa insatser fortsatte vi vår resultatförbättring under tredje kvartalet trots mycket svåra omständigheter.

Hållbarhetsarbetet fortsätter
Vårt hållbarhetsarbete fortsatte att utvecklas positivt under kvartalet. Målet är att minska vårt klimatavtryck och att utveckla mer hållbara lösningar. Återvinningsvolymerna ökade ytterligare i takt med att vi lyckades göra våra materialflöden mer cirkulära. Att klimatavtrycket per ton tyvärr ökade under kvartalet berodde på förändrad mix.

En viktig del i vår Navigate-plan är att utveckla rätt partnerskap såväl uppströms som nedströms. Ett sådant exempel är att vi nyligen tecknade ett långsiktigt avtal för leverans av förnybar energi till vår anläggning i Newport.

Situationen i Europa tynger kortsiktiga utsikter
Den exceptionella osäkerheten de senaste två åren verkar ha blivit det nya normala.

Vi förväntar oss en stabil efterfrågan i Nordamerika och Asien under nästa kvartal. Vår största utmaning på kort sikt är i stället situationen i Europa med både ökade kostnader och fallande efterfrågan.

Om inte situationen förbättras riskerar de historiskt höga energipriserna i Europa att driva upp våra kostnader med så mycket som en halv miljard kronor på helårsbasis. Vi avser att kompensera denna typ av kostnadsökningar med produktivitets- och prishöjningar, vilket vi har gjort löpande även tidigare under 2022. Tidsfördröjningen innan nya prisökningar slår igenom kommer dock att påverka marginalutvecklingen negativt under det fjärde kvartalet relativt det tredje.

Under det kommande kvartalet förväntas efterfrågan bland europeiska slutkunder vara stabil inom fordonsindustrin, men mycket svag i flera andra sektorer. Vår försäljning kommer att dämpas ytterligare av fortsatt höga lagernivåer nedströms. Liksom tidigare avser vi att utnyttja vår flexibilitet och söka volym där det finns efterfrågan. Vi förväntar oss dock att nedgången i Europa kommer att minska vår totala försäljningsvolym det fjärde kvartalet till en nivå liknande det relativt svaga fjärde kvartalet 2021.

Oförändrad ambition framåt
Mitt uppe i alla kortsiktiga utmaningar försummar vi inte det långsiktiga. Arbetet med att genomföra vår ambitiösa Navigate-plan fortsätter. Säkerhet, investeringsprogram, ökad återvinning, produktivitetsförbättring, mer hållbar energiförsörjning och investeringar i våra medarbetare är några exempel på fokusområden. Särskilt uppmuntrande är de goda framsteg vi ser inom batteri-material för elfordon. Kundernas intresse för vad vi kan erbjuda inom batteriprodukter är mycket stort och vi har landat flera viktiga kontrakt under tredje kvartalet. Vi stärker teamet och tar ytterligare steg för att accelerera vår tillväxt inom detta område.

Sammanfattningsvis har jag fullt förtroende för vår förmåga att fortsätta leverera starka resultat på både kort och lång sikt. Det gläder mig att återigen kunna presentera ett rekordhögt resultat hittills under 2022 och visa på goda framsteg mot våra långsiktiga prioriteringar. Jag vill rikta ett stort tack till hela vårt globala team för era enastående insatser!

Jörgen Rosengren, VD och Koncernchef


Webbsänd telefonkonferens
VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för perioden januari–september 2022 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 20 oktober 2022 kl. 09.00.

Följ webbsändningen på här >> För att delta i telefonkonferensen, vänligen registrera dig på på denna länk >> Vid registreringen kommer telefonnummer och konferens-ID att tillhandahållas. Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.