Kontakt

Gränges delårsrapport Q3 2023: Stark lönsamhet och rekordstarkt kassaflöde

26 okt 2023 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Tredje kvartalet 2023

 • Försäljningsvolymen minskade med 4,1 procent till 114,9 kton (119,8) och nettoomsättningen minskade till 5 575 MSEK (6 172).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 439 MSEK (319) och inkluderade energikostnadskompensation om 22 MSEK.
 • Justerat rörelseresultat per ton ökade till 3,8 kSEK (2,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 479 MSEK (243).
 • Periodens resultat ökade till 332 MSEK (135).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 3,12 SEK (1,27).
 • Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 1 067 MSEK (441).
 • Totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) minskade till 8,0 ton CO2e/ton (9,6).
 • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 44,5 procent (31,1).


Januari–september 2023

 • Försäljningsvolymen minskade med 3,7 procent till 355,5 kton (369,0) och nettoomsättningen minskade till 17 551 MSEK (19 126).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 1 290 MSEK (997).
 • Justerat rörelseresultat per ton ökade till 3,6 kSEK (2,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 330 MSEK (983).
 • Periodens resultat ökade till 902 MSEK (649).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 8,47 SEK (6,10).
 • Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 2 133 MSEK (-60).
 • Finansiella nettoskulden uppgick till 2 916 MSEK per 30 september 2023 (3 882 MSEK per 31 december 2022), vilket motsvarar 1,3 gånger justerad EBITDA (1,9 gånger per 31 december 2022).
 • Totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) minskade till 8,5 ton CO2e/ton (8,9).
 • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 41,1 procent (32,5).


Kommentarer från Gränges VD Jörgen Rosengren: Ny strategi levererar
Under tredje kvartalet var Automotive fortsatt stabilt i alla regioner, om än inte riktigt på samma mycket starka nivå i Asien som föregående år. Efterfrågan från andra kundgrupper påverkades av höga lagernivåer nedströms och svagare slutkundsmarknader jämfört med föregående år i både Nordamerika och Europa. Liksom tidigare arbetade vi hårt för att med flexibilitet anpassa försäljningen till efterfrågan. Sammantaget minskade vår försäljningsvolym med 4 procent.

Trots detta uppnådde Gränges ett enastående resultat. Det som främst bidrog var att vi framgångsrikt lyckades kompensera ökade kostnader med prisjusteringar och produktivitetsförbättringar, inte minst genom vårt nya återvinnings- och gjutningscenter i Huntingdon. Energikostnadskompensation i Europa bidrog också. Det justerade rörelseresultatet ökade med närmare 40 procent till 439 miljoner kronor, vårt bästa resultat någonsin efter rekordet under andra kvartalet i år. Vi är mycket stolta över att leverera lönsamhet på den här nivån trots ogynnsamma marknadsförhållanden.

Det är mycket glädjande att se att vårt rekordstarka kassaflöde är ett direkt resultat av vårt systematiska arbete med att minska lager och öka återvinningen. En försäkringsersättning bidrog också till förbättringen. Det starka resultatet och kassaflödet minskade vår nettoskuld avsevärt och stärkte vår balansräkning och skuldsättning som nu ligger inom vårt målområde.

Navigate-plan för hållbar tillväxt levererar
Efter lite mer än ett år med vår Navigate-strategi har det första steget ”Restore” börjat ge starka resultat. Vårt fokus är att slutföra, optimera och utnyttja de senaste årens investeringsprogram för att återställa lönsamheten till en sund nivå. De fina resultaten den senaste tiden visar att strategin fungerar som planerat.

Arbetet fortsatte även med steg två och tre i vår strategi, kallade "Build" och "Invest", med ett starkt fokus på hållbarhet. Vi levererade återigen höga återvinningsvolymer och låga klimatutsläpp. I oktober nådde vi vårt mål att ha alla produktionsanläggningar certifierade av Aluminium Stewardship Initiative. Vår strategi bygger även på starka samarbeten med våra kunder, vilket till exempel illustreras av årets upplaga av vårt tekniska seminarium i Shanghai där 400 deltagare samlades för att diskutera hur vi som bransch kan accelerera mot netto-noll. Investeringar i hållbar tillväxt fortsatte i alla tre regioner.

Stabil utveckling på kort sikt
Marknadens efterfrågan är svagare än föregående år, men är fortsatt svår att förutsäga, särskilt vad gäller tidpunkten för minskning av lager nedströms. Vi kommer att dra fördel av detta och göra längre underhållsstopp än vanligt under fjärde kvartalet. Svagare efterfrågan sätter också press på prissättningen i marknaden. Vår ambition att öka marknadsandelar och bibehålla marginaler är dock oförändrad. Sammantaget förväntar vi oss en försäljningsvolym under fjärde kvartalet ungefär i linje med motsvarande kvartal 2022.

Jag är mycket stolt över hur våra engagerade team i alla tre regioner genomför vår Navigate-plan för hållbar tillväxt. Jag vill ta tillfället i akt att tacka var och en för deras utmärkta insatser. Resultaten talar för sig själva.

Jörgen Rosengren, Koncernchef och VD

Webbsänd presentation
VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för Q3 2023 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 26 oktober 2023 kl. 10.00.

Följ webbsändningen live via denna länk. För att ställa frågor i anslutning till presentationen, vänligen registrera dig här. Vid registreringen kommer telefonnummer och konferens-ID att tillhandahållas. Ring gärna upp ett par minuter innan webbsändningen startar. Presentationen görs på engelska.