Kontakt

Gränges halvårsrapport 2023

14 jul 2023 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Fortsatt stark resultattillväxt och starkt kassaflöde

Andra kvartalet 2023

 • Försäljningsvolymen minskade med 1,7 procent till 120,5 kton (122,5) och nettoomsättningen minskade till 6 008 MSEK (6 875).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 450 MSEK (348).
 • Justerat rörelseresultat per ton ökade till 3,7 kSEK (2,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 450 MSEK (410).
 • Periodens resultat ökade till 316 MSEK (274).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,97 SEK (2,58).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 779 MSEK (722).
 • Totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) uppgick till 8,5 ton CO2e/ton (8,0).
 • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 41,2 procent (35,4).

Första halvåret 2023

 • Försäljningsvolymen minskade med 3,5 procent till 240,6 kton (249,2) och nettoomsättningen minskade till 11 976 MSEK (12 955).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 851 MSEK (678).
 • Justerat rörelseresultat per ton ökade till 3,5 kSEK (2,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 851 MSEK (740).
 • Periodens resultat ökade till 570 MSEK (514).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 5,35 SEK (4,83).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 1 066 MSEK (–502).
 • Finansiella nettoskulden uppgick till 3 867 MSEK per 30 juni 2023 (3 882 MSEK per 31 december 2022), vilket motsvarar 1,8 gånger justerad EBITDA (1,9 gånger per 31 december 2022).
 • Totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) uppgick till 8,8 ton CO2e/ton (8,5).
 • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 39,4 procent (33,2).

 

Kommentarer från Gränges VD Jörgen Rosengren:
Goda framsteg första året med ny strategi

Stark lönsamhetstillväxt trots svagare efterfrågan
Den allmänna ekonomiska avmattningen i kombination med höga lagernivåer nedströms fortsatte att sätta press på efterfrågan i de flesta av våra kundgrupper. Undantaget var fordonsindustrin, där vi fortsatte att se en god efterfrågan i både Gränges Americas och Gränges Eurasia. I Asien såg vi också en stark återhämtning från andra kvartalet 2022, som påverkades av Covid-19-nedstängningen. I båda affärsområdena lyckades vi delvis kompensera variationer i efterfrågan med flexibilitet i försäljningen. Som en följd av detta minskade försäljningsvolymen i Gränges Americas och ökade i Gränges Eurasia. För Gränges som helhet minskade försäljningsvolymen något under andra kvartalet.

Vi fortsatte också att parera utmaningar relaterade till kostnad och mix med pris- och produktivitetsförbättringar. Tillsammans med gynnsamma valutor och en eftersläpningseffekt från pristillägg förbättrade dessa åtgärder rörelseresultatet med nästan 30 procent till 450 miljoner kronor. Vi är väldigt stolta över detta starka resultat i en synnerligen utmanande omvärld. Det är också vårt bästa kvartalsresultat någonsin.

Kassaflödet förbättrades också avsevärt under andra kvartalet tack vare ett framgångsrikt arbete med att minska lagernivåerna.

Accelererar vår Navigate-plan
Efter ett år med vår Navigate-plan är det dags att utvärdera våra framsteg. För att återställa högt värdeskapande har vi fokuserat på att slutföra investeringsprojekt, att genomföra kapacitets- och utnyttjandeförbättringar samt att optimera mix och marginaler. Resultatet syns tydligt i vår starka marginalförbättring.

Att bygga ett världsledande aluminiumteknikbolag på lång sikt kräver insatser inom flera områden. Vi har minskat säkerhetsriskerna avsevärt. Vår marknads- och säljorganisation samverkar över regiongränserna och tar hem nya affärer inom elektrifiering och andra områden. I kvartalet uppnådde vi vår högsta återvinningsandel någonsin tack vare nya partnerskap inom båda affärsområdena och vårt nya återvinnings- och gjutningscenter i Huntingdon som nu är i full drift. Vi gick över till 100 procent förnybar el och tog vår nya solcellsanläggning i bruk i vår anläggning i Shanghai. Vårt totala klimatutsläpp per ton ökade dock under kvartalet på grund av vår utfasning av koldioxidsnålt primäraluminium från Ryssland. Vi ser detta som ett tillfälligt avbrott i vår annars mycket starka hållbarhetsutveckling. Dessa och andra åtgärder visar att ett långsiktigt fokus kan ge resultat även på kort sikt.

Vi söker också möjligheter att investera i hållbar tillväxt. Vi gör goda framsteg för att möta den växande efterfrågan på batterikomponenter. Detta gäller både våra expansionsprojekt och nya kommersiella kontrakt. Intresset från ledande globala batteritillverkare och befintliga Tier 1- och OEM-kunder för elektrifieringslösningar är fortfarande mycket stort. I Gränges Americas fortsätter vi investeringarna inom återvinning och flaskhalseliminering. Vårt samriskbolag inom hållbar aluminiumproduktion i Kina utvecklas som planerat med målet att tas i bruk under 2024.

Hög ambitionsnivå trots osäker marknad
Osäkerheten på den globala marknaden är fortsatt stor. Under det tredje kvartalet förväntar vi oss en svagare efterfrågan jämfört med föregående år på de flesta marknader, men en stabil efterfrågan från fordonskunder. Vi avser att även framöver möta variationer i efterfrågan med flexibilitet och med att ta nya affärer. Sammantaget förväntar vi oss att försäljningsvolymen det tredje kvartalet 2023 kommer att minska med en medelhög till hög ensiffrig procentsats jämfört med samma period föregående år. De positiva eftersläpningseffekterna från pristillägg i kundkontakt under andra kvartalet förväntas inte återkomma under tredje kvartalet. Som ett resultat av dessa och andra effekter förväntar vi oss att rörelseresultatet per ton under tredje kvartalet blir svagare än i det andra kvartalet i år, men starkare än det tredje kvartalet 2022.

Starkt team med fullt fokus på hållbar tillväxt
I juni hade vi vår första fysiska globala ledarskapskonferens efter fyra år av reserestriktioner. Vårt besök hos verksamheten i Konin och arbetet tillsammans med att vässa vår strategi för hållbar tillväxt skapade mycket energi. Det var mycket imponerande att se alla framsteg i Gränges Konin, säkerhetsförbättringarna och alla medarbetares stolthet och engagemang.

Med ett så energiskt, fokuserat och starkt Gränges-team globalt känner jag mig mer säker än någonsin på att vi kommer att lyckas med vår strategi för hållbar tillväxt.
 
Jörgen Rosengren
VD och Koncernchef

Webbsänd presentation
VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges halvårsrapport 2023 vid en webbsänd telefonkonferens fredagen den 14 juli 2023 kl. 10.00.

Följ webbsändningen live via denna länk. För att ställa frågor i anslutning till presentationen, vänligen registrera dig här. Vid registreringen kommer telefonnummer och konferens-ID att tillhandahållas. Ring gärna upp ett par minuter innan webbsändningen startar. Presentationen görs på engelska.