Kontakt

Gränges offentliggör uppdaterat MTN-prospekt

21 sep 2023 | KONCERNRELEASE

Gränges upprättade 2018 ett MTN-program (Medium Term Notes) för upplåning på kapitalmarknaden. MTN-programmet utgör en ram varunder Gränges har möjlighet att löpande uppta lån i SEK eller EUR med en löptid om lägst ett år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om 3 miljarder SEK eller motvärdet därav i EUR. För att stödja Gränges hållbarhetsambitioner och -mål, publicerade Gränges 2021 ett kombinerat ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering i syfte att möjliggöra utställande av gröna obligationer och hållbarhetslänkade obligationer under MTN-programmet.
 
Med anledning av MTN-programmet upprättade och publicerade Gränges ett grundprospekt den 30 augusti 2018, vilket ska uppdateras årligen. Av denna anledning har Gränges uppdaterat grundprospektet, vilket idag den 21 september har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Det uppdaterade grundprospektet finns tillgängligt på Gränges webbplats www.granges.com samt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.