Kontakt

Gränges delårsrapport Q1 2024: Stabil inledning på året

25 apr 2024 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Första kvartalet 2024

  • Försäljningsvolymen ökade med 1,5 procent till 122,0 kton (120,2) och nettoomsättningen minskade till 5 428 MSEK (5 968). 
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 356 MSEK (401). 
  • Justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,9 kSEK (3,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till 356 MSEK (401) och inkluderar inga jämförelsestörande poster (–).
  • Periodens resultat uppgick till 237 MSEK (254). 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,23 SEK (2,38).
  • Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 95 MSEK (287).
  • Finansiella nettoskulden uppgick till 2 964 MSEK per 31 mars 2024 (2 741 MSEK per 31 december 2023), vilket motsvarar 1,3 gånger justerad EBITDA (1,1 gånger per 31 december 2023).
  • Totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) minskade till 7,4 ton CO2e/ton (8,9).
  • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 45,5 procent (37,5).


Kommentarer från Gränges VD Jörgen Rosengren: Tillbaka till volymtillväxt

Under första kvartalet 2024 stabiliserades efterfrågan i takt med att lagernivåerna i de flesta sektorer gradvis återgick till normala nivåer hos våra kunder i flera led. Stabil efterfrågan inom fordonsindustrin generellt – och stark i Asien – samt återhämtning i andra marknader kompenserade för lägre leveranser än normalt inför säsongen till kunder inom HVAC. Vårt starka fokus på ökad marknadsandel bidrog till att återställa tillväxt och till en ökning av försäljnings-volymen med 2 procent. Det är glädjande att våra ökade ansträngningar inom försäljning nu börjar visa resultat. 

Vi ökade också farten i vårt produktivitetsarbete för att möta prispress från kunderna och löneökningar, vilket tillsammans med ökad försäljningsvolym ledde till ett rörelseresultat på 356 MSEK. Resultatet är endast något lägre än det starka första kvartalet 2023 efter justering för energikostnadskompensation.

Fortsatta framsteg med Navigate
Parallellt med vårt fokus på ökad marknadsandel och produktivitet arbetar vi metodiskt vidare med vår Navigate-plan för långsiktig hållbar tillväxt.

En viktig del i Navigate är att öka cirkulariteten och minska vårt klimatavtryck i linje med vårt åtagande att nå netto-noll till 2040. Under det första kvartalet lyckades vi minska klimatavtrycket per ton med 16 procent och nådde en imponerande återvinningsgrad på 45 procent. Vi är riktigt stolta över dessa nya rekord. 

Förbättringarna sker inte av en slump utan är resultatet av hårt och systematiskt arbete på många fronter. Våra investeringar i återvinning i hela Gränges de senaste åren möjliggör större återvinningsvolymer och högre effektivitet. Våra teknik- och produktionsexperter optimerar legeringar och produktionsmetoder för nya cirkulära aluminium-lösningar med den höga kvalitet och prestanda som våra kunder kräver.

Vi utvecklar också partnerskap med kunder och leverantörer som delar vår hållbarhetsambition. Under kvartalet fördjupade vi samarbetet med återvinningsföretag i Europa och USA, säkrade 100 procent förnybar el för vår verksamhet i Newport och gjorde goda framsteg i vårt joint venture för koldioxidsnålt aluminium i Kina. Jag är säker på att de steg vi har tagit och kommer att ta bidrar till en tydlig konkurrens-fördel för Gränges, idag och i framtiden.

Utsikter för andra kvartalet
Slutkundsmarknaderna är fortfarande svåra att förutsäga. En mer normal lagersituation hos kunder och slutkunder förväntas dock bidra till en något starkare efterfrågan under andra kvartalet 2024 än under motsvarande period 2023. Vi fortsätter också arbetet med ökad marknadsandel. Sammantaget förväntar vi oss för närvarande att försäljningsvolymen i det andra kvartalet ökar med en medelhög till hög ensiffrig procentsats jämfört med föregående år. Vi tänker även framöver fortsätta kompensera för ytterligare prispress och fortsatta löneökningar med produktivitet. 

Tydlig inriktning för resten av året 
Vi fortsätter fokusera på ökad marknadsandel och produktivitet under resten av året. Samtidigt arbetar vi långsiktigt vidare med att bygga ett världsledande företag inom valsning och återvinning av aluminium. Vändningen till tillväxt med god lönsamhet under det första kvartalet stärker vår övertygelse om att vi är på rätt väg. Jag vill tacka hela Gränges-teamet för att ni än en gång visar vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Jörgen Rosengren, VD och koncernchef

Webbsänd presentation
VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för perioden januari–mars 2024 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 25 april 2024 kl. 10.00.

Följ webbsändningen live via denna länk. För att ställa frågor i anslutning till presentationen, vänligen registrera dig här. Vid registreringen kommer telefonnummer och konferens-ID att tillhandahållas. Ring gärna upp ett par minuter innan webbsändningen startar. Presentationen görs på engelska.