Kontakt

Gränges delårsrapport januari–mars 2021

22 apr 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Nytt rekord för försäljningsvolym och resultat under första kvartalet

Första kvartalet 2021

  • Försäljningsvolymen ökade med 41,0 procent till 126,7 kton (89,9) och nettoomsättningen till 4 043 MSEK (3 063). Exklusive förvärv ökade försäljningsvolymen med 14,3 procent till 102.8 kton och nettoomsättningen uppgick till 3 365 MSEK.
  • Justerat rörelseresultat ökade till 342 MSEK (210) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,7 kSEK (2,3). Exklusive förvärv ökade justerat rörelseresultat till 293 MSEK.
  • Periodens resultat ökade till 239 MSEK (133) och inkluderar jämförelsestörande poster om –16 MSEK (–6).
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,24 SEK (1,56).
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till –55 MSEK (329).
  • Nettoskulden ökade till 3 690 MSEK per 31 mars 2021 (3 292 MSEK per 31 december 2020), vilket motsvarar 2,4 gånger justerad EBITDA1,2 (2,2 gånger per 31 december 2020).
  • Två nya affärsområden, Gränges Eurasia och Gränges Americas, har etablerats under kvartalet.
  • Utvalda hållbarhetsmål till 2025 har uppgraderats för att återspegla att utvecklingen av hållbarhetsresultaten har varit stark under de senaste åren. 

1 Inkluderar justerad EBITDA för förvärv som del av Grängeskoncernen i 12 månader, se alternativa nyckeltal sid 23 för ytterligare information.
2 Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare information.Kommentarer från VD Johan Menckel:

Stark början på året med stigande efterfrågan och god kostnadsutveckling

Stark efterfrågan på marknaden
Vi upplevde en stark marknad under det första kvartalet 2021. Försäljningsvolymen i det första kvartalet uppgick till 126,7 kton, vilket är den högsta försäljningsvolymen hittills under ett enskilt kvartal och motsvarar en ökning med 41 procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive den förvärvade försäljningsvolymen från Gränges Konin ökade försäljningsvolymen i det första kvartalet med 14 procent jämfört med samma period föregående år och 16 procent jämfört med försäljningsvolymen i det fjärde kvartalet 2020. Det justerade rörelseresultatet ökade med 63 procent till en ny rekordhög nivå om 342 MSEK, främst drivet av den högre försäljningsvolymen med stöd av en fortsatt god kostnadsutveckling. Gränges Konin bidrog med 49 MSEK till rörelseresultatet medan valutakursförändringar påverkade det justerade rörelseresultatet negativt med 62 MSEK. Ökningen av marknadspriset för aluminium förs via kontrakt över till kundledet och har inte haft någon väsentlig påverkan på resultatet under kvartalet. Det högre aluminiumpriset ökar dock värdet på vårt rörelsekapital vilket minskade kassaflödet från verksamheten under det första kvartalet.

Marknadsutvecklingen under det första kvartalet var särskilt stark inom fordonsindustrin, där en ökad produktion av lätta fordon i kombination med fortsatta lagerpåfyllningar i kundledet bidrog till att försäljningsvolymen ökade med 22 procent jämfört med föregående år. Den brist på halvledare som för närvarande finns inom fordonsindustrin hade ingen väsentlig påverkan på försäljningen i det första kvartalet. Inklusive den förvärvade tillväxten från Gränges Konin ökade försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin med 43 procent i kvartalet. För HVAC fortsatte vi att se en positiv utveckling med en tillväxt om 12 procent jämfört med föregående år drivet av en positiv underliggande marknadsefterfrågan samt en fortsatt ökad marknadsandel. Efterfrågan på specialförpackningsmaterial förblev stabil under kvartalet. Marknadsförhållandena förväntas för närvarande vara stabila från det första till det andra kvartalet.

Genomförande av strategin
I slutet av mars slutfördes den sista uppgraderingen av valsverken i Newport, Arkansas, och det första aluminiumbandet valsades framgångsrikt den 20 april. Driftsättningen av valsverket kommer att genomföras under det andra kvartalet och kommersiella volymer förväntas börja öka från och med det tredje kvartalet. Detta innebär att båda investeringarna som genomförts för att öka valsningskapaciteten i Newport och i Huntingdon, Tennessee, nu har slutförts framgångsrikt. För att möta den fortsatt växande efterfrågan från kunder i Nordamerika har vi under det första kvartalet fattat ett beslut att investera 33 MUSD för att expandera vår gjutningsverksamhet för aluminium i Huntingdon. När projektet är färdigställt, inom två år, kommer denna investering att möjliggöra att vi kan öka kapacitetsutnyttjandet av vår valsnings- och skärningsverksamhet ytterligare. Till sist är jag också glad över att integrationen av Gränges Konin fortskrider enligt plan.

Ökade ambitioner inom hållbarhet
Hållbarhet är en stark drivkraft och möjliggörare av Gränges långsiktiga konkurrenskraft och värdeskapande. I mars 2019 lanserade vi hållbarhetsmål för 2025 och sedan dess har vi uppnått goda framsteg i relation till många av dem. För att återspegla att utvecklingen av hållbarhetsresultaten har varit starkare än förväntat, samt för att möta det ökade intresset och förväntningarna från kunder och andra intressenter, uppgraderar vi nu utvalda hållbarhetsmål. Vi har till exempel höjt målet att ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation för våra produkter, från 80 till 100 procent. Redan idag kan vi erbjuda tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation för alla produkter producerade i anläggningen i Finspång.Vi har också höjt målet för inköpt återvunnet aluminium, från 20 till 30 procent. Dessutom har vi kvantifierat utsläppsreduktionsmålet för inköpta metaller (GHG Protocol: Scope 3), till 30 procent jämfört med basår 2017. Jag är väldigt stolt över att vi har uppnått goda framsteg för våra hållbarhetsprioriteringar och att vi nu höjer vår ambitionsnivå ytterligare. En fullständig sammanfattning av de uppgraderade målen finns på sidan 8.

Utsikter
Även om covid-19-pandemin fortfarande pågår har del av osäkerheten minskat och efterfrågan på marknaden förväntas för närvarande förbli på en hälsosam nivå i det kommande kvartalet. För det andra kvartalet 2021 förväntar Gränges för närvarande en försäljningsvolym i linje med det första kvartalet. Den rådande osäkerheten kring halvledarbristen inom fordonsindustrin utgör emellertid en nedsidesrisk gentemot utsikterna för det andra kvartalet. Valutakursförändringar förväntas ha en negativ påverkan på lönsamheten för det andra kvartalet i jämförelse med det första kvartalet.

När vi blickar framåt tror jag starkt att vi kommer att kunna dra nytta av den starka plattform som vi har etablerat för Gränges. Med ett starkt fokus på hållbarhet, innovation, digitalisering och kontinuerliga förbättringar är Gränges väl positionerat för att leverera hållbar och lönsam tillväxt de kommande åren.

Johan Menckel, VD

 

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari–mars 2021 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 22 april 2021 kl. 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5664 2651 (Sverige), +44 3333 000 804 (Storbritannien) eller +1 631 913 1422 (USA). PIN-kod: 6978 8601#. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com
Telefon: +46 (0) 705 97 43 75

Denna information är sådan som Gränges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 22 april 2021 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer. Gränges geografiska marknader är Asien, Europa och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regioner och en total årlig produktionskapacitet på 560 kton. Gränges har 2 400 medarbetare och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv/.