Kontakt

Årsstämma 2017

Gränges årsstämma 2017 ägde rum torsdagen den 4 maj 2017 kl 16.00 i Näringslivets Hus i Stockholm. 

VD Johan Menckels anförande vid årsstämman webcast ›

Kommuniké från gränges årsstämma 2017 ›

Dokument

Protokoll
Kallelse till årsstämma i Gränges AB
Förslag till dagordning
Fullmakt
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016
Yttrande från styrelsen avseende föreslagen utdelnings försvarlighet enligt 18 kap 4§ § ABL
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Grängeskoncernen
Styrelsens förslag till LTI-program avseende 2017 för ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande
Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2017

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 2,40 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 8 maj 2017. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 11 maj 2017.

Gränges utdelningspolicy är att betala aktieutdelning om 30–50 procent av periodens resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

För ytterligare information:

Pernilla Grennfelt
SVP Communications & Investor Relations

Tel: +46 702 90 99 55