Kontakt

Årsstämma 2018

Gränges årsstämma 2018 ägde rum torsdagen den 3 maj 2018 kl 16.00 i Näringslivets Hus i Stockholm. 

VD Johan Menckels anförande vid årsstämman webcast ›

Kommuniké från Gränges årsstämma 2018 ›

Dokument

Protokoll
Kallelse
Dagordning
Årsredovisning 2017
Yttrande avseende föreslagen utdelning
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till LTI-program
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Valberedningens beslutsförslag och motiverade yttrande

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 7 maj 2018. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 11 maj 2018.

Gränges utdelningspolicy är att betala aktieutdelning om 30–50 procent av periodens resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

För ytterligare information:

Pernilla Grennfelt
SVP Communications & Investor Relations

Tel: +46 702 90 99 55