Kontakt

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 i Gränges AB ägde rum torsdagen den 25 juni 2020 på IVA Konferenscenter (Wallenbergsalen), Grev Turegatan 16, Stockholm.

VD Johan Menckels anförande vid årsstämman webcast › 

Kommuniké från Gränges årsstämma 2020 ›

Dokument

Protokoll
Kallelse till årsstämma i Gränges AB
Dagordning
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning för lön och annan ersättning
Styrelsens förslag till beslut om LTI-program avseende 2020 för ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen
Valberedningens beslutsförslag och motiverade yttrande
Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
Bilaga till styrelsens förslag till bolagsordningsändring
Styrelsens förslag till beslut om investeringsprogram för ledande befattningshavare
Bolagsstyrningsrapport 2019

Utdelning

Gränges styrelse beslutade, och kommunicerade, i mars att dra tillbaka det tidigare föreslagna och kommunicerade utdelningsförslaget. Styrelsens beslut fattatades mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för utbrottets potentiella finansiella påverkan på Gränges verksamhet och resultat.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1 588 580 143 kronor överförs till fullo i ny räkning. 

För ytterligare information:

Niclas Nelson
Chefsjurist
Tel: +46 70 834 96 16

Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm