Hållbarhetsramverk och långsiktiga mål

2018 implementerade Gränges ett nytt koncerngemensamt hållbarhetsramverk med tolv väsentliga frågor grupperade i fem hållbarhetsområden. För varje område har Gränges ett uttalat tydligt långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025.

Upprätthålla god affärsetik

Gränges ska bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vara en trovärdig partner i alla relationer och där bolaget bedriver verksamhet. Gränges accepterar aldrig korruption och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller oetiskt beteende upptäcks.

Säkerställa ansvarsfulla och hållbara inköp

Gränges ska säkerställa att leverantörer upprätthåller hög hållbarhetsstandard genom strikta kriterier i inköpsavtalen och i partnerskap. Gränges ska också förbättra klimatavtrycket i leverantörskedjan genom samarbete med sina leverantörer och genom att främja hållbarhet.

 • Ansvarsfulla inköp
 • Inköpt återvunnet aluminium
 • Utsläpp och klimatpåverkan
 • 100 procent av inköpsvärdet från betydande leverantörer* ska täckas av ett åtagande att följa Gränges uppförandekod för leverantörer, alternativt en motsvarande standard.
 • 20 procent inköpt återvunnet aluminium av totalt inköpta metaller.
 • Öka andelen förnybar energi som köps in (elektricitet, värme, bränsle).**
 • Minska indirekta klimatutsläpp från inköpt material och tjänster per ton produkt.**

* Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.
** Jämfört med basår 2017.

 • Initierade arbete för att etablera en koncerngemensam process som syftar till att främja en ansvarsfull leverantörskedja.
 • Ökade omfattningen av leverantörer som ska åta sig att följa uppförandekoden för leverantörer: 98 procent av inköpsvärdet från betydande leverantörer är täckt av ett åtagande att följa Gränges uppförandekod för leverantörer. Tio leverantörsgranskningar genomfördes.
 • Ansökte om deltagande i Aluminium Stewardship Initiative för att främja hållbarhet och spårbarhet i värdekedjan för aluminium.
 • Ökade andelen inköpt återvunnet aluminium av totalt inköpta metaller som användes som insatsmaterial med 46 procent till 16,7 procent (11,5).
 • Minskade indirekta klimatutsläpp från inköpt material och tjänster med 6 procent till 11,2 ton CO2e/ ton produkt (11,9).

Driva hållbar verksamhet

Gränges ska öka produktiviteten och kontinuerligt genomföra verksamhetsförbättringar för att förbättra material- och energieffektivitet samt minska utsläppen till luft och vatten och samtidigt erbjuda en säker och trygg arbetsplats för alla medarbetare. Härigenom minskar Gränges den negativa påverkan från sin verksamhet.

 • Säkerhet på arbetsplatsen
 • Energi
 • Utsläpp och klimatpåverkan
 • Vattenhantering
 • 3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar (Total Recordable Rate).
 • 50 lost workdays per miljon arbetade timmar (Severity Rate).
 • 17 procents minskning i energiintensitet.*
 • 25 procents minskning i direkta och indirekta klimatutsläpp från inköpt energi per ton produkt.*
 • Alla Gränges produktionsanläggningar ska ha implementerat en lokal plan för vattenhantering.

* Jämfört med basår 2017.

 • Minskade Total Recordable Rate med 22 procent till 6,1 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar (7,8).
 • Severity Rate ökade till 165 lost workdays per miljon arbetade timmar (112) på grund av ett par olyckor som resulterade i lång återhämtningstid för de skadade individerna.
 • Minskade energiintensiteten med 1 procent till 3,3 MWh/ton produkt (3,3) drivet av olika energieffektivitetsåtgärder vid produktionsanläggningarna.
 • Den totala andelen inköpt förnybar energi var oförändrad och uppgick till 9 procent (9).
 • Minskade direkta och indirekta klimatutsläpp från inköpt energi per ton produkt med 6 procent till 0,76 ton CO2e/ton produkt (0,81) drivet av förbättrad energiintensitet samt en ökad andel elektricitet från kärnkraft i Gränges Amerika som ersatte elektricitet producerad från fossila energikällor.

Driva jämlika och högpresterande team

Gränges ska säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade. Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering, ska Gränges erbjuda en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till att utveckla en högpresterande organisation.

 • Karriär och ledarskapsutveckling
 • Mångfald och jämställdhet
 • Medarbetarnas välbefinnande
 • 100 procent av medarbetarna ska ha årliga utvecklingssamtal.
 • Minst 30 procent av ledande befattningshavare ska vara kvinnor.*
 • Engagemangsindex: 85.

* Medarbetare som kvalificeras till att delta i Gränges långsiktiga incitamentsprogram (LTI).

 • 99 procent av alla medarbetare hade ett utvecklingssamtal.
 • 14 procent (14) av den totala personalstyrkan och 20 procent (20) av de ledande befattningshavarna* var kvinnor.
 • Ökade fokus på mångfald och jämställdhet i rekryterings- och introduktionsprocesserna, samt i processen för att sätta ihop arbetsgrupper.
 • Genomförde en medarbetarundersökning i Gränges Asien och Gränges Europa hösten 2018; Engagemangsindex uppgick till 78.

* Medarbetare som kvalificeras till att delta i Gränges långsiktiga incitamentsprogram (LTI).

Utveckla hållbara produkter

Gränges ska öka produkternas hållbarhetsprestanda genom hållbar och ansvarsfull innovation samt tillhandahålla verifierad data till kunderna avseende produkternas hållbarhetsprestanda. Härigenom strävar Gränges efter att förbättra kundernas klimatavtryck och att bidra positivt till ett mer cirkulärt förhållningssätt i aluminiumbranschen.

 • Hållbar och ansvarsfull innovation
 • Hållbar produktprestanda ur ett livscykelperspektiv
 • 80 procent av Gränges produkter ska ha verifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.
 • Integrerade tydliga hållbarhetskriterier i produktutvecklingsprocessen för att stärka fokus på att utveckla hållbara och ansvarsfulla produkter.
 • Initierade ett projekt för att lägga en grund för hur Gränges kan utvärdera och kommunicera produkternas hållbarhetsprestanda ur ett livscykelperspektiv.