Kontakt

Hållbarhetsramverk och långsiktiga mål

Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk som innefattar de tolv väsentliga frågor som har högst påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv och som intressenterna bedömer är viktiga för företaget att hantera. Frågorna är grupperade i fem hållbarhetsområden, varje område har Gränges ett uttalat långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025.

Hållbara produkter

Gränges ska öka sina produkters hållbarhetsprestanda genom hållbar och ansvarsfull innovation samt tillhandahålla verifierad data till kunderna avseende produkternas hållbarhetsprestanda. Härigenom strävar Gränges efter att förbättra kundernas klimatavtryck och att bidra positivt till ett mer cirkulärt förhållningssätt i aluminiumbranschen.

 • Hållbar och ansvarsfull innovation
 • Hållbar produktprestanda ur ett livscykelperspektiv
 • 80 procent av Gränges produkter ska ha verifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.
 • En förstudie för livscykelanalyser (LCA) har genomförts, vilken kommer att utgöra grunden för hur Gränges kan ta fram verifierad hållbarhetsinformation för sina produkter, med start 2020.
 • 62 procent (44) av produktutvecklingsprojekten har bedömts leda till förbättrad klimatprestanda för Gränges kunder.

Ansvarsfulla och hållbara inköp

Gränges ska säkerställa att leverantörer upprätthåller hög hållbarhetsstandard genom strikta kriterier i inköpsavtalen och i partnerskap. Gränges ska också förbättra klimatavtrycket i leverantörskedjan genom samarbete med sina leverantörer och genom att främja hållbarhet.

 • Ansvarsfulla inköp
 • Inköpt återvunnet aluminium
 • Energi
 • Utsläpp och klimatpåverkan
 • 100 procent av alla betydande leverantörer1) ska följa Gränges uppförandekod för leverantörer, eller en motsvarande standard.
 • 20 procent av totalt inköpta metaller ska vara återvunnet aluminium.
 • Andelen förnybar energi (elektricitet, värme, bränsle) som köps in ska öka.2)
 • Klimatutsläpp från inköpta material och tjänster ska minska per ton.2)

1) Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.
2) Jämfört med basår 2017

 • 154 leverantörer (137) skrev på Gränges uppförandekod för leverantörer, eller bedömdes följa en motsvarande standard, som är i linje med Gränges hållbarhetskrav. Detta motsvarade 99 procent (98) av inköpsvärdet från betydande leverantörer1).
 • Ökade andelen återvunnet aluminium till 19,8 procent (16,7) av totalt inköpta metaller, vilket motsvarade en ökning med 3,0 procentenheter jämfört med 2018.
 • Andelen inköpt förnybar energi från elektricitet och värme uppgick till 8 procent (9). Läs mer på sidan 27.
 • Klimatutsläppen från inköpta material och tjänster uppgick till 10,5 ton CO2e/ton (11,2), en minskning med 7 procent jämfört med 2018 och 12 procent jämfört med basåret 2017, framför allt drivet av en högre andel inköpt återvunnet aluminium.

1) Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.

Hållbar verksamhet

Gränges ska öka produktiviteten och kontinuerligt genomföra verksamhetsförbättringar för att förbättra material- och energieffektivitet samt minska utsläpp till luft och vatten, och samtidigt erbjuda en säker och trygg arbetsplats för alla medarbetare. Härigenom minskar Gränges den negativa påverkan från sin verksamhet.

 • Säkerhet på arbetsplatsen
 • Vattenhantering
 • Energi
 • Utsläpp och klimatpåverkan
 • Total Recordable Rate ska vara < 3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar.
 • Severity Rate ska vara < 50 förlorade arbetsdagar per miljon arbetade timmar.
 • Alla Gränges produktionsanläggningar ska ha implementerat en lokal vattenhanteringsplan.
 • Energiintensiteten ska minska med 17 procent.1)
 • Klimatutsläpp från egen verksamhet och inköpt energi ska minska med 25 procent per ton.1)

1) Jämfört med basår 2017.

 

 • Förbättrad säkerhet; Total Recordable Rate uppgick till 4.4 (6,1) och Severity Rate till 142 (165).
 • Energiintensiteten ökade till 3.5 MWh/ton (3,3), främst påverkat av en lägre produktionsvolym.
 • Klimatutsläppen från egen verksamhet och inköpt energi uppgick till 0,82 ton CO2e per ton (0,76), en ökning med 8 procent jämfört med 2018 och 1 procent jämfört med basåret 2017, främst påverkat av en lägre produktionsvolym.
 • Fastställde de viktigaste komponenterna i de lokala vattenhanteringsplaner som kommer att utvecklas från 2020.

 

Jämlika och högpresterande team

Gränges ska säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade. Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering, ska Gränges erbjuda en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till att utveckla en högpresterande organisation.

 • Karriär och ledarskapsutveckling
 • Mångfald och jämställdhet
 • Medarbetarnas välbefinnande
 • 100 procent av alla medarbetare ska årligen ha ett utvecklingssamtal.
 • Minst 30 procent av ledande befattningshavare1) ska vara kvinnor.
 • Engagemangsindex ska uppgå till minst 85.

1) Medarbetare som kvalificerats till att delta i Gränges långsiktigaincitamentsprogram (LTI).

 • 100 procent (99) av alla medarbetare hade ett utvecklingssamtal.
 • 14 procent (14) av total personalstyrka och 20 procent (20) av ledande befattningshavare var kvinnor.

God affärsetik

Gränges ska bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vara en trovärdig partner i alla relationer och där bolaget bedriver verksamhet. Gränges accepterar aldrig korruption och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller oetiskt beteende upptäcks.

 • Etik och antikorruption
 • 100 procent av alla medarbetare ska årligen utbildas i Gränges uppförandekod.
 • 100 procent av alla tjänstemän ska årligen utbildas i antikorruption.1)

1) Målet har omformulerats 2019 till att omfatta alla tjänstemän.

 • 99 procent (99) av alla medarbetare genomförde en webbaserad utbildning i Gränges uppförandekod.
 • 100 procent av alla tjänstemän genomförde den nya webbaserade utbildningen i antikorruption, som baserades på bolagets uppdaterade antikorruptionspolicy.