Kontakt

Hållbarhetsramverk och långsiktiga mål

Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk som innefattar de 13 väsentliga frågor som har högst påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv och som intressenterna bedömer är viktiga för företaget att hantera. Frågorna är grupperade i fem hållbarhetsområden, varje område har Gränges ett uttalat långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025.

Hållbar innovation och försäljning

Gränges ska öka sina produkters hållbarhetsprestanda genom hållbar och ansvarsfull innovation samt tillhandahålla verifierad data till kunderna avseende produkternas hållbarhetsprestanda. Härigenom strävar Gränges efter att förbättra kundernas klimatavtryck och att bidra positivt till ett mer cirkulärt förhållningssätt i aluminiumbranschen.

 • Hållbar innovation
 • Hållbar produktprestanda ur ett livscykelperspektiv
 • 100 procent av Gränges produkter ska ha tredjepartsverifierad verifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.
 • 19 procent (–) av Gränges produkter har tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.

Ansvarsfulla och hållbara inköp

Gränges ska säkerställa att leverantörer upprätthåller hög hållbarhetsstandard genom strikta kriterier i inköpsavtalen och i partnerskap. Gränges ska också förbättra klimatavtrycket i leverantörskedjan genom samarbete med sina leverantörer och genom att främja hållbarhet.

 • Ansvarsfulla inköp
 • Inköpt återvunnet aluminium
 • Energi
 • Utsläpp och klimatpåverkan
 • 100 procent av alla betydande leverantörer1) ska följa Gränges uppförandekod för leverantörer, eller en motsvarande standard.
 • Minst 30 procent av totalt inköpta metaller ska vara återvunnet aluminium.
 • Minst 20 procent förnybar energi (elektricitet, värme, bränsle).
 • Klimatutsläpp från inköpta metaller (scope 3) ska minska med 30 procent.2)

1) Alla metalleverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD eller motsvarande i lokal valuta.
2) Jämfört med basår 2017

 • 97 procent (99) av alla betydande leverantörer åtar sig att följa Gränges uppförandekod för leverantörer eller motsvarande standard.
 • Andelen återvunnet aluminium ökade till 22,5 procent (19,8) av totalt inköpta metaller.
 • Andelen förnybar energi ökade till 13 procent (8).
 • Klimatutsläppen per ton från inköpta metaller förbättrades med 8 procent gentemot 2019 och uppgick till 9,6 ton CO2e/ton (10,5).

1) Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.

Resurseffektiv verksamhet

Gränges ska öka produktiviteten och kontinuerligt genomföra verksamhetsförbättringar för att förbättra material- och energieffektivitet samt minska utsläpp till luft och vatten, och samtidigt erbjuda en säker och trygg arbetsplats för alla medarbetare. Härigenom minskar Gränges den negativa påverkan från sin verksamhet.

 • Säkerhet på arbetsplatsen
 • Vattenhantering
 • Avfallshantering
 • Energi
 • Utsläpp och klimatpåverkan
 • Total Recordable Rate ska vara < 3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar.
 • Severity Rate ska vara < 50 förlorade arbetsdagar per miljon arbetade timmar.
 • Alla Gränges produktionsanläggningar ska ha implementerat en lokal vattenhanteringsplan.
 • Energiintensiteten ska minska med 17 procent.1)
 • Klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) ska minska med 25 procent.1)

1) Jämfört med basår 2017.

 

 • Säkerhet; Total Recordable Rate uppgick till 5,5 (4,4) och Severity Rate till 109 (142).
 • Energiintensiteten ökade till 3,6 MWh/ton (3,5).
 • Klimatutsläppen från egen verksamhet och inköpt energi uppgick till 0,83 ton CO2e per ton (0,82).
 • Antal anläggningar som har implementerat lokala vattenhanteringsplaner är 2/5.

 

Jämlika och högpresterande team

Gränges ska säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade. Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering, ska Gränges erbjuda en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till att utveckla en högpresterande organisation.

 • Karriär och ledarskapsutveckling
 • Mångfald och inkludering
 • Medarbetarnas välbefinnande
 • 100 procent av alla medarbetare ska årligen ha ett utvecklingssamtal.
 • Minst 30 procent av ledande befattningshavare1) ska vara kvinnor.
 • Engagemangsindex ska uppgå till minst 85.

1) Medarbetare som kvalificerats till att delta i Gränges långsiktigaincitamentsprogram (LTI).

 • 100 procent (100) av alla medarbetare hade ett utvecklingssamtal.
 • 15 procent (14) av total personalstyrka och 21 procent (20) av ledande befattningshavare var kvinnor.
 • Engagemangsindex uppgick till 78 (77).

God affärsetik

Gränges ska bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vara en trovärdig partner i alla relationer och där bolaget bedriver verksamhet. Gränges accepterar aldrig korruption och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller oetiskt beteende upptäcks.

 • Etik och antikorruption
 • 100 procent av alla medarbetare ska årligen utbildas i Gränges uppförandekod.
 • 100 procent av alla tjänstemän ska årligen utbildas i antikorruption.
 • 100 procent (99) av alla medarbetare genomförde en webbaserad utbildning i Gränges uppförandekod.
 • 100 procent (100) av alla tjänstemän genomförde en webbaserad utbildning baserad på bolagets antikorruptionspolicy.

Gränges hållbarhetsmål för 2025