Säkerställa ansvarsfulla och hållbara inköp

En effektiv och hållbar leverantörskedja är en förutsättning för Gränges långsiktiga framgång. För att hantera social och miljömässig påverkan från leverantörskedjan följer Gränges rutiner och riktlinjer för inköp av metaller och andra material och tjänster.

Gränges åtagande

Gränges ska säkerställa att leverantörer upprätthåller hög hållbarhetsstandard genom strikta kriterier i inköpsavtalen och i partnerskap. Gränges ska också förbättra klimatavtrycket i leverantörskedjan genom samarbete med sina leverantörer och genom att främja hållbarhet.

Måluppfyllelse och fokus 2018

  • Initierade arbete för att etablera en koncerngemensam process som syftar till att främja en ansvarsfull leverantörskedja.
  • Ökade omfattningen av leverantörer som ska åta sig att följa uppförandekoden för leverantörer: 98 procent av inköpsvärdet från betydande leverantörer är täckt av ett åtagande att följa Gränges uppförandekod för leverantörer. Tio leverantörsgranskningar genomfördes.
  • Ansökte om deltagande i Aluminium Stewardship Initiative för att främja hållbarhet och spårbarhet i värdekedjan för aluminium.
  • Ökade andelen inköpt återvunnet aluminium av totalt inköpta metaller som användes som insatsmaterial med 46 procent till 16,7 procent (11,5).
  • Minskade indirekta klimatutsläpp från inköpt material och tjänster med 6 procent till 11,2 ton CO2e/ton produkt (11,9).

Leverantörskedja och inköpt material

Läs mer

Ansvarsfulla inköp

Läs mer

Inköpt återvunnet aluminium

Läs mer

Utsläpp och klimatpåverkan

Läs mer