Kontakt

Säkerställa ansvarsfulla och hållbara inköp

Gränges ska främja att verksamheten i leverantörskedjan bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, och att hållbarhetskriterier integreras i inköpsavtal och partnerskap. Inköp hanteras i huvudsak av de lokala inköpsfunktionerna och generellt sett finns leverantörsbasen geografiskt nära respektive marknad.

Måluppfyllelse 2021

  • 98 procent (97) av betydande leverantörer som åtar sig att följa Gränges uppförandekod för leverantörer eller motsvarande standard.
  • Andelen inköpt aluminiumskrot ökade till 28,5 procent (22,5) av totalt inköpta metaller.
  • Andelen förnybar energi ökade till 15 procent (13).
  • Antal produktionsanläggningar som uppnåt ASI:s Performance Standard eller Chain of Custody Standard.  (2/2) (1/0).

En global leverantörskedja

2021 hade Gränges ungefär 4 200 leverantörer. Av dessa definierades 240 som betydande1). Omkring 85 procent av inköpsvärdet från dessa leverantörer avsåg inköp av direkt material, (tackor av primäraluminium, valsgöt, aluminiumskrot och legeringsämnen) medan indirekt material och indirekta tjänster svarade för 15 procent. De största indirekta kategorierna inkluderar energi, transporter och undderhåll. Totalt köptes 74 procent av det direkta materialet från råvarumäklare.

Hållbarhetsrisker i Gränges leverantörskedja

Gränges riskscreeningsmodell utvecklades 2019 med stöd av tredje part. Landsrisker definierades utifrån relevanta landsspecifika hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter, korruption och miljö, medan branschrisker fastställdes genom kvalitativ information från nyhetsartiklar, branschrapporter, NGO-databaser och andra rapporter. De största påverkansfaktorerna som identifierades var förknippade med utvinning av primäraluminium och legeringsämnen.

Sociala risker som har identifierats inkluderar mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter samt hälsa och säkerhet. Ursprungssamhällen kan till exempel påverkas av bauxitutvinning eftersom gruvor ofta är belägna nära eller på urbefolkningars områden och gruvföretag kanske inte alltid erhåller fritt, i förväg och informerat samtycke. Gruvverksamhet kan också leda till illegala bosättningar och förflyttningar, samt kränkningar av markrättigheter.

Miljörisker inkluderar vattenförbrukning, läckage, buller från tunga fordon, luftutsläpp och betydande förändringar i landskapet på grund av grävning av dagbrottsgruvor. Kalhyggen i skogar och nedklippning av gräsmarker för att utvinna bauxit bidrar till förlust av biologisk mångfald, ökade koldioxidutsläpp och jorderosion. 

Korruptionsrisker är förknippade med utvinning av vissa legeringsmineraler och kan förknippas med godkännanden av gruvor. 

 ___

1) Alla metalleverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 USD eller motsvarande i lokal valuta.

Uppnå hållbarhetscertifieringar enligt ASI

För att främja ansvarsfull produktion, inköp och förvaltning av aluminium inom aluminiumbranschen är Gränges medlem i Aluminum Stewardship Initiative (ASI), vilken är en global ideell intresseorganisation som arbetar med globala standarder för att maximera bidraget av aluminium till ett hållbart samhälle. ASI erbjuder två oberoende certifieringsstandarder: Performance Standard och Chain of Custody (CoC) Standard, och Gränges mål är att alla produktionsanläggningar senast 2025 ska ha sådana ASI-certifieringar på plats.

2021 hade Gränges erhållit två Performance Standard-certifieringar (Shanghai och Finspång) och en CoC Standard-certifiering (Finspång) och i januari 2022 erhöll också Gränges Shanghai certifiering i enlighet med CoC Standard.

CoC Standard ligger till grund för att sälja ASI-certifierat aluminium, vilket säkerställer att Gränges produkter är an-svarsfullt inköpta och producerade i hela leverantörskedjan, från utvinning av råmaterial till slutprodukten. Gränges använder ASI-certifieringarna för att försäkra kunder och andra affärspartners att Gränges är fast besluten att möta deras ökade krav och efterfrågan på hållbart aluminium. 

Ansvarsfulla inköp

Läs mer

Inköpt återvunnet aluminium

Läs mer

Utsläpp och klimatpåverkan