Kontakt

Säkerställa ansvarsfulla och hållbara inköp

Gränges arbetar för att verksamheten i leverantörskedjan ska bedrivas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, och för att integrera hållbarhetskriterier i inköpsavtal och partnerskap. Inköp hanteras i huvudsak av de lokala inköpsfunktionerna och generellt sett finns leverantörsbasen geografiskt nära respektive marknad.

Gränges åtagande

Gränges ska säkerställa att leverantörer upprätthåller hög hållbarhetsstandard genom strikta kriterier i inköpsavtalen och i partnerskap. Gränges ska också förbättra klimatavtrycket i leverantörskedjan genom samarbete med sina leverantörer och genom att främja hållbarhet.

Måluppfyllelse 2020

  • 97 procent (99) av alla betydande leverantörer åtar sig att följa Gränges uppförandekod för leverantörer eller motsvarande standard.
  • Andelen återvunnet aluminium ökade till 22,5 procent (19,8) av totalt inköpta metaller.
  • Andelen förnybar energi ökade till 13 procent (8).
  • Klimatutsläppen per ton från inköpta metaller förbättrades med 8 procent gentemot 2019 och uppgick till 9,6 ton CO2e/ton (10,5).

En global leverantörskedja

2020 hade Gränges ungefär 2 300 leverantörer (2 500), av vilka 140 (158) definierades som betydande1). Omkring 81 procent (77) av inköpsvärdet från dessa leverantörer avsåg inköp av direkt material, (tackor av primäraluminium, valsgöt, legeringsämnen och återvunnet aluminium) medan inköpta metaller svarade för 19 procent (23).

1) Alla metalleverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 USD eller motsvarande i lokal valuta.
Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Ansvarsfulla inköp

Läs mer

Inköpt återvunnet aluminium

Läs mer

Utsläpp och klimatpåverkan

Läs mer