Kontakt

Ansvarsfulla och hållbara inköp

En effektiv och hållbar leverantörskedja är en förutsättning för Gränges långsiktiga framgång. Gränges arbetar för att verksamheten i leverantörskedjan ska bedrivas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, och för att integrera hållbarhetskriterier i inköpsavtal och i partnerskap. Syftet är att förbättra hållbarhetsarbetet i leverantörsledet och att minska tillhörande risker.

Gränges åtagande

Gränges ska säkerställa att leverantörer upprätthåller hög hållbarhetsstandard genom strikta kriterier i inköpsavtalen och i partnerskap. Gränges ska också förbättra klimatavtrycket i leverantörskedjan genom samarbete med sina leverantörer och genom att främja hållbarhet.

Måluppfyllelse 2019

  • 154 leverantörer (137) skrev på Gränges uppförandekod för leverantörer, eller bedömdes följa en motsvarande standard, som är i linje med Gränges hållbarhetskrav. Detta motsvarade 99 procent (98) av inköpsvärdet från betydande leverantörer1).
  • Ökade andelen återvunnet aluminium till 19,8 procent (16,7) av totalt inköpta metaller, vilket motsvarade en ökning med 3,0 procentenheter jämfört med 2018.
  • Andelen inköpt förnybar energi från elektricitet och värme uppgick till 8 procent (9). Läs mer på sidan 27.
  • Klimatutsläppen från inköpta material och tjänster uppgick till 10,5 ton CO2e/ton (11,2), en minskning med 7 procent jämfört med 2018 och 12 procent jämfört med basåret 2017, framför allt drivet av en högre andel inköpt återvunnet aluminium.
Vi är målinriktade och angelägna att minska Gränges klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. För 2019 är jag väldigt stolt över att vår verksamhet i Amerika återigen har lyckats ersätta betydande volymer primäraluminium med återvunnet aluminium, vilket har lett till betydligt lägre klimatpåverkan från vår leverantörskedja.
- Torbjörn Sternsjö, President Europe

  

  

    

 

En global leverantörskedja

2019 hade Gränges ungefär 2 500 (2 200) leverantörer globalt, av vilka 158 (143) definierades som betydande1).

Omkring 77 (85) procent av inköpsvärdet från betydande leverantörer var relaterat till inköp av direkt material, det vill säga tackor av primäraluminium, valsgöt, legeringsämnen samt återvunnet aluminium. Gränges köper in valsgöt direkt från tillverkare av primäraluminium, medan tackor huvudsakligen köps från råvarumäklare. Indirekt material och tjänster svarade för omkring 23 procent (15) av de totala inköpen, och viktiga kategorier inkluderar transport, energi och tjänster.

Inköp hanteras i huvudsak av de lokala inköpsfunktionerna och generellt sett finns leverantörsbasen geografiskt nära respektive marknad.

1) Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.

Ansvarsfulla inköp

Läs mer

Inköpt återvunnet aluminium

Läs mer

Utsläpp och klimatpåverkan

Läs mer