Frågor och svar

Har du frågor som handlar om Gränges hållbarhetsarbete? Börja gärna med att titta i vår lista med vanliga frågor.

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges kärnverksamhet och strategi. Det bidrar till att öka företagets långsiktiga konkurrenskraft och ska skapa långsiktigt värde för Gränges såväl som för bolagets kunder, medarbetare, investerare och andra intressenter. Genom att bedriva sin verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt ökar Gränges möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat. Gränges arbetar för att förbättra förutsättningarna i samtliga delar av bolagets värdekedja. Genom deltagande i branschinitiativ arbetar Gränges för att säkerställa att aluminium bryts, produceras och används på ett hållbart sätt.

Hållbarhet är en integrerad del av Gränges affärsstrategi och ingår som en av fyra pelare i företagets 2020-strategi. 2018 implementerade Gränges ett nytt koncerngemensamt hållbarhetsramverk med tolv väsentliga frågor grupperade i fem hållbarhetsområden. För varje område har Gränges ett uttalat tydligt långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025. Varje hållbarhetsområde styrs av en representant från koncernledningen. Denna individ föreslår globala hållbarhetsprioriteringar och koordinerar med Gränges regioner för att implementera lokala hållbarhetsaktiviteter inom ett specifikt hållbarhetsområde.

Gränges hållbarhetsarbete leds av koncernledningen och hållbarhetschefen, som koordinerar och driver den globala hållbarhetsstrategin, långsiktiga mål och hållbarhetsrelaterade policyer. Styrelsen granskar och följer upp bolagets måluppfyllelse samt ansvarar för företagets globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer. Styrelsen godkänner även den årliga hållbarhetsredovisningen. Koncernledningen säkerställer att Gränges globala hållbarhetsstrategi och långsiktiga mål är i enlighet med företagets vision och strategi, följer måluppfyllelsen och beslutar om globala hållbarhetsprioriteringar. De fem övergripande hållbarhetsområdena styrs av en representant från koncernledningen, som föreslår globala prioriteringar och koordinerar med Gränges regioner för att implementera lokala aktiviteter inom ett specifikt hållbarhetsområde. Regionerna säkerställer i sin tur att lokala strategier och mål finns på plats.

Ja, Gränges lanserade under våren 2019 hållbarhetsmål som sträcker sig till 2025. Det är totalt sett 15 mål som tydligt visar företagets ambitionsnivå och prioriteringar. Läs mer på https://www.granges.com/sv/hallbarhet/ramverk-och-mal/.

Gränges har en uppförandekod som utgör en viktig del i Gränges policyramverk. Uppförandekoden beskriver vad Gränges anser vara ett ansvarsfullt agerande och baseras på internationella standarder* om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Detta inkluderar FN:s Global Compact och dess tio principer. Bolaget lanserade en uppdaterad uppförandekod 2018 som innehåller mer konkreta exempel på hur medarbetare bör och inte bör agera. Gränges implementerade även en global e-utbildning i uppförandekoden.

* FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s globala mål för hållbar utveckling samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Gränges VD är ytterst ansvarig för att implementera Gränges uppförandekod. Personalavdelningen ska säkerställa att varje chef i koncernen distribuerar uppförandekoden till sina medarbetare, samt att utbildning genomförs. Stöd- och utbildningsmaterial tas fram i samarbete mellan personal-, jurist- och kommunikationsavdelningen. Alla medarbetare är skyldiga att läsa uppförandekoden noggrant och delta i regelbunden utbildning som erbjuds av Gränges. Nya medarbetare ska vid anställning underteckna att de är införstådda med att följa alla Gränges policyer, inklusive uppförandekoden och dess innehåll. Status på aktiviteter relaterade till uppförandekoden granskas årligen av Gränges styrelse och beaktas i Gränges bolagsstyrningsprocesser.

Gränges har nolltolerans avseende korruption och mutor. Uppförandekoden ger tydliga riktlinjer för acceptabelt och oacceptabelt beteende. Bolaget har även en antikorruptionspolicy som djupare beskriver hur Gränges arbetar mot bedrägeri och korruption. Gränges har satt ett mål för 2025 att alla berörda medarbetare (medarbetare som arbetar inom försäljning, inköp samt ledande befattningshavare som har externa kontakter) årligen ska utbildas i antikorruption.  Företagets internrevision utvärderar regelbundet om Gränges har gedigna interna processer för att förhindra och upptäcka korruption.

Misstankar om överträdelser och åtgärder rapporteras till revisionsutskottet. Alla misstankar om överträdelser av uppförandekoden tas på allvar och utreds med hänsyn tagen till integriteten hos den som rapporterat om händelsen.

Gränges visselblåsarfunktion nås via företagets intranät eller externa webbplats och ger alla medarbetare inom koncernen möjlighet att anmäla misstanke om överträdelse av koncernens policyer. En sådan anmälan kan lämnas anonymt till bolagets chefsjurist. Gränges utökade under 2018 sin visselblåsarfunktion så att även externa affärspartners kan rapportera misstankar om överträdelse via Gränges hemsida.

Affärsresor en viktig del av Gränges verksamhet som globalt företag. När medarbetare reser i tjänsten ska hänsyn tas till kostnader, säkerhet och miljö. Gränges har en global resepolicy som beskriver bolagets principer.

En effektiv och hållbar leverantörskedja är en förutsättning för Gränges långsiktiga framgång. För att hantera social och miljömässig påverkan från leverantörskedjan följer bolaget rutiner och riktlinjer för inköp av metaller och för inköp av andra material och tjänster. Gränges har en uppförandekod för leverantörer som baseras på FN:s Global Compact och som innehåller de hållbarhetskrav bolaget ställer på sina leverantörer. Genom att underteckna uppförandekoden åtar sig leverantörerna också att främja implementeringen av dessa principer i sin egen leverantörskedja. Gränges mål för 2025 är att 100 procent av inköpsvärdet från betydande leverantörer (leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD) ska täckas av ett åtagande att följa Gränges uppförandekod för leverantörer, alternativt en motsvarande standard.

Gränges Asien och Gränges Europa utvärderar regelbundet leverantörerna genom att använda verktyg såsom styrkort för leverantörer. Leverantörsgranskningar genomförs regelbundet beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat från utvärderingarna. Granskningarna fokuserar på att utvärdera leverantörernas kvalitet och leveransprecision men även hållbarhetsrelaterade kriterier såsom miljö, arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt mänskliga rättigheter ingår.

Gränges arbetar systematiskt med miljö, hälsa och säkerhet genom certifierade ledningssystem. Bolaget har just nu följande certifieringar:

Miljöledningssystem: Finspång och Shanghai är certifierade enligt ISO 14001.

Energiledningssystem: Finspång är certifierade i enlighet med ISO 50001.

Ledningssystem hälsa & säkerhet: Finspång och Shanghai hanteras i enlighet med den globala standarden OSHAS 18001, Shanghai är certifierad enligt OSHAS 18001.

Kvalitetsledningssystem: Finspång, Shanghai och Huntingdon är certifierade enligt TS 16949. Finspång och Shanghai är även certifierade i enlighet med ISO 9001.

Både smältning och gjutning av aluminium är energiintensiva processer och Gränges strävar efter att minska sin energiförbrukning av både hållbarhets- och lönsamhetsskäl. Energikostnader är den största utgiften efter metall- och personalkostnader. Gränges använder främst energi i form av naturgas, elektricitet och gasol. Energin används främst i ugnar där aluminium smälts om, antingen via direktförbränning eller induktion.

Gränges mål för 2025 är att minska energiintensiteten (energi per ton produkt) med 17 procent jämfört med 2017. För att förbättra energieffektiviteten genomför Gränges energikartläggningar och förbättringsåtgärder samt väljer bästa tillgängliga teknik vid nya investeringar.

För att få en bättre förståelse för sitt klimatavtryck genomförde Gränges 2017 en klimatavtrycksstudie i enlighet med Greenhouse Gas Protocol. Studien inkluderade alla delar av värdekedjan från utvinning av bauxit till leverans av Gränges produkter till kunder. Produktanvändning och hantering av uttjänta produkter var exkluderade till följd av brist på tillförlitlig data.

Resultaten visade tydligt att den huvudsakliga delen av Gränges utsläpp av växthusgaser, mer än 90 procent, härrör från Gränges leverantörskedja uppströms, från produktionen av primäraluminium. Direkta utsläpp från Gränges egen verksamhet, kombinerat med indirekta utsläpp från inköpt energi, svarade för omkring 7 procent. Resultaten från studien användes 2018 för att formulera reduktionsmål; Gränges mål är att minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet och inköpt energi med 25 procent år 2025 jämfört med 2017.

Gränges strävar efter att vara en säker och skadefri arbetsplats som värnar medarbetarnas hälsa, inklusive alla andra personer som direkt och indirekt har med företagets verksamhet att göra, såsom kontraktsarbetare och konsulter. Ingen anställd eller någon annan person ska riskera att bli skadad på någon av Gränges arbetsplatser.

Gränges har strikta säkerhetsrutiner och arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Gränges investerar i och satsar löpande på olika typer av säkerhetsåtgärder för att förebygga olyckor i produktionsanläggningarna och för att nå målet om att ha en skadefri arbetsplats. Detta inkluderar regelbundna hälsokontroller, utbildning i maskinsäkerhet, personlig skyddsutrustning, brandsäkerhet, första hjälpen och krisberedskap. Omfattande säkerhetsutbildning sker minst årligen för alla medarbetare. Dessutom genomförs riktade säkerhetsutbildningar för personal i produktionen, för ledningen och för nyanställda. För både repetitiva och icke-repetitiva arbetsuppgifter genomförs arbetssäkerhetsanalyser. Det innebär att identifiera faror kopplade till arbetsuppgifter och att bedöma skaderisker, följt av att skapa handlingsplaner för att hantera och minska riskerna.

Alla incidenter och tillbud som inträffar registreras och klassificeras i incidentrapporteringssystem, och följs upp på vecko- och månadsbasis. För alla registrerbara olyckor såväl som för incidenter som inte resulterar i skador samt incidenter som enbart kräver första hjälpen, men som skulle ha kunnat leda till allvarliga konsekvenser, genomför Gränges en grundorsaksanalys.

Gränges strävar efter att ha en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Gränges anser att mångfald är en konkurrensfördel och att en inkluderande arbetsmiljö som gynnar medarbetarnas olika perspektiv, erfarenheter och idéer kommer att leda till en mer innovativ, konkurrenskraftig och produktiv organisation. Gränges mål är att öka andelen kvinnor, både i den totala personalstyrkan och sett till andelen kvinnliga ledande befattningshavare. År 2025 har Gränges ett mål att minst 30 procent av de ledande befattningshavarna ska vara kvinnor.

Kompetenta och engagerade medarbetare utgör grunden för att Gränges kan vara innovativt och konkurrenskraftigt och är därför avgörande för företagets affärsstrategi och tillväxt. Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriär- och utvecklingsmöjligheter i syfte att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Företaget erbjuder marknadsmässiga löner och anställningsvillkor. För att säkerställa att medarbetarna är engagerade och motiverade genomför Gränges årliga utvecklingssamtal såväl som lönesamtal. Företagets mål är att alla medarbetare ska ha årliga utvecklingssamtal.

Aluminium har låg vikt och goda möjligheter till återvinning, vilket innebär att kunder och slutanvändare kan uppnå betydande minskningar i energiförbrukning och lägre utsläpp av växthusgaser. Företaget skapar värde för sina kunder och slutanvändare genom att göra aluminiumprodukterna lättare, starkare och mer korrosionsbeständiga, samtidigt som lödbarheten förbättras och nya egenskaper introduceras i materialet. Gränges tror att kundernas krav på hållbar produktprestanda kommer att öka och företaget har därför etablerat en process för att integrera hållbarhetsaspekter i produktutvecklingsprocessen. Genom att delta i branschinitiativ verkar Gränges för att säkerställa att aluminium utvinns, produceras och används på ett hållbart sätt.

Gränges bidrar till en positiv samhällsutveckling och har som ambition att vara en viktig och engagerad aktör i lokalsamhället. Gränges skapar lokala arbetstillfällen där medarbetare har goda anställningsvillkor och en säker arbetsmiljö. Bolaget bidrar även med välgörenhet och sponsring, vilket framförallt sker på lokal nivå och på de orter där Gränges är verksamt. Gränges sponsrar utbildning, kulturella arrangemang, lokala sportklubbar, idrottstävlingar samt olika typer av ideella föreningar. Bolaget uppmuntrar också medarbetare att engagera sig i samhällsaktiviteter som stöder Gränges strategi och vision.

I Finspång sponsrar Gränges skolan Curt Nicolin Gymnasiet (CNG), till vilken Gränges erbjuder praktikplatser och sommarjobb för studenter, samt Linköpings Universitet. Gränges i Finspång deltar också i IGE-day – Introduce a Girl to Engineering – ett event som syftar till att öka unga tjejers intresse och kunskap i teknik och ingenjörskap.

I USA deltar Gränges medarbetare i ett antal samhällsaktiviteter, bland annat att besöka äldre, samla och dela ut skolmaterial, mat och semestergåvor. Både företaget och medarbetare bidrar med välgörenhet, inklusive stöd till regionens barnsjukhus, lokala ungdomsidrottsföreningar, förebyggande av barnmissbruk och sponsring av lokala barn- och konstfestivaler.

I Shanghai ger Gränges välgörenhetsbidrag till lokalsamhället i Jiading. Gränges stöttar även en satsning vid Shanghai Jiaotong-universitetet som syftar till att uppmuntra studenter att aktivt studera metallurgi i en mer experimentell miljö. Företaget samarbetar också med Svenska handelskammaren för att främja spridandet av svensk kultur i Shanghai-området.

Kontakt

Kontakt hållbarhet

VP Sustainability

Sofia Hedevåg

+46 733 03 79 79