Upprätthålla god affärsetik

Gränges verksamhet ska drivas enligt sunda affärsprinciper och i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler. Alla medarbetare ska stödja företagets värderingar och agera ansvarsfullt mot varandra och mot affärspartners.

Gränges åtagande

Gränges ska bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vara en trovärdig partner i alla relationer och där bolaget bedriver verksamhet. Gränges accepterar aldrig korruption och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller oetiskt beteende upptäcks.

Måluppfyllelse och fokus 2018

  • Lanserade en ny uppförandekod; 99 procent av medarbetarna i koncernen genomförde utbildning.
  • Vidareutvecklade visselblåsarfunktionen som nu är tillgänglig för både medarbetare och externa affärspartners.
  • Initierade arbetet med att ta fram ett globalt antikorruptionsprogram, i syfte att utbilda berörda medarbetare* under 2019.
  • Inga mutor eller annan typ av korruption upptäcktes under året.

* Medarbetare som arbetar inom försäljning och inköp samt ledande befattningshavare som har externa kontakter.

Etik och antikorruption

 
Ny uppförandekod

Gränges uppförandekod beskriver vad Gränges anser vara ett ansvarsfullt agerande och utgör en viktig del i Gränges policyramverk. Uppförandekoden baseras på internationella standarder* om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Detta inkluderar FN:s Global Compact och dess tio principer.

* FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s globala mål för hållbar utveckling samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Gränges interna uppförandekod

Nolltolerans mot korruption
Gränges har nolltolerans mot korruption och accepterar inte någon form av mutor eller annan form av korruption. Detta slås fast i uppförandekoden och antikorruptionspolicyn. För att säkerställa att leverantörerna håller samma standard som Gränges krävs att de följer Gränges uppförandekod för leverantörer, där antikorruption är ett av kraven.

I linje med Gränges långsiktiga mål ska alla medarbetare som arbetar inom försäljning, inköp och ledande befattningshavare som har externa kontakter, från 2019 årligen genomgå en utbildning i antikorruption. En utvärdering av processen för att motverka mutor och korruption är också integrerad i Gränges internrevision.

Gränges antikorruptionspolicy

Vidareutvecklad visselblåsarfunktion
Gränges har en visselblåsarfunktion för att upptäcka oegentligheter som allvarligt kan skada affärsverksamheten eller medarbetarna. Funktionen hanteras av en extern part och kan nås via intranätet, den externa hemsidan eller via telefon. Genom funktionen kan medarbetare och externa affärspartner tillhandahålla information och samtidigt garanteras full anonymitet, utan rädsla för repressalier. Genom att snabbt upptäcka och åtgärda oegentligheter är Gränges bättre positionerat för att hantera de underliggande orsakerna innan dessa blir ohanterliga.

Gränges visselblåsarfunktion ›
 

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›