Kontakt

Upprätthålla god affärsetik

Gränges verksamhet ska drivas enligt sunda affärsprinciper, i enlighet med och utöver tillämpliga lagar och regler. Alla medarbetare förväntas stödja företagets värderingar och agera ansvarsfullt mot varandra och mot affärspartners.

Gränges åtagande

Gränges ska bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vara en trovärdig partner i alla relationer och där bolaget bedriver verksamhet. Gränges accepterar aldrig korruption och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller oetiskt beteende upptäcks.

Måluppfyllelse 2020

  • 100 procent (99) av alla medarbetare genomförde en webbaserad utbildning i Gränges uppförandekod.
  • 100 procent (100) av alla tjänstemän genomförde en webbaserad utbildning baserad på bolagets antikorruptionspolicy.

Agera etiskt och ansvarsfullt

Gränges globala uppförandekod beskriver etiska principer och är vägledande kring vad Gränges anser vara ett ansvarsfullt agerande och hur affärsverksamheten ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. Uppförandekoden finns tillgänglig på lokala språk och gäller alla medarbetare och styrelseledamöter, visstidsanställda, mellanhänder, agenter eller andra som agerar på uppdrag av Gränges. Uppförandekoden bygger på internationella standarder1) för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, vilket inkluderar FN:s Global Compact och dess tio principer. Den omfattar praktiska rekommendationer kring hur medarbetare bör agera i olika situationer, samt definitioner och länkar till andra policyer. 2020 genomförde Gränges mindre uppdateringar i uppförandekoden och lanserade en ny version av denna.

Gränges interna uppförandekod

Motverka korruption

Gränges principer och arbete för att förhindra mutor och andra typer av korruption sammanfattas i den globala antikorruptionspolicyn. Eftersom korruption kan förhindra ekonomisk utveckling, snedvrida konkurrensen, öka kostnader samt skada förtroende och rykte har Gränges nolltolerans för korruption och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller ett oetiskt beteende upptäcks. Det skulle vara kostsamt både för Gränges som företag och för individer, och kan leda till fängelse och böter.

Gränges kräver också att betydande leverantörer2) ska följa bolagets uppförandekod för leverantörer eller en motsvarande standard, som inbegriper principer om förbud mot korruption, mutor och otillbörliga fördelar.

Gränges antikorruptionspolicy

Årliga onlineutbildningar

För att säkerställa en effektiv implementering av uppförandekoden och antikorruptionspolicyn, och i enlighet med Gränges mål för 2025, genomför bolaget årliga utbildningar som omfattar alla medarbetare, Gränges styrelse samt kontraktsanställda. Utbildningarna kombinerar fakta och riktlinjer med praktiska etiska dilemman. 2020 var deltagandet 100 procent för både utbildningen i uppförandekoden (99) och utbildningen i antikorruption (100).

Upptäcka oegentligheter

För att upptäcka oegentligheter som allvarligt kan skada Gränges affärsverksamhet eller medarbetare har Gränges en externt hanterad visselblåsarfunktion som kan nås via bolagets intranät, den externa webbplatsen, eller via telefon. Detta gör det möjligt för medarbetare och externa affärspartners att tillhandahålla information anonymt och utan rädsla för repressalier. Genom att snabbt upptäcka och åtgärda oegentligheter är Gränges i en bättre position att hantera underliggande orsaker innan de blir ohanterliga. Gränges tar stor hänsyn till och skyddar individers personliga integritet och hanterar inlämnad information i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

2020 rapporterades åtta fall (två) genom visselblåsarfunktionen. Samtliga fall var relaterade till interna arbetsförhållanden och inget kvalificerades som ett visselblåsarfall i enlighet med GDPR-förordningen om lagring och behandling av personuppgifter. Inga incidenter som rör korruption upptäcktes och inga affärskontrakt sades upp, eller avstods från att förnyas, till följd av korruption.

Gränges visselblåsarfunktion ›

Säkerställa effektiv implementering

Gränges genomför regelbundet internrevisioner av sina lokala verksamheter, vilket inkluderar effektiv implementering av policyer såsom uppförandekoden, uppförandekoden för leverantörer och antikorruptionspolicyn. Internrevisionsprogrammet innefattar kriterier för att säkerställa att medarbetarna är medvetna om policyer och visselblåsarfunktionen, att relevanta personer har genomfört utbildning i uppförandekoden och i antikorruption, samt verifierar att uppförandekoden för leverantörer har implementerats och undertecknats av leverantörer. Under 2020 genomfördes en sådan internrevision. Vid behov och när det är tillämpligt anlitar Gränges en tredje part för att genomföra due diligence. Ingen sådan due diligence genomfördes under 2020.

1) FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s globala mål för hållbar utveckling samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
2) Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 USD.

Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›