Kontakt

Upprätthålla god affärsetik

Gränges ska bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vara en trovärdig partner i alla relationer och där bolaget bedriver verksamhet. Gränges accepterar aldrig korruption och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller oetiskt beteende upptäcks.

Måluppfyllelse 2021

  • 100 procent (100) av alla medarbetare genomförde en webbaserad utbildning i Gränges uppförandekod.
  • 100 procent (100) av alla tjänstemän genomförde en webbaserad utbildning baserad på bolagets antikorruptionspolicy.

ETIK OCH ANTIKORRUPTION
Global uppförandekod

Gränges globala uppförandekod beskriver etiska principer och är vägledande kring vad Gränges anser vara ett ansvarsfullt agerande och hur affärsverksamheten ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. Uppförandekoden finns tillgänglig på lokala språk och gäller alla medarbetare och styrelseledamöter, visstidsanställda, mellanhänder, agenter eller andra som agerar på uppdrag av Gränges. Uppförandekoden bygger på internationella standarder1) för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, vilket inkluderar FN:s Global Compact och dess tio principer. Den omfattar praktiska rekommendationer kring hur medarbetare bör agera i olika situationer, samt definitioner och länkar till andra policyer. 2021 lanserade Gränges en polsk och en fransk version av uppförandekoden.

Gränges interna uppförandekod

Motverka korruption

Gränges principer och åtgärder för att förhindra mutor och andra typer av korruption sammanfattas i den globala antikorruptionspolicyn. Eftersom korruption kan förhindra ekonomisk utveckling, snedvrida konkurrens, öka kostnader samt skada förtroende och rykte har Gränges nolltolerans och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller ett oetiskt beteende upptäcks. Det skulle vara kostsamt både för Gränges som företag och för individer, och kan leda till fängelse och böter. Gränges kräver också att betydande leverantörer2) ska följa principer om förbud mot korruption, mutor och otillbörliga fördelar, vilket finns beskrivet i företagets uppförandekod för leverantörer eller en motsvarande standard. 

Gränges antikorruptionspolicy

Årliga utbildningar

För att säkerställa en effektiv implementering av uppförandekoden och antikorruptionspolicyn, och i enlighet med Gränges mål för 2025, genomför bolaget årliga utbildningar som omfattar alla medarbetare, Gränges styrelse samt kontraktsanställda. Utbildningarna, som uppdateras årligen, kombinerar fakta och riktlinjer med praktiska etiska dilemman. 

Upptäcka oegentligheter

Gränges har en externt hanterad visselblåsarfunktion som kan nås via bolagets intranät, den externa webbplatsen, eller via telefon. Funktionen syftar till att upptäcka oegentligheter som allvarligt kan skada Gränges affärsverksamhet eller medarbetare, och gör det möjligt för medarbetare och externa affärspartners att tillhandahålla information anonymt och utan rädsla för repressalier. Genom att snabbt upptäcka och åtgärda oegentligheter är Gränges i en bättre position att hantera underliggande orsaker innan de blir ohanterliga. Gränges tar stor hänsyn till och skyddar individers personliga integritet och hanterar inlämnad information i enlighet med tillämpliga lagar och regler. 

2021 rapporterades två fall (åtta) genom visselblåsarfunktionen varav ett relaterade till interna arbetsförhållanden och det andra är under utredning. Inget fall kvalificerades som ett visselblåsarfall i enlighet med GDPR-förordningen som reglerar vilka personuppgifter som får lagras och behandlas. Inga bekräftade korruptionsincidenter upptäcktes och inga affärskontrakt sades upp, eller avstods från att förnyas, till följd av korruption. 

Gränges visselblåsarfunktion ›

Säkerställa effektiv implementering

Gränges genomför regelbundet internrevisioner av sina lokala verksamheter, vilket inkluderar effektiv implementering av policyer såsom uppförandekoden, uppförandekoden för leverantörer och antikorruptionspolicyn. Internrevisionsprogrammet inkluderar kriterier för att säkerställa att medarbetarna är medvetna om policyer och visselblåsarfunktionen, att relevanta personer har genomfört utbildning i uppförandekoden och i antikorruption, samt verifierar att uppförandekoden för leverantörer har implementerats och undertecknats av leverantörer. 

2021 genomfördes en internrevision i Gränges Konin. Vid behov anlitar Gränges en tredje part för att genomföra due diligence. Ingen sådan genomfördes 2021. 

1) FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, de globala målen för hållbar utveckling samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

2) Alla metalleverantörer och andra leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK eller motsvarande i lokal valuta.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›