Kontakt

Upprätthålla god affärsetik

Gränges verksamhet ska drivas enligt sunda affärsprinciper och i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler. Alla medarbetare förväntas stödja företagets värderingar och agera ansvarsfullt mot varandra och mot affärspartners.

Gränges åtagande

Gränges ska bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vara en trovärdig partner i alla relationer och där bolaget bedriver verksamhet. Gränges accepterar aldrig korruption och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller oetiskt beteende upptäcks.

Måluppfyllelse 2019

  • 99 procent (99) av alla medarbetare genomförde en webbaserad utbildning i Gränges uppförandekod.
  • 100 procent av alla tjänstemän genomförde den nya webbaserade utbildningen i antikorruption, som baserades på bolagets uppdaterade antikorruptionspolicy.

Ansvarsfulla affärer

Gränges koncernövergripande uppförandekod beskriver etiska principer och är vägledande kring vad Gränges anser vara ett ansvarsfullt agerande och hur affärer bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Uppförandekoden bygger på internationella standarder1) för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Detta inkluderar FN:s Global Compact och dess tio principer.

Gränges interna uppförandekod

Motverka korruption

Gränges har nolltolerans för korruption eftersom det förhindrar ekonomisk utveckling, snedvrider konkurrensen, ökar kostnaderna samt skadar förtroende och rykte. Det är kostsamt både för Gränges som företag och för individer, och kan leda till fängelse och böter. Företaget tolererar inte korruption och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller oetiskt beteende upptäcks. 2019 upptäcktes inga incidenter som rör korruption och inga affärskontrakt bröts, eller avstods från att förnyas, till följd av korruption. Antikorruption är också ett kriterium i Gränges uppförandekod för leverantörer, som Gränges kräver att alla betydande leverantörer2) ska underteckna.

Gränges antikorruptionspolicy

Upptäcka oegentligheter

För att upptäcka oegentligheter som allvarligt kan skada Gränges affärsverksamhet eller medarbetare har Gränges en visselblåsarfunktion som hanteras av ett externt företag. Funktionen kan nås online (intranät eller extern webbplats) eller via telefon. Detta gör det möjligt för medarbetare och externa affärspartners att tillhandahålla information anonymt och utan rädsla för repressalier. Gränges tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten och hanterar lämnade uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.

Gränges visselblåsarfunktion ›

1) FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s globala mål för hållbar utveckling samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
2) Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.

Att bedriva vår verksamhet enligt högsta etiska standard är nödvändigt för Gränges affär, och jag är mycket nöjd med att vi har nått ett nära 100-procentigt deltagande i våra nya utbildningar i Gränges uppförandekod och antikorruptionspolicy.
- Niclas Nelson, General Counsel

  

  

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›