Kontakt

Hållbar innovation och försäljning

Gränges produkter bidrar till att öka affärs- och hållbarhetsnyttan för kunder och slutanvändare. Aluminiumets unika egenskaper bidrar till ökad resurseffektivitet och klimatprestanda längs värdekedjan, och bidrar därmed till en mer cirkulär och hållbar ekonomi.

Gränges åtagande

Gränges ska öka produkternas hållbarhetsprestanda genom hållbar och ansvarsfull innovation samt tillhandahålla verifierad data till kunderna avseende produkternas hållbarhetsprestanda. Härigenom strävar Gränges efter att förbättra kundernas klimatavtryck och att bidra positivt till ett mer cirkulärt förhållningssätt i aluminiumbranschen.

Måluppfyllelse 2020

  • 19 procent (–) av Gränges produkter har tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.

Aluminium möjliggör ökad hållbarhet

Gränges arbetar för att dra nytta av aluminiumets fördelar genom att utforma och tillverka produkter som kan förbättra kunders och slutanvändares hållbarhetsprestanda, både ur ett verksamhets- och produktperspektiv. En studie från 20161) visade att lägre vikt hos transportfordon leder till väsentliga minskningar i bränsleförbrukning och klimatutsläpp. Enligt studien uppgår den potentiella minskningen under en passagerarbils livslängd till mellan 500 kg och 2 000 kg koldioxid för varje 100 kg som bilens vikt minskar.

HÅLLBAR INNOVATION
Förbättrad hållbarhetsprestanda för kunder och slutanvändare

Att utveckla produkter som kan förbättra kunders hållbarhetsprestanda är av yttersta vikt för Gränges. Aluminium bidrar till att öka resurseffektiviteten i kundernas verksamheter samt deras produkters klimatprestanda. Det kan också bidra till att förbättra hälsa och säkerhet på kundernas arbetsplatser, där exempelvis Gränges TRILLIUM®-material minskar kunders exponering för hälsovådligt flussmedel tack vare att flussmedlet är inbyggt. Aluminium erbjuder också avsevärda energibesparingar och minskad klimatpåverkan när det används, vilket ofta helt kan kompensera för den initiala energiförbrukningen som krävs för att producera metallen.

Gränges arbetar för att integrera hållbarhetsaspekter i produktutvecklingsarbetet, med fokus på hållbarhetsprestanda i produkternas hela livscykler. Möjligheterna att förbättra produkternas hållbarhetsprestanda är störst i de tidiga stadierna av produktutvecklingsprocessen, när produktegenskaperna beslutas. Gränges ambition är att utveckla produkter som baseras på mer återvunnet aluminium och som effektivt kan plockas isär, återföras, sorteras och återvinnas längs värdekedjan samt när produkterna är uttjänta. Företaget arbetar också för att utveckla produkter som kan minska bränsleförbrukningen och förbättra energieffektiviteten i användningsfasen.

PRODUKTANSVAR 
Transparent hållbarhetsinformation för produkter

Genom att ha tydlig hållbarhetsinformation på produktnivå kan kunderna förstå, utvärdera och jämföra Gränges produkter i ett hållbarhetsperspektiv. Det hjälper också Gränges att bygga en solid faktabas för innovation och prestandaförbättringar, i syfte att utforma och vidareutveckla kunderbjudanden inriktade på hållbarhet och cirkularitet.

2020 utvecklade och implementerade Gränges verksamhet i Finspång ett verktyg för livscykel- och klimatanalys (LCA/CF), vilket gör det möjligt att deklarera miljöpåverkan på produktnivå, inledningsvis produkternas klimatavtryck. Detta är i linje med målet för 2025, att hållbarhetsinformation som är verifierad av tredje part ska finnas tillgänglig för 100 procent av produkterna. För att säkerställa transparens och trovärdighet har Gränges anlitat IVL Svenska Miljöinstitutet för att verifiera metodiken, processen och rutinerna som används i analysen. Klimatavtrycksanalyserna har genomförts i enlighet med ISO 14040, ISO 14044 samt ISO 14067.

2020 hade 19 procent (–) av företagets produkter tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig. Framöver avser Gränges att utöka informationen till att även omfatta andra kategorier av miljöpåverkan och hållbarhetsaspekter, samt att inkludera användningsfasen i beräkningarna för produkternas klimatpåverkan. Företaget avser också att implementera verktyget i övriga verksamheter.

Gränges’ Carbon footprint report

IVL Verification report

–––
1) IFEU 2016: Energy savings by lightweighting – 2016 Update.
Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Nytt LCA-verktyg och metodik

För att hjälpa kunderna att utvärdera klimatpåverkan längs sin värdekedja, och förbättra deras hållbarhetsprestanda utifrån ett faktabaserat tillvägagångssätt, implementerade Gränges verksamhet i Finspång i slutet av 2020 tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation på produktnivå, inledningsvis klimatavtrycket. Före taget kan erbjuda kunder tredjepartsverifierade klimatavtryckscertifikat och en detaljerad klimatavtrycksrapport, vilken beskriver metodiken och de centrala antaganden som har gjorts. Modellen omfattar klimat avtrycket, från utvinning av bauxit till ingående transporter, Gränges egna aktiviteter och leverans från produktionsanläggningen, och kan tillämpas på hela produktportföljen i Gränges verksamhet i Finspång. Data uppdateras inledningsvis på årsbasis.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›