Kontakt

Hållbar innovation och försäljning

Gränges ska utveckla och sälja produkter och lösningar som kan förbättra kunders och produkters hållbarhetsprestanda samt bidra positivt till ett mer cirkulärt förhållningssätt till aluminium i branschen. Ett hållbart aluminiumerbjudande har låg klimatpåverkan, är cirkulärt och resurseffektivt samt ansvarsfullt inköpt och tillverkat.

Måluppfyllelse 2021

  • 35 procent (19) av Gränges produkter har tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.

Produkter med hållbarhetsinformation, 2017–2021

HÅLLBAR INNOVATION
Utnyttja fördelarna med aluminium

Gränges strävar efter att ligga i framkant på marknader där högre hållbarhetskrav ställs på produkter, och en viktig prioritering är att utveckla produkter som kan förbättra kunders och produkters hållbarhetsprestanda. Företaget arbetar för att dra nytta av aluminiumets fördelar genom att utforma och tillverka produkter och lösningar som kan förbättra prestandan i kundernas verksamheter såväl som hållbarhetsprestandan i deras produkter. Aluminium med låg vikt erbjuder också avsevärda energibesparingar och minskad klimatpåverkan när det används, vilket ofta helt kan kompensera för den initiala energiförbrukningen som krävs för att producera metallen. 

Ett exempel är att en ökad användning av aluminium i transportapplikationer bidrar till förbättrad resurseffektivitet i kundernas produkttillverkning. Det minskar också fordonets vikt, energiförbrukning och klimatavtryck såväl som elfordonens räckvidd vid körning. Enligt en studie beställd av International Aluminium Institute drogs slutsatsen att lägre vikt hos transportfordon leder till väsentliga minskningar i bränsleförbrukning och klimatutsläpp. Den potentiella minskningen under en passagerarbils livslängd uppgår till mellan 500 kg och 2 000 kg koldioxid för varje 100 kg som bilens vikt minskar.1) 

Utveckla hållbara legeringar 

Företaget arbetar för att integrera hållbarhetsaspekter i produktutvecklingen, med fokus på hållbarhetsprestanda i produkternas hela livscykler. Möjligheterna att förbättra produkternas hållbarhetsprestanda är störst i de tidiga stadierna av produktutvecklingsprocessen, när produktegenskaperna beslutas. 

Gränges ambition är att utveckla koldioxidsnåla och cirkulära erbjudanden som baseras på mer återvunnet material och som effektivt kan plockas isär, återföras, sorteras och återvinnas längs värdekedjan samt när produkterna är uttjänta. Aluminium är väl lämpat för återvinning, men den maximala andelen återvunnet innehåll bestäms av den specifika legeringssammansättningen. Gränges legeringar är väl lämpade för att möjliggöra en hög andel återvunnet aluminium, samtidigt som strikta produktkrav på hållfasthet, korrosionsbeständighet och andra viktiga egenskaper måste uppfyllas. 

Nästan hälften av Gränges pågående produktutvecklingsprojekt syftar till att minska produkternas negativa hållbarhetspåverkan, antingen genom en högre andel återvunnet innehåll eller genom lätta produkter som har bättre egenskaper och möjliggör mindre, smartare eller längre användning. 

Kundsamarbeten

Gränges bedriver flera kundsamarbeten inom segmenten värmeväxlare, HVAC och batteri, med syfte att gemensamt utveckla hållbara legeringar i enlighet med kundernas krav på materialegenskaper. 

Samarbeten som rör öppna och cirkulära flöden, där aluminiumskrot från kundernas tillverkningsprocesser förs tillbaka till Gränges och smälts om till nya produkter, är en viktig del i samarbetet med kunder. Flera sådana initiativ har avtalats under 2021. 

PRODUKTANSVAR
Hållbarhetsinformation och märkning av produkter

Gränges arbetar aktivt för att ta produktansvar och minska klimatpåverkan längs aluminiumets värdekedja.Företaget har mätt verksamhetens klimatavtryck från utvinning av bauxit till leverans av Gränges produkter till kunder (s.k. cradle-to-gate), och en aktuell prioritering är att även beräkna och deklarera produkters individuella hållbarhetspåverkan. 

Sådan information gör det möjligt för kunderna att förstå, utvärdera och jämföra Gränges produkter i ett hållbarhetsperspektiv. Det hjälper också Gränges att bygga en solid faktabas för innovation och prestandaförbättringar, i syfte att utforma och vidareutveckla kunderbjudanden inriktade på hållbarhet och cirkularitet. Gränges målsättning är att senast 2025 ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig för alla produkter.

Tredjepartsverifierade klimatavtryck för produkter

2021 utökade Gränges användningen av sitt interna verktyg för livscykel-och klimatanalys, vilket gör det möjligt att deklarera miljöpåverkan på produktnivå, inledningsvis produkternas klimatavtryck. Verktyget används nu på anläggningarna i Finspång och Shanghai där företaget kan erbjuda kunder tredjepartsverifierade klimatavtryckscertifikat och en detaljerad klimatavtrycksrapport som beskriver metodiken.

Gränges klimatavtrycksanalyser på produktnivå har genomförts i enlighet med ISO 14040, ISO 14044 samt ISO 14067, och för att säkerställa transparens och fullständighet har Gränges anlitat IVL Svenska Miljöinstitutet för att verifiera metodiken, processen och rutinerna som används i analysen. All data uppdateras årligen. 

–––
1) IFEU 2016: Energy savings by lightweighting – 2016 Update.

Utökade kundprogram för cirkulära flöden

2021 utökade Gränges Americas sina återvinningsprogram för cirkulära flöden, med lokala folie- och HVAC-kunder. I dessa program återförs kundernas processkrot från tillverkningen och smälts om till legeringar som säljs tillbaka till samma kund. Materialet transporteras antingen tillbaka av Gränges eller av ett annat återvinnings- eller fraktföretag. Att ersätta volymer av primäraluminium med aluminiumskrot har en tydlig positiv effekt på Gränges klimatavtryck från inköpta metaller (scope 3). Gränges Americas har genomfört sådana här program sedan 2017, och 2021 återfördes cirka 7 000 ton aluminiumskrot från kunder. 

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›