Kontakt

Mångfald och inkludering

En inkluderande företagskultur 

Gränges företagskultur och kärnvärden – engagerad, handlingskraftig, innovativ och tillgänglig – vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet och lägger grunden för hur medarbetarna ska bedriva affärer på ett ansvarsfullt, etiskt och öppet sätt. Att vara tillgänglig till exempel innebär att medarbetare ska främja lika möjligheter och rättvisa på arbetsplatsen, såväl som att ha en fördomsfri attityd. 2021 genomförde Gränges Konin utbildning för tjänstemän med fokus på att öka medvetenheten om Gränges företagskultur och värderingar. 

Gränges strävar efter att erbjuda en icke-diskriminerande och inkluderande arbetsmiljö som tar tillvara på anställdas olika perspektiv, erfarenheter och idéer. En mångfacetterad personalstyrka speglar också den internationella marknad där Gränges är verksamt. Viktiga mångfaldsfrågor för Gränges inkluderar jämställdhet mellan kön och etniskt ursprung, där den senare frågan framförallt är tillämplig för Gränges Americas. I enlighet med Gränges mångfaldspolicy ska ingen medarbetare diskrimineras på grund av kön, ålder, livsåskådning, bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, fysisk förmåga eller liknande. 

Arbete för en jämn könsfördelning 

Att förbättra könsfördelningen i den totala personalstyrkan och bland ledande befattningshavare är högprioriterat i hela organisationen. Företaget ska öka andelen kvinnor i både produktionen och bland tjänstemännen och strävar efter att ytterligare utveckla och tillhandahålla karriärmöjligheter för kvinnor, och bygga en större intern pipeline av kvinnliga kandidater vid rekrytering till seniora chefspositioner. 

Kvinnor bland ledande befattningshavare, 2017–2021 

 

Kvinnor i total personalstyrka, 2017–2021 

Gränges ser tydliga utmaningar för en jämnare könsfördelning relaterat till exempelvis låg personalomsättning i vissa regioner och hög personalomsättning i andra regioner, att verksamheten är belägen på landsbygden där det är svårt att hitta rätt kompetens, samt att verksamheten bedrivs i länder där könsroller till stor del är traditionella. Företaget har också haft minskad personalstyrka i vissa produktionsanläggningar till följd av neddragningar och svagare marknadsförhållanden. 

Åtgärder för att vara medveten om fördomar 

Gränges hanterar frågor som rör mångfald och inkludering främst på lokal nivå, även om koncerngemensamma principer lägger grunden för detta arbete. Exempelvis har företaget en koncerngemensam princip att ha minst en kvinna i den slutliga intervjufasen i varje rekryteringsprocess, och i de fall där det är få eller inga kvinnliga sökande utvidgas rekryteringsprocessen, för att göra en bredare sökning. Till andra principer hör att genomföra strukturerade avgångsintervjuer för att följa upp könsrelaterade frågor, att kartlägga och analysera medarbetarundersökningar när det gäller skillnader mellan män och kvinnor i olika frågor, samt att erbjuda aktiviteter för att öka medvetenheten och höja medarbetarnas förståelse samt upptäcka eventuell förekomst av fördomar relaterade till mångfald. 

Gränges Finspång genomför årliga lönekartläggningar för att upptäcka könsrelaterade löneskillnader och 2021 identifierades ett fåtal icke-objektiva löneskillnader som omedelbart korrigerades. 

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›