Kontakt

Klimatstrategi: Minska påverkan längs värdekedjan

Gränges arbetar fokuserat för att bekämpa klimatförändringar och minska klimatpåverkan från sin affärsverksamhet och längs värdekedjan. Hantering av klimatfrågan löper därför genom hela företagets hållbarhetsramverk och värdekedja.

UTSLÄPP OCH KLIMATPÅVERKAN
Ett livscykelperspektiv

Gränges arbetar aktivt för att ta produktägarskap och minska klimatpåverkan längs värdekedjan och genom produkternas livscykler. Detta innebär att Gränges tittar på klimatpåverkan hela vägen från utvinning av bauxit till uttjänta produkter.

För att erhålla fördelar i ett livscykelperspektiv samarbetar Gränges aktivt med leverantörer, kunder och andra affärspartners för att identifiera och ta tillvara på nya möjligheter att minska klimatpåverkan. Gränges samarbetar med sina leverantörer för att köpa mer återvunnet aluminium, koldioxidsnålt primäraluminium samt energi från källor med låga klimatutsläpp. Företaget arbetar också med sina kunder för att utforma och utveckla innovativa och hållbara produkter, vilket inkluderar legeringar som är resurseffektiva i användningsfasen och återvinningsbara när produkterna är uttjänta. Gränges arbetar också internt för att minska sin egen energiintensitet och öka användningen av förnybar energi.

Ambitiösa klimatmål

2018 lanserade Gränges ett klimatmål för 2025, att minska klimatutsläppen per ton från den egna verksamheten och inköpt energi (scope 1+2) med 25 procent jämfört med 2017. Företaget har också satt ett mål att minska klimatutsläppen per ton från inköpta metaller (scope 3) med 30 procent jämfört med 2017. Gränges strävar efter att ha ett holistiskt angreppssätt när det gäller att minska klimatpåverkan och mäter detta resultat genom nyckeltalet totala klimatutsläpp per ton (scope 1+2+3).

 

Minska klimatavtrycket

2020 minskade de totala klimatutsläppen per ton med 8 procent jämfört med 2019 och 18 procent jämfört med basår 2017. Detta var framförallt ett resultat av ökade inköp av återvunnet aluminium samt av koldioxidsnålt primäraluminium. I absoluta tal minskade det totala klimatavtrycket med 10 procent jämfört med 2019 och 27 procent jämfört med basår 2017 till 3 510 kton CO2e (3 910). Klimat utsläppen från inköpta material och tjänster (scope 3) svarade för 92.procent (93) av det totala klimatavtrycket medan utsläppen från den egna verksamheten och inköpt energi (scope 1+2) svarade för 8 procent (7).

Klimatutsläppen per ton från inköpta material och tjänster minskade med 8 procent jämfört med 2019 och 20 procent jämfört med basår 2017. Klimatutsläppen per ton från egen verksamhet och inköpt energi ökade med 1 procent jämfört med 2019 och 3 procent jämfört med basår 2017, främst till följd av ökad energiintensitet.

Gränges följer Greenhouse Gas Protocol standarder för att beräkna sin klimatpåverkan från utvinning av bauxit till leverans av Gränges produkter till kunder.1)

1) Produkttillverkning, -användning och uttjänta produkter är exkluderade i Gränges beräkningar för klimatpåverkan till följd av brist på relevant data. Gränges kommer att arbeta för att addera de här delarna till sina beräkningar, för att hjälpa kunderna att minska klimatpåverkan längs värdekedjan.

Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Inköp av koldioxidsnålt aluminium

2020 inledde Gränges ett samarbete med Alcoa om att köpa EcoLumTM valsgöt, en del av Alcoas SUSTANATM-linje med koldioxidsnåla produkter, som tillverkas i vattenkraftsdrivna aluminiumsmältverk och som garanterar högst 4,0 ton CO2e per ton aluminium, inklusive scope 1 och scope 2-utsläpp från bauxitutvinning och raffnering av aluminiumoxid. Detta klimatavtryck är betydligt lägre än branschgenomsnittet, och samarbetet stärker Gränges fokus på att samarbeta längs värdekedjan för att minska klimatpåverkan. ”Genom att använda hållbara material såsom vårt koldioxidsnåla EcoLumTM, har Gränges visat på ett åtagande gentemot sina kunder. Vi är stolta över samarbetet med Gränges, eftersom det visar på ledarskap i en ekonomi som är allt mer fokuserad på hållbarhet och ansvarsfull produktion.” Tim Reyes, Executive Vice President och Chief Commercial Officer, Alcoa.