Kontakt

Klimatstrategi

Gränges arbetar fokuserat för att bekämpa klimatförändringar och minska klimatpåverkan från sin affärsverksamhet och längs värdekedjan. Hantering av klimatfrågan löper därför genom hela företagets hållbarhetsramverk och värdekedja.

Ett värdekedjeperspektiv

Gränges arbetar aktivt för att ta produktägarskap och minska miljöpåverkan längs värdekedjan, ur ett livscykelperspektiv.

I enlighet med illustrationen nedan har Gränges identifierat fem huvudsakliga prioriteringar för att minska företagets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv: 1) Öka inköp av återvunnet aluminium, 2) Öka inköp av primäraluminium som tillverkats genom användning av förnybar energi, 3) Öka energieffektivitet i egen verksamhet, 4) Öka inköp och användning av förnybar energi i egen verksamhet, 5) Integrera hållbarhetsaspekter i produktutvecklingen och kundsamarbeten. Prioriteringarna 1), 2) och 4) hanteras inom Ansvarsfulla och hållbara inköp prioritering 3) inom Hållbar verksamhet och prioritering 5) hanteras inom Hållbara produkter.

Minska klimatavtrycket

2019 minskade Gränges sina totala utsläpp av växthusgaser med 14 procent till 3 910 kton CO2e (4 520). Klimatutsläppen från inköpta material och tjänster, vilka utgjorde 93 procent (94) av de totala utsläppen, minskade med 14 procent, framförallt tack vare en ökad andel inköpt återvunnet aluminium. Motsvarande klimatutsläpp per ton minskade med 7 procent jämfört med 2018 och 12 procent jämfört med bas.ret 2017. Klimatutsläppen från den egna verksamheten och från inköpt energi, vilka motsvarade 7 procent (6) av Gränges totala klimatavtryck, minskade med 1 procent till 282,6 kton CO2e (284,6). Motsvarande klimatutsläpp per ton ökade med 8 procent jämfört med 2018 och 1 procent jämfört med basåret 2017. Detta var ett resultat av högre energiintensitet främst till följd av lägre produktionsvolymer. Gränges avser att vidta åtgärder i linje med reduktionsmålet för 2025.

Utökat scope

Gränges följer riktlinjerna i Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) för att beräkna sin klimatpåverkan, från utvinning av bauxit till leverans av Gränges produkter till kunder. Hittills har produktanvändning och hantering av uttjänta produkter exkluderats till följd av brist på relevant data. Gränges kommer att utvärdera att addera den här delen av värdekedjan till sitt beräkningsscope, för att på så sätt hjälpa kunderna att minska klimatpåverkan längs värdekedjan.