Kontakt

Klimatstrategi

Gränges ska bekämpa klimatförändringar och minska klimatpåverkan från sin affärsverksamhet och längs värdekedjan. Hantering av klimatfrågan löper därför genom hela företagets hållbarhetsramverk och värdekedja.

UTSLÄPP OCH KLIMATPÅVERKAN
Ett livscykelperspektiv

Gränges arbetar aktivt för att ta produktansvar och minska klimatpåverkan längs värdekedjan och genom produkternas livscykler. Detta innebär att Gränges tittar på klimatpåverkan från utvinning av bauxit till uttjänta produkter. 2021 kom 91 procent av Gränges totala klimatpåverkan från inköpta metaller (scope 3) och 9 procent från den egna verksamheten och inköpt energi (scope 1+2). Gränges följer Greenhouse Gas Protocols standarder för att beräkna sin klimatpåverkan från utvinning av bauxit till leverans av Gränges produkter till kunder (s.k. cradle-to-gate). Produkttillverkning, -användning och uttjänta produkter är för närvarande exkluderade i Gränges beräkningar för klimatpåverkan till följd av brist på relevant data.

Ambitiösa klimatmål

2018 lanserade Gränges ett klimatmål för 2025, att minska klimatutsläppen per ton från den egna verksamheten och inköpt energi (scope 1+2) med minst 25 procent jämfört med 2017. 2021 satte Gränges även ett kvantitativt mål för att minska klimatutsläppen per ton från inköpta metaller (scope 3) med minst 30 procent jämfört med 2017, vilket är en uppgradering från det tidigare inriktningsmålet. Gränges strävar efter att ha ett holistiskt angreppssätt för att minska klimatpåverkan och mäter detta genom nyckeltalet totala klimatutsläpp per ton (scope 1+2+3).

Samarbete längs värdekedjan 

Gränges samarbetar aktivt med leverantörer, kunder och andra affärspartners för att identifiera och ta tillvara på nya möjligheter för att minska klimatpåverkan. Samarbete med leverantörer omfattar till exempel inköp av aluminiumskrot, koldioxidsnålt primäraluminium samt av energi från källor med låga klimatutsläpp. Kundsamarbeten omfattar utformning och utveckling av innovativa och hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Gränges arbetar även internt för att öka resurseffektiviteten vilket inkluderar användning av energi, material, avfall och vatten. 

Klimatrelaterade risker 

Klimatrelaterade risker är integrerade i Gränges multidisciplinära och koncerngemensamma riskhanteringsprocess. 2021 gjorde Gränges sin första sammanställning till CDP och i samband med detta genomförde företaget en workshop med utvalda ledande befattningshavare som behandlade bolagets risker och möjligheter. 

De största klimatrelaterade riskerna som identifierades var en växande reglering av mekanismer för prissättning av koldioxid, minskad efterfrågan på produkter och tjänster på grund av förändrat kundbeteende samt minskad produktionskapacitet till följd av svårare och mer frekventa extrema väderhändelser. Gränges målsättning är att minska sådana risker genom att systematiskt arbeta i enlighet med företagets klimatstrategi. 

Totalt klimatavtryck, 2021 

 

Totala klimatutsläpp per ton, scope 1+2 1) 

Totala klimatutsläpp per ton, scope 3 1) 

1) 2017–2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Jämförbar klimatustläpp per ton för 2021, dvs. exkluderat Gränges Konin och Gränges Metallurgy, uppgick till 0,73 ton CO2e/ton för scope 1+2 och 9,3 ton CO2e/ton för scope 3. 

 

Samarbete för att minska klimatpåverkan i fordonsindustrin

2021 inledde Gränges och aluminium-och energibolaget Hydro ett samarbete för att tillhandahålla koldioxidsnåla och cirkulära aluminiumerbjudanden till fordonsmarknaden. Genom partnerskapet köper Gränges koldioxidsnålt primäraluminium från Hydro. En ökad användning av aluminium i transportapplikationer minskar fordonets vikt, energiförbrukning och klimatavtryck såväl som elfordonens räckvidd vid körning. Det bidrar också till förbättrad resurseffektivitet i produkttillverkningen. Gränges och Hydro är båda engagerade i att flytta fram gränserna för koldioxidsnåla och cirkulära aluminiumprodukter och därigenom stödja fordonsindustrin till att bli mer hållbar.