Mål och måluppfyllelse

På den här sidan finns mer detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse. Klicka på respektive väsentlig fråga för att se alla detaljer.

God affärsetik

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av medarbetarna årligen ska utbildas i uppförandekoden, och att 100 procent av berörda medarbetare årligen ska utbildas i antikorruption.

Utbildning i uppförandekoden, inklusive antikorruption

Inträffade fall av korruption

Kommentar: 2018 uppdaterade Gränges sin uppförandekod med fokus att göra den mer modern och användarvänlig. I samband med lanseringen genomförde bolaget även för första gången en koncerngemensam online-utbildning i uppförandekoden. Samtliga medarbetare erbjöds att genomföra utbildningen, förutom produktionsmedarbetare i Gränges Amerika som genomförde klassrumsutbildning. Totalt sett deltog 99 procent av medarbetarna, med 100 procent i Gränges Asien och Gränges Amerika och 98 procent i Gränges Europa. Antikorruption ingick i utbildningen. Inga incidenter som rörde korruption upptäcktes 2018. Under 2019 avser Gränges att implementera en särskild antikorruptionsutbildning för berörda medarbetare.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data för utbildningen i uppförandekoden samlas in och konsolideras årligen via det system som används för onlineutbildningar. Data från Gränges AB är inkluderad i data för Gränges Europa. Jämförbar data för 2016 och 2017 finns inte tillgänglig. Data för utbildning i uppförandekoden inkluderar medarbetare i tjänst och är justerad för långtidssjuka, föräldralediga, uppsägningar samt medarbetare som inte är i tjänst under en längre period.

Berörda medarbetare är medarbetare som arbetar inom försäljning, inköp samt ledande befattningshavare som har externa kontakter.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av Gränges General Counsel och regionala jurister. Den styrande policyn är Gränges uppförandekod, vilken uppdateras årligen och finns tillgänglig för alla medarbetare och styrelsemedlemmar i bolag som ägs av Gränges. Den gäller också för konsulter och andra uppdragstagare eller andra som agerar på uppdrag av Gränges. Vidare definierar, förklarar och förtydligar Gränges antikorruptionspolicy vad Gränges menar med korruption.

Ansvarsfulla och hållbara inköp

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av inköpsvärdet från betydande leverantörer ska täckas av ett åtagande att följa Gränges uppförandekod för leverantörer, alternativt en motsvarande standard.

Betydande leverantörer

Åtagande att följa uppförandekoden för leverantörer

Leverantörsgranskningar

Kommentar: 2018 implementerade Gränges sin uppdaterade uppförandekod för leverantörer bland sina betydande leverantörer. Totalt har 137 leverantörer, vilket motsvarar 98 procent av inköpsvärdet från betydande leverantörer, skrivit på uppförandekoden för leverantörer alternativt bedömts – via en intern eskaleringsprocess – ha motsvarande standarder som är i linje med Gränges hållbarhetskrav. Inom Gränges Asien och Gränges Europa genomfördes totalt sett tio leverantörsgranskningar 2018. En av dessa granskningar avsåg en ny leverantör. Sådana granskningar genomförs regelbundet beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat från leverantörsutvärderingar.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen av inköpsorganisationerna med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data från Gränges AB är inkluderat i data för Gränges Europa. Jämförbar data för 2016, samt för ett nyckeltal även 2017, finns inte tillgänglig.

Betydande leverantör definieras som en leverantör där inköpsvärdet är över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD. Lokalt inköpsvärde har konverterats till SEK genom att använda genomsnittliga valutakurser för 2018.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Technology & Business Development samt regionala inköpsrepresentanter. Gränges uppförandekod är styrande policy. Den slår fast att uppförandekoden för leverantörer, som beskriver Gränges krav på leverantörernas Åtagande att följa hållbarhetsprinciper, ska inkluderas i leverantörskontraktet.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 20 procent av totalt inköpta metaller ska vara återvunnet aluminium.

Inköpt återvunnet aluminium i vikt

Andel återvunnet aluminium


Not: Data för Gränges Asien och Gränges Amerika har räknats om jämfört med de uppgifter som presenterades i årsredovisningen 2017, på grund av en uppdaterad parameterdefinition till att endast omfatta återvunnet aluminium från tredje part. De tidigare angivna uppgifterna inkluderade även återvunnet aluminium från Gränges verksamhet som har bearbetats av tredje part.


Kommentar:
Användningen av inköpt återvunnet aluminium ökade avsevärt år 2018 drivet av Gränges Amerika, där volymerna mer än fördubblades jämfört med 2017. Resultatet uppnåddes främst genom ökade inköp av återvunnet aluminium från råvarumäklare. Det påverkades också positivt av återvinningsprogram i samarbete med kunder. Resultatet i Gränges Amerika motverkades något av en minskning av inköpt återvunnet aluminium inom Gränges Asien och Gränges Europa jämfört med 2017, till följd av variationer i tillgänglighet av återvunnet material av tillräckligt god kvalitet.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för 2016 inkluderar verksamheten i USA.

Inköpt återvunnet aluminium definieras som inköpt återvunnet aluminium som används som insatsmaterial [ton] dividerat med totalt inköpta metaller som används som insatsmaterial [ton].

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Technology & Business Development samt regionala inköpsrepresentanter. Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges.

Hållbar verksamhet

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att minska energiintensiteteten med 17 procent jämfört med 2017, samt att öka andelen förnybar energi (elektricitet, värme, bränsle) som köps in.

Total energianvändning

Energiintensitet

Andel inköpt förnybar energi

Kommentar: 2018 minskade energiintensiteten i Gränges Amerika och Gränges Europa, vilket resulterade i en total förbättring på 1 procent jämfört med 2017 års nivå. Förbättringen är ett resultat av olika energieffektivitetsåtgärder vid produktionsanläggningarna. Användningen av fjärrvärme i Gränges Europa ökade jämfört med tidigare år på grund av ovanligt kallt väder fram till april, vilket ledde till behov av ökad uppvärmning. Gränges totala andel förnybar energi var oförändrad och uppgick till 9 procent (9). Andelen i Gränges Europa var 2 procentenheter lägre jämfört med 2017 på grund av en något högre andel kärnkraft i den inköpta elmixen, vilket ersatte förnybara energikällor. Andelen kärnkraft var något högre även i den inköpta elmixen för Gränges Amerika, men där ersatte den icke förnybara fossila energikällor.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för 2016 inkluderar verksamheten i USA.

Energiintensitet definieras som total energianvändning [MWh] dividerat med totalt förpackade produkter [ton].

Förnybara energikällor definieras som vindkraft, solenergi, vattenkraft, geotermisk energi, tidvattenkraft och biobränsle. Andelen förnybar energi beräknas som inköpt förnybar energi [MWh] dividerat med total energianvändning [MWh], baserat på total energianvändning per energikälla och leverantörsspecifik mix avseende levererad elektricitet och fjärrvärme.

Regelverk: Gränges följer tillämpliga energiregleringar i länder där Gränges har verksamhet; Gränges Asien följer Shanghai Energy Conservation Regulations och Gränges Europa arbetar enligt energieffektiviseringsdirektivet. Gränges Amerika har inga energirelaterade regelverk som påverkar verksamheten.

Styrning och policyer: Energianvändning och -intensitet hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development och regionala representanter från produktionen. Inköpt förnybar energi hanteras av SVP Technology & Business Development och regionala inköpsrepresentanter. Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. Produktionsanläggningen i Gränges Europa är certifierad enligt energiledningssystemet ISO 50001. Gränges Amerika och Gränges Asien har initierat förstudier för att implementera ett energiledningssystem.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att minska direkta och indirekta klimatutsläpp från inköpt energi (scope 1+2) per ton produkt med 25 procent jämfört med 2017. Företaget har också ett långsiktigt mål att minska indirekta klimatutsläpp från inköpt material och tjänster (scope 3) per ton produkt jämfört med 2017.

Totala utsläpp av växthusgaser


Not: Data för Gränges Amerikas scope 3-utsläpp 2017 har uppdaterats till följd av uppdaterade data för användning av primäraluminium.

Klimatutsläpp per ton produkt


Not: Data för Gränges Amerikas scope 3-utsläpp 2017 har uppdaterats till följd av uppdaterade data för användning av primäraluminium. Data för Gränges totala 2016 scope 3 klimatutsläpp per ton produkt har korrigerats på grund av ett beräkningsfel.

Utsläpp per kategori (scope 3)

Övriga utsläpp till luft – stoft


Not: Data för Gränges Amerikas partikelutsläpp har räknats om jämfört med data som presenterades i årsredovisningen 2017, på grund av en uppdatering av utsläppsfaktorer.


Kommentar:
Direkta och indirekta klimatutsläpp från inköpt energi per ton produkt (scope 1+2) minskade med 6 procent jämfört med 2017, drivet av förbättrad energiintensitet och av en ökad andel elektricitet från kärnkraft i Gränges Amerika som ersatte elektricitet producerad från fossila energikällor. Övriga indirekta klimatutsläpp per ton produkt (scope 3) minskade med 6 procent jämfört med 2017, främst drivet av en ökad användning av återvunnet aluminium som ersatte primäraluminium i Gränges Amerika samt av förbättrad materialeffektivitet i Gränges Asien. Utsläpp av stoft minskade jämfört med 2017 till följd av lägre förbrukning av naturgas.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för 2016 inkluderar verksamheten i USA.

Utsläpp av växthusgaser redovisas som koldioxidekvivalenter. Baserat på GHG Protocol definieras respektive scope enligt följande.

Scope 1 definieras som direkta utsläpp från Gränges verksamhet och inkluderar produktionsanläggningar, kontorsbyggnader och företagsägda fordon. Beräkningarna av utsläpp baseras på bränsleförbrukning och utsläppsfaktorer.

Scope 2 definieras som indirekta utsläpp från produktion av inköpt elektricitet och värme som förbrukas av Gränges i produktionsanläggningar och i kontorsbyggnader. Utsläpp beräknas med hjälp av specifika data från Gränges elektricitets- och värmeleverantörer.

Scope 3 definieras som övriga indirekta utsläpp. Dessa inkluderar utsläpp från utvinning, produktion och bearbetning av inköpt material, bränsle- och energirelaterade aktiviteter (som ej ingår i scope 1 eller scope 2), godstransporter upp- och nedströms samt tjänsteresor. I bränsle- och energirelaterade aktiviteter ingår produktion av bränslen som används i Gränges verksamhet och i produktion av inköpt elektricitet. Utsläpp från produktion av primäraluminium är baserade på regionala industrimedelvärden och leverantörsdata har använts för inköpta valsgöt och inköpt återvunnet aluminium. Utsläpp från produktion av bränslen baseras på regionala industridata. Utsläpp från godstransporter och affärsresor baseras på specifik data för Gränges transportrutter.

Klimatutsläpp per ton produkt definieras som totala utsläpp av växthusgaser [ton CO2e] dividerat med totalt förpackade produkter [ton].

Stoftutsläpp beräknas antingen med hjälp av lokala utsläppsfaktorer eller är baserade på kontinuerliga mätningar.

Andra utsläpp såsom kväveoxid, svaveldioxid, olja och VOC redovisas inte eftersom metodik och datainsamlingsprocesser för dessa utsläpp just nu harmoniseras inom koncernen. Gränges avser att redovisa dessa utsläpp nästa år.

Regelverk: Gränges följer alla tillämpliga lokala och internationella lagar och regler för miljöpåverkan. Utsläppsgränserna i Europa bygger på krav från industriutsläppsdirektivet (IED). I Asien är gränser kopplade till Regulations of Shanghai Municipality on the Prevention and Control of Atmospheric Pollution, och i USA ger de nationella luftkvalitetsnormerna (NA AQS) det legala ramverket. Lokala tillståndsmyndigheter kontrollerar kontinuerligt att utsläppsnivåerna håller sig inom tillåtna gränser. Utsläpp som regleras genom lagstiftning inkluderar kväveoxider, svaveldioxid, stoft, lättflyktiga organiska föreningar (VOC) och, i vissa delar av organisationen, oljeutsläpp.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development (direkta utsläpp), SVP Technology & Business Development (inköpt energi och andra indirekta utsläpp) och regionala representanter från produktions- och inköpsorganisationerna. Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. Produktionsanläggningarna i Gränges Asien och Gränges Europa är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. I Gränges Amerika har Gränges initierat en förstudie för att implementera ett miljöledningssystem. Utsläpp kontrolleras och hanteras som en del av den dagliga verksamheten. Lagefterlevnad är en förutsättning för Gränges fortsatta drifttillstånd.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att ha implementerat vattenhanteringsplaner på alla produktionsanläggningar.

Vattenuttag per källa

Vattenuttag per region

Vattenintensitet

Kommentar: 2018 ökade det totala vattenuttaget jämfört med 2017, till samma nivå som 2016. Uttaget av ytvatten ökade i Finspånganläggningen i Gränges Europa på grund av ovanligt varmt väder från juni till augusti, vilket ledde till ett ökat behov av kylvatten. Ökningen i Gränges Europa uppvägdes dock av förbättringar i Gränges Amerika, där ersättning av kyltornsenheter i Huntingdonanläggningen minskade vattenuttaget avsevärt. 2019 kommer Gränges att initiera arbete med att ta fram lokala vattenhanteringsplaner för alla anläggningar.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för 2016 inkluderar verksamheten i USA.

Vattenuttag definieras som vatten som används i produktionsanläggningen taget från våtmarker, floder, sjöar, egna brunnar, avloppsvatten från andra organisationer, kommunal vattenförsörjning eller från andra offentliga eller privata vattenföretag [m3].

Regelverk: Vattenanvändning och vattenhantering för Gränges Asien regleras genom tillstånd och lagstiftning, till exempel Water Pollution Prevention and Control Law of the People’s Republic of China, Water Law of the People’s Republic of China och Management in Shanghai Drainage Ordinance.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development och regionala representanter för produktionen. Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att ha en Total Recordable Rate (TRR) på 3,0 och en Severity Rate på 50.

Total Recordable Rate (TRR)

Severity Rate

Kommentar: 2018 uppgick Gränges Total Recordable Rate (TRR) till 6,1 (7,8) vilket motsvarade en förbättring med över 20 procent. Severity Rate ökade dock på grund av två olyckor som resulterade i lång återhämtningstid för de skadade individerna.

Redovisningsprinciper och definitioner: Alla incidenter och tillbud som inträffar registreras och klassificeras i incidentrapporteringssystem. Utfallet i incidentrapporteringssystemen följs upp på vecko- och månadsbasis. Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för TRR 2016 inkluderar verksamheten i USA. Jämförbar data för Severity Rate 2016 finns inte tillgänglig.

Kontraktsanställda definieras som individer som arbetar på plats på eller utanför Gränges anläggningar. Dessa är inkluderade i säkerhetsstatistiken.

Registrerbar olycka definieras som olycka som har krävt medicinsk behandling, olycka som har resulterat i hinder att arbeta samt lost workday cases.

Total Recordable Rate (TRR) definieras som totalt antal registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar.

Lost workday cases definieras som antal registrerbara olyckor som resulterar i frånvaro från arbetet.

Lost workdays definieras som summan av arbetsdagar som medarbetare är frånvarande från arbetet på grund av en registrerbar olycka.

Severity Rate definieras som antalet lost workdays per miljon arbetade timmar.

Allvarlig skada definieras som en irreversibel skada till exempel ett amputerat finger eller förlorad syn, eller en reversibel skada som orsakar långa perioder av smärta eller lidande för medarbetaren, eller en olycka med en frånvaro längre än 15 dagar.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development och säkerhetsansvariga för regionerna. Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. Produktionsanläggningen i Asien är certifierad enligt standarden för arbetsmiljö-ledningssystem OHSAS 18001 medan Gränges Amerika och Gränges Europa har initierat förstudier för att implementera ett arbetsmiljöledningssystem i enlighet med OHSAS 18001 eller ISO 45001.

Jämlika och högpresterande team

Långsiktigt mål: Inte tillämpligt eftersom detta är en generell upplysning.

Totalt antal medarbetare per kategori

Anställningsform, per kön och region

Kommentar: Totalt antal medarbetare ökade 2018 till 1 803 (1 637), framför allt drivet av bolagets expansion vid produktionsanläggningen i Huntingdon samt att företaget har återupptagit produktionen vid anläggningen i Newport.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Gränges Europa. Data är baserad på antal medarbetare per 31 december 2017 respektive 2018. Jämförbar data för 2016 finns inte tillgänglig.

Tillsvidareanställning definieras som anställning för en obestämbar period.

Visstidsanställning definieras som anställning för en begränsad period.

Heltid definieras i enlighet med nationell lagstiftning och praxis för arbetstid, såsom medarbetare som arbetar minst nio månader per år och 30 timmar per vecka.

Deltid definieras som medarbetare som arbetar mindre än en heltidsanställd.

Styrning och policyer: Inte tillämpligt eftersom detta är en generell upplysning.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av alla medarbetare årligen ska ha ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal

Kommentar: Totalt sett hade 99 procent av Gränges medarbetare ett utvecklingssamtal 2018. Uppdelat per kön hade 100 procent av männen och 99 procent av kvinnorna ett utvecklingssamtal och uppdelat per kategori hade 100 procent av tjänstemännen och 99 procent av medarbetarna i produktionen ett utvecklingssamtal. Ett fåtal individer inom Gränges Europa hade inte något utvecklingssamtal på grund av att de var frånvarande under perioden när de årliga utvecklingssamtalen genomfördes.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Gränges Europa. Jämförbar data för 2016 och 2017 finns inte tillgänglig. Data är baserad på antal medarbetare i tjänst, justerad för nya medarbetare som inte hade något utvecklingssamtal på grund av att de påbörjade sin anställning efter perioden när de årliga utvecklingssamtalen genomfördes.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Human Resources och human resources-representanter för regionerna.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att minst 30 procent av ledande befattningshavare ska vara kvinnor.

Könsfördelning per region

Könsfördelning och åldersstruktur 2018

Kommentar: Andelen kvinnor av den totala personalstyrkan var oförändrad 2018 och uppgick till 14 procent (14). I Gränges Amerika minskade andelen kvinnor något på grund av en hög andel män bland nya rekryteringar till följd av expansionen av Huntingdonanläggningen och den återupptagna produktionen vid anläggningen i Newport. Andelen kvinnor bland ledande befattningshavare var oförändrad och uppgick till 20 procent (20) med en liten ökning i Gränges Amerika som ökade antalet kvinnor i sin lokala ledningsgrupp.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Gränges Europa. Data är baserad på antal medarbetare per 31 december 2018 respektive 2017. Jämförbar data för 2016 finns inte tillgänglig.

Ledande befattningshavare definieras som medarbetare som är kvalificerade till att delta i Gränges långsiktiga incitamentsprogram (LTI).

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Human Resources och human resources-representanter för regionerna. Styrande policy är mångfaldspolicyn som ses över årligen och som omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att Engagemangsindex ska uppgå till 85.

Kommentar: Total sjukfrånvaro uppgick till 1,6 procent (2,0). Personalomsättningen ökade till 9,1 procent (7,4) som ett resultat av låg arbetslöshet och en stark arbetsmarknad i USA samt ett stort antal nya medarbetare i Gränges Amerika och Gränges Europa som anställdes för att stödja bolagets expansion. Vissa av de nya medarbetarna avslutade sin anställning under den första tiden på Gränges. Engagemangsindex för 2018 uppgick till 78.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderat i data för Gränges Europa.

Data för sjukfrånvaro och personalomsättning är baserad på genomsnittligt antal medarbetare 2018 (uttryckt som närvarande heltidstjänster). Data för 2016 inkluderar inte verksamheten i USA.

Data för medarbetarengagemang kommer från Gränges medarbetarundersökning. Resultaten för 2018 inkluderar Gränges Asien och Gränges Europa. Gränges Amerika planerar att genomföra en medarbetarundersökning under första halvan av 2019. Jämförbar data för 2016 och 2017 finns inte tillgänglig.

Sjukfrånvaro definieras som alla frånvarande timmar för sjukdom inom ett år dividerat med totala antalet arbetstimmar på ett år (i enlighet med lokala standarder). Det exkluderar giltig frånvaro såsom semester, studier och föräldraledighet.

Personalomsättning definieras som antal medarbetare som lämnar organisationen (frivilligt eller till följd av uppsägning, pension eller dödsfall i tjänsten) under den rapporterande perioden dividerat med totala antalet medarbetare omvandlat till heltidstjänster.

Engagemangsindex är ett beräknat medelvärde från flera frågor i Gränges medarbetarundersökning relaterade till energi och tydlighet, två viktiga dimensioner av medarbetareengagemang. Medelvärdet indexeras till en skala 0–100.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Human Resources och human resources-representanter för regionerna.

Hållbara produkter

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 80 procent av produkterna ska ha verifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.

Kommentar: Detaljerade resultat kommer att presenteras när Gränges har börjat mäta andelen av produkterna som har verifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.

Redovisningsprinciper och definitioner: Redovisningsprinciper och definitioner kommer att presenteras när Gränges har lagt en grund för hur företaget kan utvärdera och kommunicera produkternas hållbarhetsprestanda ur ett livscykelperspektiv.