Kontakt

Mål och måluppfyllelse

På den här sidan finns mer detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse. Klicka på respektive väsentlig fråga för att se alla detaljer.

Hållbar innovation och försäljning

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av produkterna ska ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.

 

Kommentar: 2021 utvecklade och implementerade Gränges Shanghai en lokal version av Gränges verktyg för livscykel- och klimatanalys som gör det möjligt att deklarera miljöpåverkan på produktnivå, inledningsvis med produkternas klimatavtryck. Verktyget har tidigare implementerats i Gränges Finspång. Det innebär att 2021 hade totalt 35 procent av Gränges produkter tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig. Exklusive Konin och Gränges Powder Metallurgy, var motsvarande andel 43 procent (19).

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Till en början kommer Gränges att deklarera produkternas klimatavtryck, men ambitionen är att utöka informationen till att även omfatta andra kategorier av miljöpåverkan och hållbarhetsaspekter. För att säkerställa transparens och trovärdighet har Gränges anlitat IVL Svenska Miljöinstitutet för att verifiera metodiken, processen och rutinerna kopplat till klimatavtrycksanalyserna. Granskningsrapporter och ett granskningsuttalanden finns tillgänglig här > Detaljer kring metodiken och centrala antaganden finns i lokala klimatavtrycksrapporter tillgängliga här >

Data för Gränges Powder Metallurgy är inkluderad i data för Gränges Eurasia. Data finns inte tillgänglig för 2019 på grund av att projektet initierades i slutet av året. Siffror för 2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. 

Produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation definieras som förpackade produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig [ton] dividerat med totalt förpackade produkter [ton].

Policy: En översiktlig policy på koncernnivå saknas. Lokala handlingsplaner och rutindokument finns tillgängligt.

Ansvarsfulla och hållbara inköp

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av alla betydande leverantörer ska följa Gränges uppförandekod för leverantörer, eller ha en motsvarande standard.

 Kommentar: 2021 hade 218 leverantörer, motsvarande 98 procent av det totala inköpsvärdet från betydande leverantörer, åtagit sig att följa uppförandekoden för leverantörer eller hade en motsvarande standard, i linje med Gränges hållbarhetskrav, på plats. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy motsvarar det 158 leverantörer (127) och 98 procent (97). 2021 hade 33 av Gränges betydande leverantörer en tredjepartsverifierad skivbordsbaserad utvärdering tillgänglig. Bolaget genomförde också 24 leverantörsgranskningar på plats, varav 2 var nya leverantörer. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy var antalet 17 (5). Leverantörsgranskningar genomförs regelbundet beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat från leverantörsutvärderingar. Det huvudsakliga syftet är att säkerställa uppfyllnad av Gränges kvalitets- och leveranskrav. Totalt sett var 16 betydande leverantörer nya 2021 och dessa kommer från och med 2022 att inkluderas i den årliga processen för ansvarsfulla inköp. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy motsvarar antalet 10 leverantörer (4).

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå av inköpsorganisationerna och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges Powder Metallurgy är inkluderad i data för Gränges Eurasia. Siffror för 2019 och 2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Betydande leverantör definieras som alla metalleverantörer (leverantörer av tackor av primäraluminium, inköpta valsgöt, aluminiumskrot, legeringsämnen) samt andra leverantörer med ett årligt inköpsvärde över 5 MSEK eller motsvarande i lokal valuta. Lokalt inköpsvärde har konverterats till SEK genom att använda genomsnittliga valutakurser för 2021.

Policy: Gränges policy för ansvarsfulla inköp är styrande policy. Den beskriver koncerngemensamma principer och krav för ansvarsfulla inköp, bland annat att alla leverantörer ska underteckna uppförandekoden för leverantörer. Fyra av bolagets produktionsanläggningar är certifierade i enlighet med kvalitetsledningsstandarden IATF 16949, vilken innehåller kriterier om leverantörers kvalitetsprestanda.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att minst 30 procent av totalt inköpta metaller ska vara aluminiumskrot.

 Kommentar: 2021 uppgick andelen inköpt aluminiumskrot till 28,5 procent. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy ökade andelen med 2,5 procentenheter till 25,0 procent (22,5). Ökningen påverkades positivt av att samtliga regioner ökade inköpen av aluminiumskrot både från råvarumäklare samt från återvinningsföretag och kunder.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges Powder Metallurgy är inkluderad i data för Gränges Eurasia. Siffror för 2019 och 2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Andel inköpt aluminiumskrot definieras som inköpt aluminiumskrot som används som insatsmaterial [ton] dividerat med totalt inköpta metaller som används som insatsmaterial [ton].

Policy:Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. 

Resurseffektiv verksamhet

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att energiintensiteteten ska minska med 17 procent jämfört med basåret 2017, samt att andelen förnybar energi (elektricitet, värme, ånga och bränsle) ska uppgå till minst 20 procent jämfört med basåret 2017.
Kommentar: 2021 uppgick den totala energianvändningen till 1 702,9 GWh. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy hade energianvändningen ökat med 13 procent till 1 372,8 GWh (1 220,2), drivet av en högre produktionsvolym. Energiintensiteten minskade med 5 procent till 3,4 MWh/ton (3,6), även exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Minskningen var främst ett resultat av en förbättrad energieffektivitet per ton. Andelen förnybar energi ökade med 2 procentenheter och uppgick till 15 procent (13), även exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Ökningen var främst ett resultat av en lägre andel kolkraft i Gränges Americas elektricitetsmix. Gränges Finspång köper specificerad elektricitet från 100 procent vattenkraft sedan 2020.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges Powder Metallurgy är inkluderad i data för Gränges Eurasia. Siffror för 2019 och 

Energiintensitet definieras som total energianvändning [MWh] divide­rat med totalt förpackade produkter [ton].

Förnybara energikällor definieras som vindkraft, solenergi, vattenkraft, geotermisk energi, tidvattenkraft och biobränsle. Andelen förnybar energi beräknas som inköpt förnybar energi samt återvunnen energi [MWh] dividerat med total energianvändning [MWh], baserat på total energianvändning per energikälla och leverantörsspecifik mix avseende levererad elektricitet, fjärrvärme och ånga. 

Regelverk: Gränges följer tillämpliga energiregleringar i länder där Gränges har verksamhet; Gränges anläggning i Shanghai följer Shanghai Energy Conservation Regulations och anläggningarna i Finspång och Konin arbetar enligt energieffektiviseringsdirektivet. Gränges verksamhet i Amerika har för närvarande inga energirelaterade regelverk som påverkar verksamheten, men är skyldiga att kontrollera energikonsumtion som genererar vissa utsläpp, exempelvis under USEPA:s Clean Air Act. 

Policyer: Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. Produktionsanläggningarna i Finspång, Shanghai och Saint-Avold är certifierade enligt energiledningssystemet ISO 50001, medan anläggningarna i Amerika och Konin förbereder implementering. 

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) ska minska med 25 procent jämfört med basåret 2017. Företaget har också ett mål att klimatutsläppen per ton från inköpta material och tjänster (scope 3) ska minska med minst 30 procent jämfört med basåret 2017. 

 

Kommentar:
 2021 uppgick de totala klimatutsläppen (scope 1+2+3) per ton till 9,3 ton CO2e/ton. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy minskade utsläppen per ton med 4 procent till 10,0 ton CO2e/ton (10,4) jämfört med år 2020.

Klimatutsläppen per ton från den egna verksamheten och inköpt energi (scope 1+2) uppgick till 0,88 ton CO2e/ton 2021. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy, minskade intensiteten med 11 procent till 0,73 (0,83) jämfört med 2020 vilket främst var ett resultat av en mer energieffektiv produktion och minskad energiintensitet i Gränges Americas och Gränges Asia.

Klimatutsläppen per ton från inköpta material (scope 3) uppgick till 8,4 ton CO2e/ton. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy minskade utsläppen per ton med 3 procent till 9,3 (9,6). Minskningen var ett resultat av en högre andel aluminiumskrot som ersatte primäraluminium i Gränges Americas och Gränges Finspång, samt av ökade inköp av koldioxidsnålt primäraluminium i Finspång. Klimatutsläppen per ton (scope 3) ökade något i Shanghai till följd av lägre volymer av koldioxidsnålt primäraluminium.

2021 uppgick totala utsläpp av växthusgaser till 4 600 kton CO2e, 4 660 kton CO2e enligt location-based metoden.

Utsläppen av stoft, kväveoxider och svaveldioxid ökade från samtliga produktionsanläggningar jämfört med 2020 eftersom förbrukningen av naturgas och

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras i enlighet med market-based-metoden. Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges Powder Metallurgy är inkluderad i data för Gränges Eurasia. Siffror för 2019 och 2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Utsläpp av växthusgaser redovisas som koldioxidekvivalenter. I enlighet med GHG Protocol definieras respektive scope enligt följande. Scope 1 definieras som direkta utsläpp från Gränges verksamhet

Scope 1 definieras som direkta utsläpp från Gränges verksamhet och inkluderar produktionsanläggningar, kontorsbyggnader och företagsägda fordon. Beräkningarna av utsläpp baseras på bränsleförbrukning och utsläppsfaktorer.

Scope 2 definieras som indirekta utsläpp från produktion av inköpt elektricitet, värme och ånga som förbrukas av Gränges i produktionsanläggningar och i kontorsbyggnader. Utsläpp beräknas med hjälp av specifika data från Gränges elektricitets-, värme och ångleverantörer. 

Scope 3 definieras som övriga indirekta utsläpp. Dessa inkluderar utsläpp från utvinning, produktion och bearbetning av inköpt material, bränsle- och energirelaterade aktiviteter (som ej ingår i scope 1 eller scope 2), godstransporter upp- och nedströms samt tjänsteresor. I bränsle- och energirelaterade aktiviteter ingår produktion av bränslen som används i Gränges verksamhet och i produktion av inköpt energi. Utsläpp från produktion av primäraluminium, inköpta valsgöt och inköpt aluminiumskrot baseras på regionala industrimedelvärden eller leverantörsdata. Utsläpp från produktion av bränslen baseras på regionala industridata. Utsläpp från godstransporter och affärsresor baseras på specifik data för Gränges transportrutter. 

Klimatutsläpp per ton definieras som totala utsläpp av växthusgaser [ton CO2e] dividerat med totalt förpackade produkter [ton].

Andra utsläpp till luft av stoft, kväveoxider och svaveldioxid beräknas antingen baserat på bränsleförbrukning och lokala utsläppsfaktorer eller baserat på kontinuerliga mätningar. Utsläpp av olja och VOC rapporteras inte eftersom metoder och datainsamlingsrutiner för närvarande harmoniseras inom hela organisationen. 

Regelverk: Gränges följer alla tillämpliga lokala och internationella lagar och regler för miljöpåverkan. Utsläppsgränserna i Europa bygger på krav från industriutsläppsdirektivet (IED). Gränges produktionsanläggning i Konin är inkluderad i EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS. Gränges produktionsanläggning i Finspång ingår inte, då produktionsanläggningen ligger under tröskeln för installerad tillförd effekt. I Shanghai är utsläppsgränserna kopplade till Regulations of Shanghai Municipality on the Prevention and Control of Atmospheric Pollution, och i USA ger de nationella luftkvalitetsnormerna (NA AQS) det tillämpliga legala ramverket. Lokala tillståndsmyndigheter kontrollerar kontinuerligt att utsläppsnivåerna håller sig inom tillåtna gränser. Utsläpp som regleras genom lagstiftning inkluderar kväveoxider, svaveldioxid och stoft. I vissa delar av organisationen regleras även lättflyktiga organiska föreningar (VOC) och oljeutsläpp. 

Policyer: Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. Alla produktionsanläggningar är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001, där Newport-anläggningen erhöll certifiering i januari 2022. Utsläpp kontrolleras och hanteras som en del av den dagliga verksamheten. Lagefterlevnad är en förutsättning för Gränges fortsatta drifttillstånd. 

Långsiktigt mål: Gränges har ännu inte satt ett långsiktigt mål för avfallshantering.

Kommentar: 2021 inkluderade Gränges avfall som en väsentlig fråga i företagets hållbarhetsramverk, som ett resultat av intressentdialoger. Gränges målsättning är att minska mängden avfall i hela verksamheten, och har som ambition att återvinna och återanvända avfall i produktionen där det är möjligt. Avfallshantering hanteras lokalt, och alla produktionsanläggningar har en lokal process för att hantera avfall. Alla Gränges produktionsanläggningar ska årligen rapportera data för avfall till lokala myndigheter. 

Redovisningsprinciper och definitioner: Data för avfall rapporteras inte för 2021 eftersom metoder och processer för datainsamling behöver harmoniseras i företaget. Från och med 2022 är Gränges målsättning att rapportera på den totala mängden avfall fördelat på farligt och icke-farligt avfall. 

Regelverk: Gränges följer tillämplig lagstiftning gällande avfallshantering i länder som företaget är verksam i. Gränges anläggning i Shanghai följer Law of the People’s Republic of China on the Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste (2020 Reversion), Gränges Konin följer Environmental protection law, Gränges Americas följer USEPA:s Solid Waste Disposal Act och tillhörande ändringar och Gränges anläggning i Finspång följer Avfallsförordningen (2020:614). 

Policy: Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. Alla anläggningar har lokala processer för att hantera avfall. 

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att alla produktionsanläggningar ska ha implementerat en lokal vattenhanteringsplan. 

 
Kommentar: 2021 var det totala vattenuttaget 4 176 m3. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy, ökade vattenuttaget med 31 procent till 3 755 m3 (2 864). Ökningen var framför allt ett resultat av högre produktionsvolumer i samtliga anläggningar vilket medförde ett ökat behov av kylvatten. Vattenintensiteten uppgick till 8,5 m3/ton. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy ökade vattenintensiteten med på 10 procent till 9,4 m3/ton. Anläggningen hade betydligt högre produktionsvolymer och vattenanvändning jämfört med 2020. Den största inverkan var från omsmältsverket som är den största förbrukaren av vatten. I slutet av 2021 hade Gränges implementerat lokala vattenhanteringsplaner på tre anläggningar: Finspång, Shanghai och Newport. Anläggningen i Newport certifierades i enlighet med Alliance for Water Stewardship:s (AWS) International Waters Stewardship Standards under året. 

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges Powder Metallurgy är inkluderad i data för Gränges Eurasia. Siffror för 2019 och 2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. 

Vattenuttag definieras som vatten som används i produktionsanlägg­ningen taget från våtmarker, floder, sjöar, egna brunnar, kommunal vattenförsörjning eller från andra offentliga eller privata vattenföre­tag [m3].

Vattenstress definieras som förhållandet mellan totalt vattenuttag och tillgänglig förnybar yt­- och grundvattenförsörjning. Definitionen är baserad på Aqueduct Water Risk Atlas, utvecklad av World Resources Institute, där resultatet för indikatorn ”Baseline water stress” är hög (40–80 procent) eller extremt hög (> 80 procent) i området.

Vattenintensitet definieras som totalt vattenuttag [m3] dividerat med totalt förpackade produkter [ton].

Regelverk: Vattenanvändning och vattenhantering för Gränges anläggning i Shanghai regleras genom tillstånd och lagstiftning, till exempel Water Pollution Prevention and Control Law of the People’s Republic of China, Water Law of the People’s Republic of China och Management in Shanghai Drainage Ordinance. Gränges Americas följer USEPA:s Clean Water Act. 

Policyer: Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att Total Recordable Rate (TRR) ska uppgå till < 3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar och att Severity Rate ska uppgå till < 50 förlorade arbetsdagar per miljon arbetade timmar.
Kommentar: 2021 uppgick Total Recordable Rate (TRR) till 6,5. Exklusive Gränges Konin ökade TRR till 6,9 (5,5) som ett resultat av covid-19 relaterade faktorer i Gränges produktionsanläggningar i Finspång och Salisbury. Anläggningen i Salisbury återanställde många nya medarbetare efter att anläggningen var nedstängd i flera månader under 2020 och anläggningen i Finspång påverkades av restriktioner som försvårade att interagera med operatörer. Det resulterade i negativ påverkan på säkerhetsstatistiken. 2021 var Severity Rate 139. Exklusive Gränges Konin minskade Severity Rate med 7 procent till 101 (109). 2021 inträffade 35 registrerade arbetsplatsolyckor, varav 6 av dessa definierades som allvarliga. 

Redovisningsprinciper och definitioner: Alla incidenter och tillbud registreras och klassificeras i lokala incidentrapporteringssystem. Rapporteringsutfallet följs upp på vecko- och månadsbasis. Data rapporteras på regional nivå och aggregeras månadsvis på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data inkluderar kontraktsanställda och baseras på totalt arbetade timmar 1 januari– 31 december. Data för medarbetare som omfattas av arbetsmiljöledningssystem och interna säkerhetsinspektioner baseras på antal medarbetare per 31 december. Data för Gränges Powder Metallurgy är inte inkluderat i 2021 års siffror. Siffror för 2019 och 2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. 

Kontraktsanställd definieras som individ som arbetar på eller utanför Gränges anläggningar på uppdrag av Gränges.

Registrerbar olycka definieras som ett olycksfall som antingen har kräft en medicinsk behandling, resulterat i hinder att arbeta eller i frånvaro från arbetet. 

Total Recordable Rate (TRR) definieras som totalt antal registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar.

Olycksfall med förlorade arbetsdagar som följd definieras som en olycka som resulterat i frånvaro från arbetet (sk. ”lost workday case”). 

Förlorade arbetsdagar definieras som summan av det totala antalet arbetsdagar som medarbetare är frånvarande från arbetet på grund av en arbetsrelaterad olycka (sk. ”lost workdays”).

Severity Rate definieras som antalet förlorade arbetsdagar per miljon arbetade timmar.

Allvarlig skada definieras som en irreversibel skada till exempel ett amputerat finger eller förlorad syn, eller en reversibel skada som orsakar långa perioder av smärta eller lidande för medarbetaren, eller en olycka med en frånvaro längre än 15 dagar. 

Policyer: Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare och individer som direkt eller indirekt har med Gränges verksamhet att göra, såsom oberoende kontraktsanställda och konsulter som arbetar på uppdrag för Gränges. Kontraktsanställda omfattas av alla säkerhetsprocesser och, när det är relevant, i arbetet för att identifiera och utvärdera arbetsrelaterade faror och risker. Vidare omfattas kontraktsanställda av Gränges säkerhetsutbildningar, beroende på typ av arbetsuppgifter.

Arbetsmiljöledningssystem: Samtliga Gränges produktionsanläggningar, vilka omfattar 99 procent av Gränges totala personalstyrka 2021, hade ett arbetsmiljöledningssystem implementerat i enlighet med tillämplig lagstiftning. Arbetsmiljöledningssystemet omfattar även alla kontraktsanställda. I produktionsanläggningen i Shanghai är arbetsmiljöledningssystemet certifierat enligt standarden ISO 45001 från 2021, vilket omfattar 19 procent av Gränges medarbetare. Anläggningarna i Amerika och Finspång har initierat förstudier för att implementera arbetsmiljöledningssystem i enlighet med ISO 45001. Anläggningen i Konin planerar för certifiering 2022.

Interna säkerhetsinspektioner: Gränges genomför vanligtvis inspektioner vid anläggningarna var sjätte månad. Till följd av situationen med covid-19 genomfördes endast en sådan inspektion under 2021 i Konin, vilket omfattar 31 procent av medarbetarna. Produktionsanläggningen i Finspång inspekterades 2020 och övriga anläggningar inspekterades 2018–2019.

Skyddskommittéer: På alla anläggningar har Gränges medarbetarledda skyddskommittéer som samråder om arbetsmiljön och arbetar för ökad säkerhet. Frågor som tas upp inkluderar företagshälsovård, att identifiera och utvärdera faror, samt uppföljning av åtgärder som vidtas för att eliminera risker. Övergripande skyddskommittéer, som leds av regionala Presidents, följer upp att arbetet i skyddskommittéerna fungerar. Kontraktsanställda är inte representerade i skyddskommittéerna. I Gränges Americas har varje anläggning en medarbetarledd skyddskommitté som stöds av den lokala ledningen. Kontraktsanställda har möjlighet att ge input och ställa frågor i återkommande möten. Möten som behandlar säkerhet genomförs varje månad på respektive anläggning och i Newport är ambitionen att genomföra två möten i månaden med start 2022. I Shanghai genomförs skyddskommittémöten varje kvartal, i Finspång två till fyra gånger per år och i Konin genomförs möten varje månad. Kontraktsanställda deltar inte i skyddskommittéarbetet, men behandlas på samma sätt som Gränges medarbetare i arbetsmiljöfrågor.

Jämlika och högpresterande team

Långsiktigt mål: Inte tillämpligt eftersom detta är en generell upplysning.


Kommentar: 2021 uppgick det totala antalet medarbetare till 2 712. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy uppgick totalt antal medarbetare till 1 830 (1 774). Ökningen var främst ett resultat av hög andel nyanställda i Finspång och Gränges Americas som ett resultat av ökad produktion. Det totala antalet kontraktsanställda uppgick till 108.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB och Gränges Powder Metallurgy är inkluderad i data för Gränges Eurasia. Siffror för 2019 och 2020 exluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Data är baserad på antal medarbetare per 31 december.

Kontraktsanställd definieras som individ som arbetar på plats på eller utanför Gränges anläggningar på uppdrag av Gränges.

Tillsvidareanställd definieras som medarbetare som är anställd för en obestämbar period.

Visstidsanställd definieras som medarbetare som är anställd för en begränsad period.

Heltidsanställd definieras i enlighet med nationell lagstiftning och praxis för arbetstid, såsom medarbetare som arbetar minst nio måna­der per år och 30 timmar per vecka.

Deltidsanställd definieras som medarbetare som arbetar mindre än en heltidsanställd.

Policyer: Inte tillämpligt eftersom detta är en generell upplysning.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av alla medarbetare årligen ska ha ett utvecklingssamtal. 

 

Kommentar: 2021 hade totalt 67 procent av alla medarbetare ett utvecklingssamtal. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy, var resultatet 100 procent (100). Gränges Konin är i processen att implementera ett strukturerat tillvägagångssätt att genomföra utvecklingssamtal som kommer att gälla från och med 2022. Under året uppgick det genomsnittliga antalet utbildningstimmar per medarbetare till 5,5 timmar. 

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB och Gränges Powder Metallurgy är inkluderade i data för Gränges Eurasia. Siffror för 2019 och 2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Data är baserad på antal medarbetare i tjänst, justerad för de individer som är långtidsfrånvarande samt nya medarbetare som inte hade något utvecklingssamtal på grund av att de påbörjade sin anställning efter perioden när de årliga utvecklingssamtalen genomfördes. Utbildningsdata baseras på genomsnittligt antal medarbetare och är begränsad till utbildningar som genomförs av eller tillsammans med en extern part, samt koncerngemensamma utbildningar i uppförandekoden, antikorruption och IT-säkerhet.

Policyer: En översiktlig policy på koncernnivå saknas. 

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att minst 30 procent av ledande befattningshavare ska vara kvinnor. Kommentar: 2021 uppgick andelen kvinnor i Gränges totala personalstyrka till 13 procent. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy, var andelen kvinnor 15 procent (14). Andelen kvinnor bland ledande befattningshavare var 18 procent, eller 21 procent (21) exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Gränges upplever utmaningar för en jämnare könsfördelning vilket inkluderar en hög personalomsättning i vissa regioner till följd av en stark arbetsmarknad, att verksamheten är belägen på landsbygden där det är svårt att hitta rätt kompetens samt att företaget är verksamt i länder där könsroller till stor del är traditionella. Gränges arbetar för att förbättra könsfördelningen både i den totala arbetsstyrkan och bland ledande befattningshavare. 

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB och Gränges Powder Metallurgy är inkluderad i data för Gränges Eurasia. Siffror för 2019 och 2020 exluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Data baseras på antal medarbetare per 31 december. 

Ledande befattningshavare definieras som medarbetare som är kvali­ficerade till att delta i Gränges långsiktiga incitamentsprogram (LTI).

Policyer: Styrande policy är mångfaldspolicyn som ses över årligen och som omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. 

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att Engagemangsindex ska uppgå till minst 85.

Kommentar: 2021 uppgick den totala sjukfrånvaron till 3,7 procent, där covid-19 fortfarande var en huvudorsak till en ökning i långvariga sjukfall. 2021 var den totala personalomsättningen 18,7 procent. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy var omsättnigen 22,6 procent (16,0). En av huvudorsakerna till den höga personalomsättningen var den starka arbetsmarknaden jämfört med föregående år. Hög personalomsättning förekom framförallt i Gränges Americas där covid-19 hade en stor påverkan på den amerikanska arbetsstyrkan vilket inkluderar att fler gick i pension tidigare samt att det var svårare att attrahera och behålla personal på grund av den starka arbetsmarknaden. Uppdelat per kön var personalomsättningen 18,3 procent bland män och 21,9 procent bland kvinnor. Uppdelat per kategori var den 21,4 procent bland medarbetarna i produktion och 11,2 procent bland tjänstemännen. Eftersom medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och inte 2021 fanns inget resultat för Engagemangsindex. 

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderat i data för Europa. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Data för sjukfrånvaro och personalomsättning är baserad på genomsnittligt antal medarbetare (uttryckt som närvarande heltidstjänster). Data för medarbetarengagemang kommer från Gränges medarbetarundersökning som genomförs vartannat år. Kontraktsanställda ingår inte i data för dessa nyckeltal.

Sjukfrånvaro definieras som alla frånvarande timmar för sjukdom inom ett år dividerat med totala antalet arbetstimmar på ett år (i enlighet med lokala standarder). Det exkluderar giltig frånvaro så som semester, studier och föräldraledighet. 

Personalomsättning definieras som antal medarbetare som lämnar organisationen (frivilligt eller till följd av uppsägning, pension eller dödsfall i tjänsten) under den rapporterande perioden dividerat med totala antalet medarbetare i genomsnitt omvandlat till heltidstjänster. 

Engagemangsindex är ett beräknat medelvärde från flera frågor i Gränges medarbetarundersökning relaterade till energi och tydlighet, två viktiga dimensioner av medarbetarengagemang. Medelvärdet indexeras till en skala 0–100. 

Policyer: Styrande policy är Gränges uppförandekod vilken uppdateras årligen, och är tillämplig för alla medarbetare och styrelsemedlemmar i företag som ägs av Gränges. 

God affärsetik

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av alla medarbetare årligen ska utbildas i uppförandekoden, och att 100 procent av alla tjänstemän årligen ska utbildas i antikorruption.

Kommentar: 2021 fortsatte Gränges att genomföra sina årliga koncerngemensamma utbildningar i uppförandekoden och antikorruption. Samtliga medarbetare som hade tillgång till dator genomförde den webbaserade koncerngemensamma utbildningen i uppförandekoden, medan medarbetare i produktionen i Gränges Konin och Gränges Americas genomförde klassrumsutbildning eller individuell utbildning. Totalt deltog 100 procent (100) även exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Gränges genomförde också den årliga webbaserade antikorruptionsutbildningen som 100 procent (100) av alla tjänstemän slutförde. Inga incidenter som rör korruption upptäcktes under 2021.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data för deltagande i utbildningarna i uppförandekoden och i antikorruption samlas in och konsolideras årligen via det e-learningsystem som används för onlineutbildningar. Data för Gränges AB och Gränges Powder Metallurgy är inkluderad i data för Gränges Eurasia. Siffror för 2019 och 2020 är exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Data inkluderar medarbetare i tjänst och är justerad för långtidssjuka, föräldralediga, uppsägningar samt medarbetare som inte är i tjänst under en längre period. Utbildningen i antikorruption genomfördes i oktober 2021, medan utbildningen i uppförandekoden genomfördes mellan oktober 2021 och januari 2022, något försenad till följd av covid-19 -restriktioner.

Policyer: Den styrande policyn är Gränges uppförandekod, vilken uppdateras årligen och finns tillgänglig för alla medarbetare och styrelseledamöter i bolag som ägs av Gränges. Den gäller också för oberoende uppdragstagare och konsulter eller andra som agerar påuppdrag av Gränges. Vidare definierar, förklarar och förtydligar Gränges antikorruptionspolicy vad Gränges menar med korruption.