Kontakt

Mål och måluppfyllelse

På den här sidan finns mer detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse. Klicka på respektive väsentlig fråga för att se alla detaljer.

Hållbara produkter

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 80 procent av produkterna ska ha verifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.

Kommentar: Gränges verksamhet i Europa genomförde 2019 en förstudie för livscykelanalyser (LCA), vilken omfattade utvalda produkter. Syftet med studien var att fatta beslut om vilken omfattning och beräkningsmetodik som ska användas i hållbarhetsvarudeklarationerna. I enlighet med förstudien planerar företaget att basera sina varudeklarationer på LCA-metodik i enlighet med ISO 14040 och ISO 14044. Detaljerade resultat för denna indikator kommer att presenteras när Gränges har börjat mäta andelen av produkterna som har verifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.

Redovisningsprinciper och definitioner: Redovisningsprinciper och definitioner kommer att presenteras när Gränges har lagt en grund för hur företaget kan utvärdera och kommunicera produkternas hållbarhetsprestanda ur ett livscykelperspektiv.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Technology & Innovation i samarbete med regionala representanter för försäljning och produktutveckling.

Ansvarsfulla och hållbara inköp

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av alla betydande leverantörer ska följa Gränges uppförandekod för leverantörer, eller en motsvarande standard.

Betydande leverantörer

Åtagande att följa uppförandekoden för leverantörer

Leverantörsgranskningar

Kommentar: 2019 fortsatte Gränges att implementera sin uppförandekod för leverantörer hos sina betydande leverantörer. Totalt undertecknade 154 leverantörer (137), motsvarande 99 procent av det totala inköpsvärdet från betydande leverantörer, leverantörskoden eller bedömdes – via en intern eskaleringsprocess – ha motsvarande standarder, som är i linje med Gränges hållbarhetskrav. I verksamheterna i Asien och Europa genomförde Gränges totalt sju leverantörsgranskningar under 2019, varav ingen leverantör var ny. Sådana granskningar genomförs regelbundet beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat från leverantörsutvärderingar. Totalt sett var 19 betydande leverantörer (17) nya för 2019.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå av inköpsorganisationerna och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Europa. Jämförbar data för ett nyckeltal 2017 finns inte tillgänglig.

Betydande leverantör definieras som en leverantör där inköpsvärdet är över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD. Lokalt inköpsvärde har konverterats till SEK genom att använda genomsnittliga valutakurser för 2019.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Technology & Business Development samt regionala inköpsrepresentanter. Gränges uppförandekod är styrande policy. Den slår fast att uppförandekoden för leverantörer, som beskriver Gränges krav på leverantörernas åtagande att följa hållbarhetsprinciper, ska inkluderas i leverantörskontraktet. Tre av bolagets produktionsanläggningar är certifierade i enlighet med kvalitetsledningsstandarden IATF 16949, vilken innehåller kriterier om leverantörers kvalitetsprestanda.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 20 procent av totalt inköpta metaller ska vara återvunnet aluminium.

Totalt inköpta metaller i vikt

Inköpt återvunnet aluminium i vikt

Andel inköpt återvunnet aluminium

Kommentar: Användningen av inköpt återvunnet aluminium ökade till 19,8 procent (16,7) under 2019, drivet av verksamheten i Amerika där andelen ökade med 6 procentenheter. Resultatet uppnåddes främst genom ökade inköp av återvunnet aluminium via råvarumäklare och kundsamarbeten. I verksamheten i Europa ökade andelen inköpt återvunnet aluminium något, medan andelen minskade något i Asien till följd av av fluktuationer i tillgången på återvunnet material av tillräcklig kvalitet.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer.

Inköpt återvunnet aluminium definieras som inköpt återvunnet aluminium som används som insatsmaterial [ton] dividerat med totalt inköpta metaller som används som insatsmaterial [ton].

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Technology & Business Development samt regionala inköpsrepresentanter. Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. 

Hållbar verksamhet

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att energiintensiteteten ska minska med 17 procent jämfört med basåret 2017, samt att andelen förnybar energi (elektricitet, värme, bränsle) som köps in ska öka jäm­ fört med basåret 2017.

Total energianvändning

Energiintensitet

Andel inköpt förnybar energi

Kommentar: Den totala energianvändningen minskade 2019 med 1 pro­cent till 1 215,7 GWh (1 231,4). På grund av minskade produktionsvoly­ mer ökade dock energiintensiteten med 7 procent jämfört med 2018 och uppgick till 3,5 MWh/ton (3,3). I Amerika förklaras den ökade energi­ intensiteten också av en förändrad produktionsmix, med en högre andel återvunnet aluminium och ett ökat fokus på att tillverka tunnare mate­ rial. Gränges totala andel förnybar energi minskade till 8 procent (9), till följd av att andelen kärnkraft i den köpta elektricitetsmixen i Europa ökade. Energimixen i Asien visade också en liten nedgång i inköpt förny­ bar energi medan energimixen i Amerika i princip var oförändrad.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemen­ samma definitioner och principer.

Energiintensitet definieras som total energianvändning [MWh] divide­rat med totalt förpackade produkter [ton].

Förnybara energikällor definieras som vindkraft, solenergi, vattenkraft, geotermisk energi, tidvattenkraft och biobränsle. Andelen förnybar energi beräknas som inköpt förnybar energi [MWh] dividerat med total energianvändning [MWh], baserat på total energianvändning per ener­gikälla och leverantörsspecifik mix avseende levererad elektricitet och fjärrvärme.

Regelverk: Gränges följer tillämpliga energiregleringar i länder där Gränges har verksamhet; Gränges verksamhet i Asien följer Shanghai Energy Conservation Regulations och verksamheten i Europa arbetar enligt energieffektiviseringsdirektivet. Gränges verksamhet i Amerika har för närvarande inga energirelaterade regelverk som påverkar verksamheten.

Styrning och policyer: Energianvändning och ­intensitet hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development och regionala representanter från produktionen. Inköpt förnybar energi hanteras av SVP Tech­ nology & Business Development och regionala inköpsrepresentanter. Styrande policy är Gränges EHS­policy, vilken ses över årligen och omfat­tar alla medarbetare som arbetar på Gränges. Produktionsanläggning­arna i Europa och Asien är certifierade enligt energiledningssystemet ISO 50001, medan verksamheten i Amerika förbereder implementering.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att klimatutsläpp från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) ska minska med 25 procent per ton jämfört med basåret 2017. Företaget har också ett långsiktigt mål att klimatutsläpp från inköpta material och tjänster (scope 3) ska minska per ton jämfört med basåret 2017.

Totala utsläpp av växthusgaser

Klimatutsläpp per ton

Utsläpp per kategori (scope 3)

Övriga utsläpp till luft – stoft

Övriga utsläpp till luft – kväveoxider (NOX)

Övriga utsläpp till luft – svaveldioxid (SO2)


Kommentar:
2019 minskade de totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) med 6 procent jämfört med 2018. Klimatutsläppen från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) ökade med 8 procent per ton jämfört med 2018, till följd av ökad energiintensitet i alla regioner. Klimatutsläppen från inköpta material och tjänster (scope 3) mins­kade med 7 procent per ton jämfört med 2018, drivet av ökad använd­ning av återvunnet aluminium som ersatte primäraluminium i Amerika samt av en förbättrad materialeffektivitet i alla regioner. Utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid minskade jämfört med 2018 i och med lägre konsumtion av naturgas och gasol.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemen­samma definitioner och principer.

Utsläpp av växthusgaser redovisas som koldioxidekvivalenter. Baserat på GHG Protocol definieras respektive scope enligt följande.

Scope 1 definieras som direkta utsläpp från Gränges verksamhet och inkluderar produktionsanläggningar, kontorsbyggnader och före­tagsägda fordon. Beräkningarna av utsläpp baseras på bränsleför­brukning och utsläppsfaktorer.

Scope 2 definieras som indirekta utsläpp från produktion av inköpt elektricitet och värme som förbrukas av Gränges i produktionsanlägg­ningar och i kontorsbyggnader. Utsläpp beräknas med hjälp av speci­fika data från Gränges elektricitets­ och värmeleverantörer.

Scope 3 definieras som övriga indirekta utsläpp. Dessa inkluderar utsläpp från utvinning, produktion och bearbetning av inköpt material, bränsle­ och energirelaterade aktiviteter (som ej ingår i scope 1 eller scope 2), godstransporter upp­ och nedströms samt tjänsteresor. I bränsle­ och energirelaterade aktiviteter ingår produktion av bränslen som används i Gränges verksamhet och i produktion av inköpt elektrici­tet. Utsläpp från produktion av primäraluminium baseras på regionala industrimedelvärden och leverantörsdata har använts för inköpta valsgöt och inköpt återvunnet aluminium. Utsläpp från produktion av bränslen baseras på regionala industridata. Utsläpp från godstransporter och affärsresor baseras på specifik data för Gränges transportrutter.

Klimatutsläpp per ton definieras som totala utsläpp av växthusgaser [ton CO e] dividerat med totalt förpackade produkter [ton].

Andra utsläpp av stoft, kväveoxider och svaveldioxid beräknas antingen baserat på bränsleförbrukning och lokala utsläppsfaktorer eller baserat på kontinuerliga mätningar. Utsläpp av olja och VOC rap­porteras inte eftersom metoder och datainsamlingsrutiner för närva­rande harmoniseras inom hela organisationen. Gränges strävar efter att börja rapportera dessa utsläpp nästa år.

Regelverk: Gränges följer alla tillämpliga lokala och internationella lagar och regler för miljöpåverkan. Utsläppsgränserna i Europa bygger på krav från industriutsläppsdirektivet (IED). Gränges produktionsan­läggning i Finspång ingår inte i EU:s system för handel med utsläpps­ rätter, EU ETS. I Asien är utsläppsgränserna kopplade till Regulations of Shanghai Municipality on the Prevention and Control of Atmosphe­ric Pollution, och i USA ger de nationella luftkvalitetsnormerna (NAAQS) det legala ramverket. Lokala tillståndsmyndigheter kontrollerar kontinuerligt att utsläppsnivåerna håller sig inom tillåtna gränser. Utsläpp som regleras genom lagstiftning inkluderar kväveoxider, svaveldioxid, stoft, lättflyktiga organiska föreningar (VOC) och, i vissa delar av organisationen, oljeutsläpp.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development (direkta utsläpp från egen verksamhet), SVP Technology & Business Development (indirekta utsläpp från inköpt energi och från inköpta material och tjänster) och regionala represen­tanter från produktions­ och inköpsorganisationerna. Styrande policy är Gränges EHS­policy, vilken ses över årligen och omfattar alla med­ arbetare som arbetar på Gränges. Produktionsanläggningarna i Asien och Europa är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 medan anläggningarna i Amerika förbereder för att implementera ett miljöledningssystem. Utsläpp kontrolleras och hanteras som en del av den dagliga verksamheten. Lagefterlevnad är en förutsättning för Gränges fortsatta drifttillstånd.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att alla produktionsanlägg­ningar ska ha implementerat en lokal vattenhanteringsplan.

Vattenuttag per källa

Vattenuttag per region


Not: Allt vattenuttag kategoriseras som sötvatten ( 1 000 mg/liter totalt lösta fasta ämnen)

Vattenintensitet

Kommentar: 2019 minskade det totala vattenuttaget med 8 procent jämfört med 2018, delvis på grund av mer normala väderförhållanden i Europa vilket ledde till ett minskat behov av kylvatten, och delvis på grund av byte av kyltornsenheter i produktionsanläggningen i Hun­tingdon. Vattenintensiteten ökade dock något på grund av lägre produktionsvolymer. Gränges fastställde under 2019 de viktigaste delarna i de lokala vattenhanteringsplanerna och under 2020 strävar företaget efter att implementera sådana planer i tre produktionsan­läggningar.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemen­samma definitioner och principer.

Vattenuttag definieras som vatten som används i produktionsanlägg­ningen taget från våtmarker, floder, sjöar, egna brunnar, kommunal vattenförsörjning eller från andra offentliga eller privata vattenföre­ tag [m3].

Vattenstress definieras som förhållandet mellan totalt vattenuttag och tillgänglig förnybar yt­ och grundvattenförsörjning. Definitionen är baserad på Aqueduct Water Risk Atlas, utvecklad av World Resources Institute, där resultatet för indikatorn ”Baseline water stress” är hög (40–80 procent) eller extremt hög (> 80 procent) i området.

Vattenintensitet definieras som totalt vattenuttag [m3] dividerat med totalt förpackade produkter [ton].

Regelverk: Vattenanvändning och vattenhantering för Gränges verk­samhet i Asien regleras genom tillstånd och lagstiftning, till exempel Water Pollution Prevention and Control Law of the People’s Republic of China, Water Law of the People’s Republic of China och Management in Shanghai Drainage Ordinance.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development och regionala representanter för produktio­nen. Styrande policy är Gränges EHS-­policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att Total Recordable Rate (TRR) ska uppgå till < 3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar och att Severity Rate ska uppgå till < 50 förlorade arbetsdagar per miljon arbetade timmar.

Total Recordable Rate (TRR)

Severity Rate

Kommentar: 2019 uppgick Total Recordable Rate (TRR) till 4,4 (6,1), en förbättring med 28 procent jämfört med 2018 tack vare ett fram­gångsrikt program för beteendebaserad säkerhet och en framgångs­rik implementering av ett 5S­system i alla anläggningar. Severity Rate förbättrades något till 142 (165) tack vare betydande förbättringar inom verksamheten i Asien, delvis motverkat av Europa där en olycka ledde till lång återhämtningsperiod för den skadade individen.

Redovisningsprinciper och definitioner: Alla incidenter och tillbud registreras och klassificeras i lokala incidentrapporteringssystem. Rapporteringsutfallet följs upp på vecko­- och månadsbasis. Data rap­porteras på regional nivå och aggregeras månadsvis på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Kontraktsan­ställda inkluderas i säkerhetsstatistiken förutom i den data som anger andel medarbetare som täcks av ett arbetsmiljöledningssys­tem, som baseras på antal medarbetare per 31 december.

Kontraktsanställd definieras som individ som arbetar på eller utanför Gränges anläggningar på uppdrag av Gränges.

Registrerbar olycka definieras som olycka som har krävt medicinsk behandling, olycka som har resulterat i hinder att arbeta samt olycks­ fall med förlorade arbetsdagar som följd.

Total Recordable Rate (TRR) definieras som totalt antal registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar.

Olycksfall med förlorade arbetsdagar som följd definieras som antal registrerbara olyckor som resulterar i frånvaro från arbetet (sk. ”lost workday cases”).

Förlorade arbetsdagar definieras som summan av antalet arbetsdagar som medarbetare är frånvarande från arbetet på grund av en regist­rerbar olycka (sk. ”lost workdays”).

Severity Rate definieras som antalet förlorade arbetsdagar per miljon arbetade timmar.

Allvarlig skada definieras som en irreversibelskada till exempel ett amputerat finger eller förlorad syn, eller en reversibel skada som orsakar långa perioder av smärta eller lidande för medarbetaren, eller en olycka med en frånvaro längre än 15 dagar.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development och säkerhetsansvariga för regionerna. Sty­rande policy är Gränges EHS-­policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges.

Samtliga Gränges produktionsanläggningar, vilka omfattar 98 pro­cent av Gränges totala personalstyrka 2019, har ett arbetsmiljö­ledningssystem implementerat i enlighet med tillämplig lagstiftning. Arbetsmiljöledningssystemet i Shanghaianläggningen är certifierat enligt standarden OHSAS 18001, vilket omfattar 29 procent av Gränges medarbetare. Anläggningarna i Amerika och Europa har ini­tierat förstudier för att implementera arbetsmiljöledningssystem i enlighet med OHSAS 18001 eller ISO 45001. I enlighet med Gränges interna process för säkerhetsinspektioner genomfördes under 2019 två sådana inspektioner, en i Salisbury och en i Finspång, vilka omfat­tade 38 procent av alla medarbetare. De övriga produktionsanlägg­ningarna inspekterades 2017–2018.

Gränges har medarbetarledda skyddskommittéer på alla anlägg­ningar. Övergripande skyddskommittéer, som leds av regionala Presi­dents, följer upp att arbetet i skyddskommittéerna fungerar. I verk­samheten i Amerika har varje anläggning en medarbetarledd skyddskommitté som stöds av den lokala ledningen.

Jämlika och högpresterande team

Långsiktigt mål: Inte tillämpligt eftersom detta är en generell upplysning.

Totalt antal medarbetare per kategori

Anställningsform, per kön och region

Kommentar: Totalt antal medarbetare minskade med 1 procent till 1 782 (1 803) under 2019, främst på grund av effektivitetsförbättringar i Gränges verksamhet i Europa, delvis motverkat av en fortsatt hög rekryteringshastighet i verksamheten i Amerika. Det totala antalet kontraktsanställda uppgick till 104 (104).

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemen­samma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Europa. Data är baserad på antal medarbetare per 31 december. Jämförbar data för kontraktsanställda 2017 är ej tillgänglig.

Kontraktsanställd definieras som individ som arbetar på plats på eller utanför Gränges anläggningar på uppdrag av Gränges.

Tillsvidareanställd definieras som medarbetare som är anställd för en obestämbar period.

Visstidsanställd definieras som medarbetare som är anställd för en begränsad period.

Heltidsanställd definieras i enlighet med nationell lagstiftning och praxis för arbetstid, såsom medarbetare som arbetar minst nio måna­der per år och 30 timmar per vecka.

Deltidsanställd definieras som medarbetare som arbetar mindre än en heltidsanställd.

Styrning och policyer: Inte tillämpligt eftersom detta är en generell upplysning.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av alla med­arbetare årligen ska ha ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal

Kommentar: Totalt sett hade 100 procent (99) av alla medarbetare ett utvecklingssamtal 2019. Uppdelat per kön och kategori hade 100 pro­cent av kvinnorna och männen samt 100 procent av medarbetarna i produktionen och tjänstemännen ett utvecklingssamtal.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemen­samma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Europa. Jämförbar data för 2017 finns inte tillgänglig. Data är baserad på antal medarbetare i tjänst, justerad för de individer som är långtidsfrånvarande samt nya medarbetare som inte hade något utvecklingssamtal på grund av att de påbörjade sin anställning efter perioden när de årliga utvecklingssamtalen genomfördes. Definitio­nen uppdaterades 2019 för att förtydliga att individer som är långtids­ frånvarande är exkluderade från beräkningen.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Human Resources och human resources­representanter för regionerna.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att minst 30 procent av ledande befattningshavare ska vara kvinnor.

Könsfördelning per region

Könsfördelning och åldersstruktur 2019

Kommentar: Andelen kvinnor av den totala personalstyrkan var oförändrad 2019 och uppgick till 14 procent (14), med små ökningar för Gränges verksamhet i Amerika och Asien. Andelen kvinnor bland ledande befattningshavare var oförändrad och uppgick till 20 procent (20).

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Europa. Data är baserad på antal medarbetare per 31 december.

Ledande befattningshavare definieras som medarbetare som är kvali­ficerade till att delta i Gränges långsiktiga incitamentsprogram (LTI).

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Human Resources och human resources­representanter för regionerna. Styrande policy är mångfaldspolicyn som ses över årligen och som omfattar alla medar­betare som arbetar på Gränges.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att Engagemangsindex ska uppgå till minst 85.

Kommentar: Den totala sjukfrånvaron var oförändrad och uppgick till 1,6 procent (1,6) 2019. Den totala personalomsättningen ökade till 11,8 procent (9,1) som ett resultat av rekordlåg arbetslöshet och en stark arbetsmarknad i USA. Den fortsatt höga rekryteringstakten i verk­samheten i Amerika ledde till en ökad personalomsättning eftersom många nya medarbetare valde att avsluta sin anställning under den första tiden på Gränges. Uppdelat per kön var personalomsättningen 12,7 procent bland män och 6,4 procent bland kvinnor och uppdelat per kategori var den 13,9 procent bland medarbetarna i produktionen och 7,1 procent bland tjänstemännen. 2019 genomfördes ingen med­ arbetarundersökning.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemen­samma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderat i data för Europa.

Data för sjukfrånvaro och personalomsättning är baserad på genom­ snittligt antal medarbetare (uttryckt som närvarande heltidstjänster).

Data för medarbetarengagemang kommer från Gränges medarbetar­ undersökning som genomförs vartannat år. Nästa koncerngemen­samma undersökning kommer att genomföras 2020. Jämförbara data för 2017 finns inte tillgänglig.

Sjukfrånvaro definieras som alla frånvarande timmar för sjukdom inom ett år dividerat med totala antalet arbetstimmar på ett år (i enlighet med lokala standarder). Det exkluderar giltig frånvaro såsom semester, studier och föräldraledighet.

Personalomsättning definieras som antal medarbetare som lämnar organisationen (frivilligt eller till följd av uppsägning, pension eller dödsfall i tjänsten) under den rapporterande perioden dividerat med totala antalet medarbetare omvandlat till heltidstjänster.

Engagemangsindex är ett beräknat medelvärde från flera frågor i Gränges medarbetarundersökning relaterade till energi och tydlighet, två viktiga dimensioner av medarbetarengagemang. Medelvärdet indexeras till en skala 0–100.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Human Resources och human resources­representanter för regionerna.

God affärsetik

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av alla med­arbetare årligen ska utbildas i uppförandekoden, och att 100 procent av alla tjänstemän årligen ska utbildas i antikorruption.

Utbildning i uppförandekoden

Utbildning i antikorruption

Inträffade fall av korruption

Kommentar: 2019 fortsatte Gränges att genomföra en årlig koncern­ gemensam utbildning i uppförandekoden. Samtliga medarbetare, för­ utom medarbetare i produktionen i Gränges verksamhet i Amerika som genomförde klassrumsutbildning, erbjöds att genomföra en webbaserad utbildning. Totalt deltog 99 procent (99) av medarbetarna, varav 100 procent (100) i verksamheterna i Asien och Amerika och 98 procent (98) i Europa. Under 2019 utvecklade Gränges också en web­baserad utbildning i antikorruption som 100 procent av alla tjänste­män slutförde. Inga incidenter som rör korruption upptäcktes under 2019.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data för utbildningen i uppförandekoden och i antikorruption samlas in och konsolideras årligen via det e­learningsystem som används för onlineutbildningar. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Europa. Jämförbar data för 2017 finns inte tillgänglig, och för ett nyckeltal finns data inte tillgänglig för 2018. Data inkluderar medarbetare i tjänst och är justerad för lång­ tidssjuka, föräldralediga, uppsägningar samt medarbetare som inte är i tjänst under en längre period. Utbildning i antikorruption genomför­des i oktober till november 2019 medan utbildningen i uppförandeko­den genomfördes i november 2019 till januari 2020.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av Gränges General Counsel och regionala jurister. Den styrande policyn är Gränges uppförandekod, vilken uppdateras årligen och finns tillgänglig för alla medarbetare och styrelsemedlemmar i bolag som ägs av Gränges. Den gäller också för oberoende uppdragstagare och konsulter eller andra som agerar på uppdrag av Gränges. Vidare definierar, förklarar och förtydligar Gränges antikorruptionspolicy vad Gränges menar med korruption.