Kontakt

Mål och måluppfyllelse

På den här sidan finns mer detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse. Klicka på respektive väsentlig fråga för att se alla detaljer.

Hållbar innovation och försäljning

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av produkterna ska ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.

Kommentar: 2020 utvecklade och implementerade Gränges verksamhet i Finspång ett verktyg för livscykel- och klimatanalys (LCA/CF) som gör det möjligt att deklarera miljöpåverkan på produktnivå, inledningsvis produkternas klimatavtryck. 2020 hade samtliga produkter producerade i produktionsanläggningen i Finspång tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig, vilket motsvarar 19 procent (–) av bolagets produkter totalt sett.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Till en början kommer Gränges att deklarera produkternas klimatavtryck, men ambitionen är att utöka informationen till att även omfatta andra kategorier av miljöpåverkan och hållbarhetsaspekter. För att säkerställa transparens och trovärdighet har Gränges anlitat IVL Svenska Miljöinstitutet för att verifiera metodiken, processen och rutinerna kopplat till klimatavtrycksanalyserna. En granskningsrapport och ett granskningsuttalande finns tillgänglig här > Mer detaljer kring metodiken och centrala antaganden finns i Gränges klimatavtrycksrapport.

Produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation definieras som förpackade produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig [ton] dividerat med totalt förpackade produkter [ton].

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Technology & Innovation i samarbete med regionala representanter för försäljning och produktutveckling.

Ansvarsfulla och hållbara inköp

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av alla betydande leverantörer ska följa Gränges uppförandekod för leverantörer, eller en motsvarande standard.Kommentar: 2020 hade 127 leverantörer (154), motsvarande 97 procent (99) av det totala inköpsvärdet från betydande leverantörer, åtagit sig att följa uppförandekoden för leverantörer eller hade en motsvarande standard, i linje med Gränges hållbarhetskrav, på plats. I Gränges verksamhet i Finspång, Europa, förnyades ett fåtal leverantörskontrakt 2020 utan ett åtagande att följa uppförandekoden för leverantörer. Åtgärder för att dessa leverantör ska skriva på dokumentet kommer att inledas 2021. 2020 hade 25 av Gränges betydande leverantörer en tredjepartsverifierad skivbordsbaserad utvärdering tillgänglig. Bolaget genomförde också fem leverantörsgranskningar (sju) på plats, varav ingen ny leverantör granskades. Verksamheten i Finspång, Europa, genomförde inga granskningar på grund av covid-19-situationen. Leverantörsgranskningar genomförs regelbundet beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat från leverantörsutvärderingar. Totalt sett var fyra betydande leverantörer (19) nya 2020 och dessa kommer från och med 2021 att inkluderas i den årliga processen för ansvarsfulla inköp. Se sidan 31 för mer information.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå av inköpsorganisationerna och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Europa. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Betydande leverantör definieras som en leverantör där inköpsvärdet är över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD. Lokalt inköpsvärde har konverterats till SEK genom att använda genomsnittliga valutakurser för 2019.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Sustainability samt regionala inköpsrepresentanter. Gränges policy för ansvarsfulla inköp är styrande policy. Den beskriver koncerngemensamma principer och krav för ansvarsfulla inköp, bland annat alla leverantörer ska underteckna uppförandekoden för leverantörer. Tre av bolagets produktionsanläggningar är certifierade i enlighet med kvalitetsledningsstandarden IATF 16949, vilken innehåller kriterier om leverantörers kvalitetsprestanda.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 30 procent av totalt inköpta metaller ska vara återvunnet aluminium.Kommentar: 2020 uppgick andelen inköpt återvunnet aluminium till 22,5 procent (19,8), en ökning med 2,7 procentenheter. Resultatet påverkades positivt av att verksamheterna i Amerika och Asien utökade inköpen av återvunnet aluminium från råvarumäklare, och av samarbete med leverantörer och kunder. Verksamheten i Finspång, Europa, visade en liten nedgång på grund av lägre volymer vilket resulterade i lägre intern produktion av valsgöt och en relativt sett högre volym av valsgöt som innehöll en högre andel primäraluminium.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Inköpt återvunnet aluminium definieras som inköpt återvunnet aluminium som används som insatsmaterial [ton] dividerat med totalt inköpta metaller som används som insatsmaterial [ton].

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Sustainability samt regionala inköpsrepresentanter. Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. 

Resurseffektiv verksamhet

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att energiintensiteteten ska minska med 17 procent jämfört med basåret 2017, samt att andelen förnybar energi (elektricitet, värme, bränsle) ska öka jäm­ fört med basåret 2017.Kommentar: 2020 ökade den totala energianvändningen något till 1 220,2 GWh (1 215,7). Energiintensiteten ökade med 3 procent jämfört med 2019 och uppgick till 3,6 MWh/ton (3,5), främst till följd av lägre produktionsvolymer i produktionsanläggningarna i Shanghai och Finspång på grund av påverkan från covid-19. Detta uppvägdes dock delvis av förbättringar i verksamheten i Amerika, där energiintensiteten minskade till följd av ny produktionsutrustning. Gränges totala andel förnybar energi ökade till 13 procent (8), till följd av en ökad andel förnybar elektricitet i mixen. Gränges verksamhet i Finspång köper sedan 2020 specificerad elektricitet från 100 procent vattenkraft. Ökningen i Asien förklaras delvis av att data för 2020 baseras på den regionala elmixen medan data för tidigare år baseras på den nationella mixen.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemen­ samma definitioner och principer. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Energiintensitet definieras som total energianvändning [MWh] divide­rat med totalt förpackade produkter [ton].

Förnybara energikällor definieras som vindkraft, solenergi, vattenkraft, geotermisk energi, tidvattenkraft och biobränsle. Andelen förnybar energi beräknas som inköpt förnybar energi [MWh] dividerat med total energianvändning [MWh], baserat på total energianvändning per ener­gikälla och leverantörsspecifik mix avseende levererad elektricitet och fjärrvärme.

Regelverk: Gränges följer tillämpliga energiregleringar i länder där Gränges har verksamhet; Gränges verksamhet i Asien följer Shanghai Energy Conservation Regulations och verksamheten i Europa arbetar enligt energieffektiviseringsdirektivet. Gränges verksamhet i Amerika har för närvarande inga energirelaterade regelverk som påverkar verksamheten.

Styrning och policyer: Energianvändning och -intensitet hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development och regionala representanter från produktionen. Förnybar energi hanteras av SVP Sustainability och regionala inköpsrepresentanter. Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. Produktionsanläggningarna i Finspång och Shanghai är certifierade enligt energiledningssystemet ISO 50001, medan anläggningarna i Amerika förbereder implementering.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att klimatutsläpp från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) ska minska med 25 procent per ton jämfört med basåret 2017. Företaget har också ett långsiktigt mål att klimatutsläpp från inköpta material och tjänster (scope 3) ska minska per ton jämfört med basåret 2017.Kommentar:
2020 minskade de totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) med 8 procent jämfört med 2019. Klimatutsläppen per ton från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) ökade med 1 procent jämfört med 2019 och med 3 procent jämfört med basåret 2017, främst till följd av en högre energiintensitet. Klimatutsläppen per ton från inköpta material och tjänster (scope 3) minskade med 8 procent jämfört med 2019 och med 20 procent jämfört med basåret 2017, tack vare en ökad användning av återvunnet aluminium som ersatte primäraluminium i Amerika och Asien, samt inköp av koldioxidsnålt primäraluminium i Finspång, Europa, och Asien. Utsläppen av stoft, kväveoxider och svaveldioxid minskade i verksamheten i Asien och Finspång, Europa, jämfört med 2019 på grund av en lägre förbrukning av naturgas och gasol. I Amerika däremot ökade utsläppen till följd av en högre förbrukning av naturgas.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemen­samma definitioner och principer. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Utsläpp av växthusgaser redovisas som koldioxidekvivalenter. Baserat på GHG Protocol definieras respektive scope enligt följande.

Scope 1 definieras som direkta utsläpp från Gränges verksamhet och inkluderar produktionsanläggningar, kontorsbyggnader och före­tagsägda fordon. Beräkningarna av utsläpp baseras på bränsleför­brukning och utsläppsfaktorer.

Scope 2 definieras som indirekta utsläpp från produktion av inköpt elektricitet och värme som förbrukas av Gränges i produktionsanlägg­ningar och i kontorsbyggnader. Utsläpp beräknas med hjälp av speci­fika data från Gränges elektricitets­ och värmeleverantörer.

Scope 3 definieras som övriga indirekta utsläpp. Dessa inkluderar utsläpp från utvinning, produktion och bearbetning av inköpt material, bränsle­ och energirelaterade aktiviteter (som ej ingår i scope 1 eller scope 2), godstransporter upp­ och nedströms samt tjänsteresor. I bränsle­ och energirelaterade aktiviteter ingår produktion av bränslen som används i Gränges verksamhet och i produktion av inköpt elektrici­tet. Utsläpp från produktion av primäraluminium baseras på regionala industrimedelvärden och leverantörsdata har använts för inköpta valsgöt och inköpt återvunnet aluminium. Utsläpp från produktion av bränslen baseras på regionala industridata. Utsläpp från godstransporter och affärsresor baseras på specifik data för Gränges transportrutter.

Klimatutsläpp per ton definieras som totala utsläpp av växthusgaser [ton CO e] dividerat med totalt förpackade produkter [ton].

Andra utsläpp av stoft, kväveoxider och svaveldioxid beräknas antingen baserat på bränsleförbrukning och lokala utsläppsfaktorer eller baserat på kontinuerliga mätningar. Utsläpp av olja och VOC rap­porteras inte eftersom metoder och datainsamlingsrutiner för närva­rande harmoniseras inom hela organisationen. Gränges strävar efter att börja rapportera dessa utsläpp nästa år.

Regelverk: Gränges följer alla tillämpliga lokala och internationella lagar och regler för miljöpåverkan. Utsläppsgränserna i Europa bygger på krav från industriutsläppsdirektivet (IED). Gränges produktionsanläggning i Finspång ingår inte i EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS. I Asien är utsläppsgränserna kopplade till Regulations of Shanghai Municipality on the Prevention and Control of Atmospheric Pollution, och i USA ger de nationella luftkvalitetsnormerna (NA AQS) det tillämpliga legala ramverket. Lokala tillståndsmyndigheter kontrollerar kontinuerligt att utsläppsnivåerna håller sig inom tillåtna gränser. Utsläpp som regleras genom lagstiftning inkluderar kväveoxider, svaveldioxid och stoft. I vissa delar av organisationen regleras även lättflyktiga organiska föreningar (VOC) och oljeutsläpp.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development (direkta utsläpp från egen verksamhet), SVP Sustainability (indirekta utsläpp från inköpt energi och från inköpta material och tjänster) och regionala representanter från produktions- och inköpsorganisationerna. Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges. Produktionsanläggningarna i Shanghai, Finspång, Huntingdon och Salisbury är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 medan anläggningen i Newport förbereder för att implementera ett miljöledningssystem. Utsläpp kontrolleras och hanteras som en del av den dagliga verksamheten. Lagefterlevnad är en förutsättning för Gränges fortsatta drifttillstånd.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att alla produktionsanlägg­ningar ska ha implementerat en lokal vattenhanteringsplan.
Kommentar: 2020 minskade det totala vattenuttaget med 11 procent jämfört med 2019 och uppgick till 2 864 m3 (3 203), främst på grund av lägre produktionsvolymer i anläggningarna i Shanghai och Finspång, vilket ledde till ett minskat behov av kylvatten. Verksamheten i Amerika ökade dock vattenuttaget något på grund av installationen av ett nytt kyltorn i produktionsanläggningen i Newport. Vattenintensiteten ökade i alla regioner som ett resultat av de lägre produktionsvolymerna. Däremot minskade Gränges totala vattenintensitet till följd av ett betydligt lägre vattenuttag i verksamheten i Finspång. 2020 implementerade Gränges lokala vattenhanteringsplaner i produktionsanläggningarna i Shanghai och Finspång.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemen­samma definitioner och principer. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Vattenuttag definieras som vatten som används i produktionsanlägg­ningen taget från våtmarker, floder, sjöar, egna brunnar, kommunal vattenförsörjning eller från andra offentliga eller privata vattenföre­ tag [m3].

Vattenstress definieras som förhållandet mellan totalt vattenuttag och tillgänglig förnybar yt­ och grundvattenförsörjning. Definitionen är baserad på Aqueduct Water Risk Atlas, utvecklad av World Resources Institute, där resultatet för indikatorn ”Baseline water stress” är hög (40–80 procent) eller extremt hög (> 80 procent) i området.

Vattenintensitet definieras som totalt vattenuttag [m3] dividerat med totalt förpackade produkter [ton].

Regelverk: Vattenanvändning och vattenhantering för Gränges verk­samhet i Asien regleras genom tillstånd och lagstiftning, till exempel Water Pollution Prevention and Control Law of the People’s Republic of China, Water Law of the People’s Republic of China och Management in Shanghai Drainage Ordinance.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development och regionala representanter för produktio­nen. Styrande policy är Gränges EHS-­policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare som arbetar på Gränges.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att Total Recordable Rate (TRR) ska uppgå till < 3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar och att Severity Rate ska uppgå till < 50 förlorade arbetsdagar per miljon arbetade timmar.
Kommentar: 2020 uppgick Total Recordable Rate (TRR) till 5,5 (4,4). Trots ökningen jämfört med 2019 var detta det näst bästa resultatet sedan 2013. Severity Rate förbättrades med 23 procent till 109 (142) till följd av att olyckorna hade mindre allvarliga konsekvenser och därmed ledde till färre frånvarodagar. 2020 inträffade 20 registrerbara arbetsplatsolyckor (17), där hand- och fingerskador utgjorde hälften av olyckorna. Fyra av dessa olyckor (tre) definierades som allvarliga, där en kontraktsanställd och tre medarbetare drabbades. Två av de allvarliga skadorna orsakades av faror som hör till de kritiska fem kategorierna (läs mer på sidan 35 i årsredovisningen 2020), i det här fallet smält metall och brist på bevakning av maskiner – bryt och lås (lockout and tagout).

Redovisningsprinciper och definitioner: Alla incidenter och tillbud registreras och klassificeras i lokala incidentrapporteringssystem. Rapporteringsutfallet följs upp på vecko- och månadsbasis. Data rapporteras på regional nivå och aggregeras månadsvis på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data inkluderar kontraktsanställda och baseras på totalt arbetade timmar 1 januari–31 december. Data för medarbetare omfattade av arbetsmiljöledningssystem och interna säkerhetsinspektioner baseras på antal medarbetare per 31 december. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Kontraktsanställd definieras som individ som arbetar på eller utanför Gränges anläggningar på uppdrag av Gränges.

Registrerbar olycka definieras som olycka som har krävt medicinsk behandling, olycka som har resulterat i hinder att arbeta samt olycks­ fall med förlorade arbetsdagar som följd.

Total Recordable Rate (TRR) definieras som totalt antal registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar.

Olycksfall med förlorade arbetsdagar som följd definieras som antal registrerbara olyckor som resulterar i frånvaro från arbetet (sk. ”lost workday cases”).

Förlorade arbetsdagar definieras som summan av antalet arbetsdagar som medarbetare är frånvarande från arbetet på grund av en regist­rerbar olycka (sk. ”lost workdays”).

Severity Rate definieras som antalet förlorade arbetsdagar per miljon arbetade timmar.

Allvarlig skada definieras som en irreversibelskada till exempel ett amputerat finger eller förlorad syn, eller en reversibel skada som orsakar långa perioder av smärta eller lidande för medarbetaren, eller en olycka med en frånvaro längre än 15 dagar.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Process Engineering & Operational Development och säkerhetsansvariga för regionerna. Styrande policy är Gränges EHS-policy, vilken ses över årligen och omfattar alla medarbetare och individer som direkt eller indirekt har med Gränges verksamhet att göra, såsom oberoende kontraktsanställda och konsulter som arbetar på uppdrag för Gränges. Kontraktsanställda omfattas av alla säkerhetsprocesser och, när det är relevant, i arbetet för att identifiera och utvärdera arbetsrelaterade faror och risker. Vidare omfattas kontraktsanställda av Gränges säkerhetsutbildningar, beroende på typ av arbetsuppgifter.

Arbetsmiljöledningssystem: Samtliga Gränges produktionsanläggningar, vilka omfattar 98 procent av Gränges totala personalstyrka 2020, har ett arbetsmiljöledningssystem implementerat i enlighet med tillämplig lagstiftning. Arbetsmiljöledningssystemet omfattar även alla kontraktsanställda. I produktionsanläggningen i Shanghai är arbetsmiljöledningssystemet certifierat enligt standarden OHSAS 18001 (ISO 45001 från 2021), vilket omfattar 29 procent av Gränges med arbetare. I anläggningarna i Amerika och Finspång pågår arbete för att implementera arbetsmiljöledningssystem i enlighet med ISO 45001.

Interna säkerhetsinspektioner: Gränges genomför vanligtvis inspektioner vid anläggningarna var sjätte månad. Till följd av situationen med covid-19 genomfördes endast en sådan inspektion under 2020, i Finspång, vilket omfattar 25 procent av medarbetarna. Övriga produktionsanläggningar inspekterades 2018–2019.

Skyddskommittéer: På alla anläggningar finns medarbetarledda skyddskommittéer, som samråder om arbetsmiljön och arbetar för ökad säkerhet. Frågor som tas upp inkluderar företagshälsovård, att identifiera och utvärdera faror, samt uppföljning av åtgärder som vidtas för att eliminera risker. Övergripande skyddskommittéer, som leds av regionala Presidents, följer upp att arbetet i skyddskommittéerna fungerar. Kontraktsanställda är inte representerade i skyddskommittéerna. I verksamheten i Amerika har varje anläggning en medarbetarledd skyddskommitté som stöds av den lokala ledningen. Kontraktsanställda har möjlighet att ge input och ställa frågor i återkommande möten. Till följd av covid-19 har inga skyddskommittémöten hållits i Amerika under 2020. I Asien genomförs skyddskommittémöten varje kvartal. Skyddskommittéerna i Finspång genomför möten två till fyra gånger per år. Kontraktsanställda deltar inte i skyddskommittéarbetet, men behandlas på samma sätt som Gränges medarbetare i arbetsmiljöfrågor.

Jämlika och högpresterande team

Långsiktigt mål: Inte tillämpligt eftersom detta är en generell upplysning.


Kommentar: 2020 minskade det totala antalet medarbetare något och uppgick till 1 774 (1 782). Detta var främst ett resultat av uppsägningar vid anläggningen i Finspång på grund av lägre produktionsvolymer. Däremot hade verksamheten i Amerika en fortsatt hög rekryteringstakt. Det totala antalet kontraktsanställda uppgick till 116 (104).

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Europa. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Data är baserad på antal medarbetare per 31 december.

Kontraktsanställd definieras som individ som arbetar på plats på eller utanför Gränges anläggningar på uppdrag av Gränges.

Tillsvidareanställd definieras som medarbetare som är anställd för en obestämbar period.

Visstidsanställd definieras som medarbetare som är anställd för en begränsad period.

Heltidsanställd definieras i enlighet med nationell lagstiftning och praxis för arbetstid, såsom medarbetare som arbetar minst nio måna­der per år och 30 timmar per vecka.

Deltidsanställd definieras som medarbetare som arbetar mindre än en heltidsanställd.

Styrning och policyer: Inte tillämpligt eftersom detta är en generell upplysning.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av alla med­arbetare årligen ska ha ett utvecklingssamtal.

Kommentar: 2020 hade totalt sett 100 procent (100) av alla medarbetare ett utvecklingssamtal.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Europa. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Data är baserad på antal medarbetare i tjänst, justerad för de individer som är långtidsfrånvarande samt nya medarbetare som inte hade något utvecklingssamtal på grund av att de påbörjade sin anställning efter perioden när de årliga utvecklingssamtalen genomfördes.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Human Resources och human resources­representanter för regionerna.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att minst 30 procent av ledande befattningshavare ska vara kvinnor.


Kommentar: 2020 ökade andelen kvinnor i den totala personalstyrkan med en procentenhet till 15 procent (14). Andelen kvinnor bland ledande befattningshavare ökade också med en procentenhet, till 21 procent (20).

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Europa. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Data är baserad på antal medarbetare per 31 december.

Ledande befattningshavare definieras som medarbetare som är kvali­ficerade till att delta i Gränges långsiktiga incitamentsprogram (LTI).

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Human Resources och human resources­representanter för regionerna. Styrande policy är mångfaldspolicyn som ses över årligen och som omfattar alla medar­betare som arbetar på Gränges.

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att Engagemangsindex ska uppgå till minst 85.

Kommentar: 2020 ökade totala sjukfrånvaron till 2,0 procent (1,6) till följd av covid-19-relaterade åtgärder för att mildra påverkan från pandemin. Den totala personalomsättningen ökade till 16,0 procent (11,8) främst på grund av konsekvenser av covid-19-pandemin. Detta inkluderar uppsägningar vid anläggningen i Finspång på grund av lägre produktionsvolymer samt pensionsavgångar och svårigheter att få medarbetare att återvända till produktionsanläggningen i Salisbury i samband med en temporär stängning av anläggningen. Uppdelat per kön var personalomsättningen 16,6 procent bland män och 12,6 procent bland kvinnor och uppdelat per kategori var den 17,0 procent bland medarbetarna i produktionen och 13,7 procent bland tjänstemännen. Engagemangsindex ökade 2020 till 78 (77) jämfört med 2018, vilket är i linje med relevant benchmark för andra industribolag.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer. Data för Gränges AB är inkluderat i data för Europa. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Data för sjukfrånvaro och personalomsättning är baserad på genomsnittligt antal medarbetare (uttryckt som närvarande heltidstjänster). Data för medarbetarengagemang kommer från Gränges medarbetarundersökning som genomförs vartannat år. Kontraktsanställda ingår inte i data för dessa nyckeltal.

Sjukfrånvaro definieras som alla frånvarande timmar för sjukdom inom ett år dividerat med totala antalet arbetstimmar på ett år (i enlighet med lokala standarder). Det exkluderar giltig frånvaro såsom semester, studier och föräldraledighet.

Personalomsättning definieras som antal medarbetare som lämnar organisationen (frivilligt eller till följd av uppsägning, pension eller dödsfall i tjänsten) under den rapporterande perioden dividerat med totala antalet medarbetare omvandlat till heltidstjänster.

Engagemangsindex är ett beräknat medelvärde från flera frågor i Gränges medarbetarundersökning relaterade till energi och tydlighet, två viktiga dimensioner av medarbetarengagemang. Medelvärdet indexeras till en skala 0–100.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av SVP Human Resources och human resources­representanter för regionerna.

God affärsetik

Långsiktigt mål: Gränges mål för 2025 är att 100 procent av alla med­arbetare årligen ska utbildas i uppförandekoden, och att 100 procent av alla tjänstemän årligen ska utbildas i antikorruption.
Kommentar: 2020 fortsatte Gränges att genomföra en årlig koncerngemensam utbildning i uppförandekoden. Samtliga medarbetare, förutom medarbetare i produktionen i Gränges verksamhet i Amerika, som genomförde klassrumsutbildning, erbjöds att genomföra en webbaserad utbildning. Totalt deltog 100 procent (99) av medarbetarna. Gränges genomförde också en antikorruptionsutbildning som 100 procent (100) av alla tjänstemän slutförde. Inga incidenter som rör korruption upptäcktes under 2020.

Redovisningsprinciper och definitioner: Data för utbildningen i uppförandekoden och i antikorruption samlas in och konsolideras årligen via det e-learningsystem som används för onlineutbildningar. Data för Gränges AB är inkluderad i data för Europa. Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Data för antikorruptionsutbildning är inte tillgängligt för 2018 eftersom utbildningen lanserades 2019. Data inkluderar medarbetare i tjänst och är justerad för långtidssjuka, föräldralediga, uppsägningar samt medarbetare som inte är i tjänst under en längre period.

Styrning och policyer: Frågan hanteras av Gränges General Counsel och regionala jurister. Den styrande policyn är Gränges uppförandekod, vilken uppdateras årligen och finns tillgänglig för alla medarbetare och styrelsemedlemmar i bolag som ägs av Gränges. Den gäller också för oberoende uppdragstagare och konsulter eller andra som agerar på uppdrag av Gränges. Vidare definierar, förklarar och förtydligar Gränges antikorruptionspolicy vad Gränges menar med korruption.