Kontakt

Driva resurseffektiv verksamhet

En effektiv hantering av energi och material är kritisk för Gränges eftersom det förbättrar bolagets lönsamhet, konkurrenskraft och miljöprestanda. Att erbjuda en säker arbetsmiljö är också av yttersta vikt i och med att företaget strävar efter att vara en skadefri arbetsplats.

Gränges åtagande

Gränges ska öka produktiviteten och kontinuerligt genomföra verksamhetsförbättringar för att förbättra material- och energieffektivitet samt minska utsläppen till luft och vatten och samtidigt erbjuda en säker och trygg arbetsplats för alla medarbetare. Härigenom minskar Gränges den negativa påverkan från sin verksamhet.

Måluppfyllelse 2020

  • Säkerhet; Total Recordable Rate uppgick till 5.5 (4,4) och Severity Rate till 109 (142).
  • Energiintensiteten ökade till 3.6 MWh/ton (3,5).
  • Klimatutsläppen från egen verksamhet och inköpt energi uppgick till 0,83 ton CO2e per ton (0,82).
  • Antal anläggningar som har implementerat lokala vattenhanteringsplaner är 2/5.

Globala principer för miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

Gränges globala EHS-policy beskriver principer, grundläggande krav och vägledning kring säkerhet på arbetsplatsen och miljöförpliktelser. Policyn är tillämplig för alla medarbetare och individer som direkt eller indirekt har med Gränges verksamhet att göra, såsom oberoende kontraktsanställda och konsulter som arbetar på uppdrag för Gränges. I enlighet med policyn ska alla produktionsanläggningar ha certifierade ledningssystem för hälsa och säkerhet, miljö och energi.

Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Miljöledningscertifiering i Huntingdon

I juli 2020 certifierades framgångsrikt miljöledningssystemet i Gränges produktionsanläggning i Huntingdon, i enlighet med miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Genom certifieringen garanterar Gränges att kontinuerligt förbättra miljöprestandan och säkerställa att bolagets miljöpåverkan identifieras, mäts, analyseras och minskar. ”Att erhålla den här ISO-certifieringen är inte bara en stor framgång och ett resultat av hårt arbete av vår personal i Huntingdon, det är också ett utmärkt exempel på Gränges strategiska åtagande till hållbarhet och kontinuerliga förbättringar. Våra kunder kan vara förvissade om att vår miljöledning håller högsta standard och att vår miljöpåverkan minskar kontinuerligt”, säger Patrick Lawlor, President Americas.

Energi

Både smältning och gjutning av aluminium är energiintensiva processer och Gränges strävar efter att minska sin energiförbrukning av både hållbarhets- och lönsamhetsskäl.

Läs mer

Utsläpp och klimatpåverkan

Gränges anser att det är nödvändigt att bidra till att bekämpa klimatförändringar och arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan från sin verksamhet och genom värdekedjan.

Läs mer

Vattenhantering

En hållbar vattenanvändning och tillgång till rent, friskt vatten är avgörande för ekonomisk tillväxt och välfärd.

Läs mer

Säkerhet på arbetsplatsen

Gränges strävar efter ha en arbetsmiljö där säkerheten går först. Detta innebär att det är högsta prioritet att ha en säker och skadefri arbetsplats som värnar hälsa och främjar välbefinnande bland medarbetare och alla personer som direkt eller indirekt har med företagets verksamhet att göra.

Läs mer