Kontakt

Energi

Ökad energieffektivitet

Gränges arbetar för att kontinuerligt öka energieffektiviteten. Bolaget genomför regelbundet energikartläggningar och väljer bästa tillgängliga teknik vid nya investeringar och upprustningar. Aktiviteter för förbättrad energieffektivitet är huvudsakligen relaterade till ökat metallutbyte, värmereglering samt återvinning av överskottsvärme. Den huvudsakliga energianvändningen sker främst i omsmältnings-och gjutningsprocesserna och de huvudsakliga energikällorna är naturgas, elektricitet och gasol. 

Gränges strävar efter att ha ett holistiskt angreppssätt när det gäller att minska den totala klimatpåverkan, vilket medför att företaget kan behöva acceptera en mindre ökning i energiförbrukning som ett resultat av att mer aluminiumskrot används vid omsmältningen, jämfört med om tackor av primäraluminium skulle användas. Minskningen i utsläpp från inköpt aluminiumskrot kompenserar mer än väl för ökningen i utsläpp från verksamheten. 

Främja förnybar energi

Genom att använda förnybar energi kan Gränges minska sina klimatutsläpp och luftföroreningar från sin tillverkning. Den största påverkan kommer främst från företagets ugnar där aluminium smälts om, antingen via direktförbränning där fossila bränslen används eller via induktion där elektricitet används. 2021 satte Gränges ett kvantitativt mål att öka användningen av förnybar energi till minst 20 procent 2025, vilket är en uppgradering jämfört med det tidigare inriktningsmålet. 

Gränges fabriker har olika möjligheter att köpa förnybar energi. I Finspång köper Gränges 100 procent specificerad elektricitet från vattenkraft som används i induktionsugnar, medan gasol används i ugnar för direktförbränning. I Gränges Shanghai och Gränges Americas använder verksamheterna främst naturgas, och elektricitet köps in från reglerade energimarknader som för närvarande främst baseras på kärnkraft och icke-förnybar energi. I Gränges Konin är naturgas och el de främsta energikällorna, där elen framförallt baseras på icke-förnybara källor såsom kol. 

Energianvändning per energislag, 2021

Förnybar energi/energimix, 2021

Energiintensitet, 2017–2021

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›