Kontakt

Energi

Minska energiintensitet

Gränges arbetar för att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten. Bolaget genomför regelbundet energikartläggningar och väljer bästa tillgängliga teknik vid nya investeringar och upprustningar. Aktiviteter för förbättrad energieffektivitet är huvudsakligen relaterade till ökat metallutbyte, värmereglering samt återvinning av överskottsvärme. Viktiga energikällor är naturgas, elektricitet och gasol och den huvudsakliga energianvändningen sker främst i omsmältnings- och gjutningsprocesserna. 2020 genomförde Gränges regionala utvärderingar av möjligheter till att förbättra energieffektiviteten, och uppdaterade sina aktivitetsplaner till 2025.

Främja förnybar energi

I produktionsanläggningen i Finspång använder Gränges elektricitet i induktionsugnar för omsmältning av aluminium och gasol i ugnar för direktförbränning. Sedan 2020 köper verksamheten i Finspång specificerad elektricitet från 100 procent (41) vattenkraft, genom den avreglerade energimarknaden i Sverige. I fabrikerna i Shanghai och Amerika använder verksamheterna främst naturgas, och elektricitet köps in från reglerade energimarknader, som för närvarande främst baseras på kärnkraft och icke-förnybar energi. 2020 genomförde Gränges regionala utvärderingar av möjligheter till att öka användning av förnybar energi, och uppdaterade sina aktivitetsplaner till 2025.

Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Benchmark avseende omsmältning för att minska energiförbrukning

2020 genomförde Gränges en jämförelse mellan omsmältningsugnar i Shanghai, Finspång och Amerika. Arbetssättet för att hantera ugnarna (det vill säga ladda insatsmaterial, uppvärmning och smältning, omrörning, tillsättning av flussmedel, uraskning, hålltider m m) jämfördes i syfte att minska cykeltider, energiförbrukning och bildande av aska. Ett viktigt resultat var att kunna införa en högre andel återvunnet aluminium för att ersätta primäraluminium och samtidigt begränsa både ökningen av aska som bildas och en ökad energitillförsel.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›