Kontakt

Säkerhet på arbetsplatsen

Sträva efter att ha en skadefri arbetsplats

Gränges arbetar för att alla aktiviteter ska förbättra arbetsmiljön, öka medvetenheten och förbättra beteenden som rör hälsa och säkerhet. Gränges strävar efter att ha en arbetsmiljö som värnar hälsa och främjar välbefinnande hos alla personer som direkt och indirekt har med bolagets verksamhet att göra. Ingen individ ska riskera att bli skadad på Gränges arbetsplatser. Säkerhetsarbetet är integrerat i Gränges koncept för lean-baserad produktion. Ett 5S-system har implementerats i alla produktionsanläggningar för att säkerställa att arbetsmiljön är ren, välordnad och säker och för att genomdriva säkra beteenden, förbättra arbetsplatseffektiviteten samt avlägsna avfall. Till följd av situationen med covid-19 implementerade samtliga Gränges produktionsanläggningar under 2020 strikta åtgärder för att kontakt mellan människor skulle undvikas och för att lämpliga hygienregler skulle tillämpas. Vidare tillämpades distansarbete där det var möjligt, för att minimera resande och personliga möten.

Identifiera faror och riskbedömning

Gränges verksamhet medför specifika säkerhetsfaror som kontinuerligt övervakas för att eliminera eller minska skaderiskerna. De fem kritiska kategorierna av faror har högsta prioritet: fallskydd, smält metall, mobil utrustning, slutna utrymmen samt bevakning av maskiner – bryt och lås, det vill säga säkerställa att maskinerna är helt avstängda och energilösa innan underhållsarbete påbörjas. Gränges strävar också efter att minimera medarbetarnas exponering för kemikalier och genomför riskbedömningar för att säkerställa att medarbetare använder säkra och miljövänliga alternativ.

Gränges säkerhetsstrategi är att förebygga arbetsskador genom att bättre förstå hur arbete utförs i relation till faror och tillhörande risker. Arbetssäkerhetsanalyser för både repetitiva och icke-repetitiva uppgifter genomförs av experter och de personer som utför arbetet. Det innefattar att identifiera faror förknippade med arbetsuppgifter, utvärdera skaderisker samt att utveckla handlingsplaner för att hantera och mildra riskerna. Åtgärderna samordnas och prioriteras av ledningen och skyddsombuden. För att förebygga och korrigera åtgärder görs en grundorsaksanalys för alla registrerbara olyckor, incidenter som inte resulterar i skador, samt incidenter som enbart kräver första hjälpen men som skulle ha kunnat få allvarliga konsekvenser.

Säkerhetsrapportering och väsentliga aktiviteter

Gränges produktionsanläggningar bedriver strukturerade program för medarbetarengagemang med mätbara och relevanta styrande nyckeltal. Detta inkluderar ett program där medarbetare och seniora chefer tillsammans går runt på anläggningarna, observerar aktiviteter samt diskuterar riskbeteenden och förbättringar (s.k. walk, observe, communicate). Alla incidenter och olyckor registreras och klassificeras av medarbetare i lokala incidentrapporteringssystem. Säkerhetsprestandan följs upp vecko- och månadsvis och varje anläggning sätter säkerhetsmål som en del av affärsplaneringscykeln.

Exempel på aktiviteter som har implementerats under 2020 är förbättrad åtskillnad mellan fotgängare och mobil utrustning (gaffeltruckar, traverser, lastmaskiner etc.) i verksamheten i Finspång. Verksamheten i Amerika har implementerat en ny säkerhetsstandard för smält metall som omfattar personlig skyddsutrustning och ett nytt system för rutinmässiga granskningar av omsmältverk. Verksamheten i Shanghai har introducerat en ny app som medarbetare kan använda för att registrera osäkra förhållanden och beteenden, och för att lära sig om tillämpliga förordningar och regler.

Säkerhetsutbildning och tillgång till hälso- och sjukvård

Gränges arbetar för att förbättra medvetenheten och kunskaper kring hälsa och säkerhet. Detta inkluderar regelbundna hälsokontroller samt utbildning av medarbetare i maskinsäkerhet, personlig skyddsutrustning, brandsäkerhet, första hjälpen och krisberedskap. Alla medarbetare täcks av olycksfalls- och sjukförsäkring. Omfattande säkerhetsutbildning genomförs för alla medarbetare minst en gång per år, och kurser tillhandahålls regelbundet för personal i produktionen, ledningen och nyanställda. Medarbetare i produktionen får särskild säkerhetsutbildning som täcker specifika områden, såsom förebyggande av hand- och fingerskador. Alla nyanställda slutför säkerhetsutbildning innan de börjar.

Utbyte av goda erfarenheter

Gränges kommunicerar aktivt säkerhetsrelaterad information för att öka medvetenheten om incidenter och förhindra att de upprepas. För att dela best practice och harmonisera arbetsprocesser genomför företaget vanligtvis interna säkerhetsinspektioner vid anläggningarna var sjätte månad, med fokus på de fem mest kritiska riskkategorierna samt på brandsäkerhets- och miljöfrågor. Korrigerande åtgärder integreras i anläggningarnas förbättringsplaner och rapporteras till de regionala skyddskommittéerna. Till följd av situationen med covid-19 och reserestriktioner har Gränges endast genomfört en sådan inspektion 2020. För att främja ökad säkerhet sker också samarbete och kunskapsutbyte med andra företag genom branschorganisationer. Ett sådant exempel är European Aluminiums arbetsgrupp för säkerhet.

Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Förbättrad säkerhet förfotgängare i produktionsanläggningen i Finspång

En av de största säkerhetsriskerna i Gränges produktionsanläggning i Finspång är de potentiella mötena mellan fotgängare och mobil utrustning (gaffeltruckar, traverser, lastmaskiner etc.). Under flera år har produktionsanläggningen genomfört ett kontinuerligt arbete för att förbättra separationen för fotgängare, och nyligen togs ett strategiskt beslut för att påskynda genomförandet av förbättringsaktiviteter. Projektet startade med en riskbedömning, utförd av EHS-personalen, projektavdelningen, chefer och fackliga säkerhetsrepresentanter, och resulterade i en övergripande plan för separation av fotgängare, både inomhus och utomhus. Till förbättringar som har implementerats hör omdirigering av gångvägar och eliminering av platser där fotgängare riskerar att krocka med vägar för mobil utrustning. Gångvägar har vid behov också skyddats med kraftiga räcken och grindar och en tydlig färgmarkering. De flesta arbetsstationer är nu anslutna till en säker gångväg.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›