Kontakt

Stort fokus på hållbarhet

Genom att bedriva verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt stärker Gränges sin långsiktiga konkurrenskraft och skapar ekonomiskt och operationellt värde för företaget och dess intressenter. Hållbart affärsvärde uppnås genom att minska oönskad påverkan av företagets verksamhet och samtidigt öka de positiva bidrag och möjligheter som fås genom att integrera hållbarhetsaspekter i affärsverksamheten och värdekedjan.

En viktig resurs för en hållbar ekonomi

Aluminium är ett cirkulärt material som kan återvinnas oändligt många gånger utan att förlora sina ursprungliga egenskaper som lätthet, ledningsförmåga, formbarhet, hållbarhet och ogenomtränglighet. Dessa egenskaper gör aluminium till en viktig resurs för en cirkulär ekonomi, och ett väsentligt material som stödjer viktiga branscher, till exempel transporter, byggbranschen, förpackningsindustrin och förnybar energiteknik, för att de ska uppnå sina klimatmål. Den globala trenden mot en mer hållbar utveckling och transformationen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi medför att Gränges kunder blir alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara material.

Gränges omfattas av EU:s taxonomi. Gränges har under 2021 identifierat att aluminiumåtervinning omfattas av taxonomin,vilket är viktigt för att möjliggöra och stödja en global hållbar utveckling.

Utveckla hållbara aluminiumprodukter

Hållbarhet har identifierats som en av de viktigaste affärsdrivkrafterna för Gränges och är integrerat i företagets kärnverksamhet och strategi. I enlighet med företagets syfte och löfte är Gränges strategiska prioritet att utveckla hållbara aluminium-produkter och lösningar som kännetecknas av att de har låg klimatpåverkan, är cirkulära och resurseffektiva samt ansvarsfullt inköpta och producerade. Gränges använder sitt hållbarhets-

ramverk för att integrera hållbarhet i sin verksamhet, sina arbetsprocesser och sin värdekedja, vilket möjliggör och påskyndar utvecklingen av hållbara aluminiumprodukter och lösningar. 

Ett systematiskt arbetssätt för att integrera hållbarhet

Företagets koncerngemensamma hållbarhetsramverk med till-hörande mål för 2025 lanserades ursprungligen 2019. Det inkluderar de 13 hållbarhetsfrågor, uppdelade på fem hållbarhetsområden, som bedöms ha störst hållbarhetspåverkan och som intressenterna bedömer är viktigast för företaget att hantera. Gränges har gjort goda framsteg inom många av företagets hållbarhetsprioriteringar de senaste åren, och som ett resultat av detta uppgraderade bolaget under 2021 några av 2025-målen. 2021 kopplade Gränges också utfallet av tre av sina hållbarhetsmål för 2025 till sin finansieringskostnad genom att emittera en hållbarhetslänkad obligation. 

Gränges SVP Sustainability är ansvarig för att driva den globala hållbarhetsstrategin och facilitera att koncernen gör framsteg i enlighet med ramverket och målen. Regionala Presidents verkställer och implementerar lokala hållbarhetsstrategier som är i enlighet med koncernens strategi. Funktionella tvärregionala team säkerställer integration av hållbarhetsaspekter i centrala funktioner såsom inköp, försäljning, produktion och HR.

Hållbarhetsåtaganden och initiativ

Gränges undertecknade FN:s Global Compact i oktober 2016 och åtar sig sedan dess att uppfylla principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Principerna ligger också till grund för företagets uppförandekod och uppförandekod för leverantörer. Dessutom har företaget åtagit sig att bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, och har identifierat de globala mål för hållbar utveckling som är mest relevanta för företaget och där Gränges har störst påverkan och kan bidra mest.

Gränges deltar i olika branschinitiativ för att säkerställa att aluminium utvinns, produceras och används på ett hållbart sätt, och för att driva förändring där påverkan i värdekedjan är som störst.Ett sådant initiativ är Aluminium Stewardship Initiative (ASI), som arbetar för att samla producenter, användare och intressenter i aluminiumets värdekedja och maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle.

Framgångsrik emission av hållbarhetslänkad obligation

I september 2021 emitterade Gränges framgångsrikt en femårig icke-säkerställd hållbarhetslänkad obligation om 600 MSEK under bolagets uppdaterade MTN-program. Den nya obligationen förfaller 2026. Gränges har kopplat den hållbarhetslänkade obligationen till utfallet av tre definierade hållbarhetsmål (s.k. SPT:er), som alla spelar en central roll i Gränges hållbarhetsstrategi:

SPT 1: Minska klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) med 25 procent 2025 jämfört med 2017, mätt i ton CO2e/ton. 

SPT 2: Minska klimatutsläpp per ton från inköpta metaller (scope 3) med 30 procent 2025 jämfört med 2017, mätt i ton CO2e/ton. 

SPT 3: Minst 30 procent av totalt inköpta metaller ska bestå av aluminiumskrot 2025.