Kontakt

Stort fokus på hållbarhet

Genom att bedriva affärsverksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt stärker Gränges sin långsiktiga konkurrenskraft och skapar finansiellt och operationellt värde genom aluminiumets livscykel. Hållbart affärsvärde uppnås genom att integrera hållbarhet i företagets kärnverksamhet och strategi.

Bidra till en mer hållbar och cirkulär ekonomi

Hållbarhet är en naturlig del i Gränges kärnverksamhet och strategi. Det bidrar till att öka företagets långsiktiga konkurrenskraft och syftar till att skapa långsiktigt värde för Gränges och bolagets intressenter. Den globala trenden mot en mer hållbar utveckling och transformationen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi medför att Gränges kunder blir alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara material.

Aluminium kallas ofta ”den gröna metallen” eller ”framtidens metall” tack vare egenskaper såsom att det har låg vikt, är hållbart och kan återvinnas oändligt många gånger. Gränges arbetar för att dra nytta av dessa unika egenskaper för att designa och tillverka hållbara produkter som kan förbättra resurseffektivitet och klimatprestanda längs värdekedjan. Exempel på fördelar för kunder och slutanvändare är fordon som är mer bränsle- och energieffektiva samt mer energieffektiva byggnader.

Strukturerat hållbarhetsarbete

Gränges har ett strukturerat arbetssätt för att integrera hållbarhet i sin affärsverksamhet och värdekedja. Syftet är att minska oönskad påverkan från bolagets verksamhet och samtidigt öka de positiva bidrag och möjligheter som fås genom att integrera hållbarhetsaspekter i affärsverksamheten.

Företagets koncerngemensamma hållbarhetsramverk med tillhörande mål för 2025 är uppdelat i fem hållbarhetsområden, där varje område styrs av en representant från koncernledningen som koordinerar och faciliterar implementeringen av globala hållbarhetsprioriteringar.

Hållbarhetsåtaganden och initiativ

Gränges undertecknade FN:s Global Compact i oktober 2016 och åtar sig sedan dess att uppfylla principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Principerna ligger också till grund för företagets uppförandekod och uppförandekod för leverantörer.

Företaget har även åtagit sig att bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Gränges har identifierat de globala mål för hållbar utveckling som är mest relevanta för företagets verksamhet och där Gränges har störst påverkan och kan bidra mest.

Branschsamarbete är av yttersta vikt för att möjliggöra värdeskapande genom aluminiumets livscykel. Gränges deltar i olika branschinitiativ för att säkerställa att aluminium utvinns, produceras och används på ett hållbart sätt, och för att driva förändring där påverkan i värdekedjan är som störst.

Aluminium stewardship initiative

Ett viktigt branschinitiativ är Aluminium Stewardship Initiative (ASI), en global ideell intresseorganisation som arbetar med globala standarder för hållbarhetsprestanda och spårbarhet av material inom värdekedjan för aluminium. Gränges har varit medlem i ASI sedan 2019. Gränges produktionsanläggning i Shanghai certifierades enligt ASI:s Performance Standard (PS) i juli 2019 och i februari 2021 erhölls även en provisorisk PS-certifiering för anläggningen i Finspång.1) Certifieringen visar att Gränges produkter tillverkas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och ger en försäkran till våra kunder och andra intressenter att Gränges möter de ökade hållbarhetskraven. Gränges ambition är att certifiera alla produktionsanläggningar enligt ASI:s Performance Standard till 2025.

1) Den provisoriska certifieringen följer ASI:s interimpolicy avseende revisioner och revisonsrelaterade resor på grund av covid-19-situationen.