Kontakt

Hållbarhetsstyrning

Gränges hållbarhetsarbete leds av koncernledningen, vilket inkluderar SVP Sustainability sedan 1 april 2021. Koncernledningen säkerställer att Gränges globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer är i enlighet med företagets vision och strategi. Koncernledningen granskar även och följer upp regionala hållbarhetsresultat mot hållbarhetsmålen, samt beslutar om globala prioriteringar avseende hållbarhetsarbetet.

Koncernens hållbarhetsavdelning, som SVP Sustainability leder, är ansvarig för att koordinera, facilitera och driva den globala hållbarhetsstrategin och långsiktiga mål såväl som att ta fram hållbarhetsrelaterade policyer. Till andra ansvarsområden hör att regelbundet kommunicera och rapportera Gränges hållbarhetsresultat och -framsteg till interna och externa intressenter, samt koordinera en fortlöpande dialog med intressenterna. Regionala Presidents är ansvariga för att verkställa och implementera lokala hållbarhetsstrategier och mål, som är i enlighet med den globala strategin samt möter de lokala behoven. 

I slutet av 2021 etablerade Gränges ett internt Sustainability Board för att säkerställa en systematisk uppföljning av implementeringen av Gränges hållbarhetsstrategi i alla regioner och på alla produktionsanläggningar. Denna leds av SVP Sustainability, och även VD ingår. 

Gränges VD presenterar regelbundet globala hållbarhetsresultat till styrelsen, som granskar och följer upp resultaten mot företagets mål. Styrelsen godkänner företagets globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer, samt antar den årliga hållbarhetsredovisningen. 

För att säkerställa att hållbarhetsaspekter integreras i viktiga funktioner såsom inköp, försäljning, tillverkning och HR, samt för att koordinera koncerngemensamma prioriteringar och säkerställa att best practice delas i organisationen, har Gränges etablerat tvärregionala team som träffas regelbundet och där alla regioner finns representerade.