Kontakt

Hållbarhetsstyrning

Gränges hållbarhetsarbete leds av koncernledningen och SVP Sustainability som koordinerar, faciliterar och driver den globala hållbarhetsstrategin, långsiktiga mål och hållbarhetsrelaterade policyer. SVP Sustainability kommunicerar också hållbarhetsresultat och -framsteg till olika intressenter, samt koordinerar en fortlöpande dialog med intressenterna.

Gränges VD presenterar regelbundet globala hållbarhetsresultat till styrelsen, som granskar och följer upp resultaten mot företagets mål. Styrelsen är ansvarig för företagets globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer, samt godkänner den årliga hållbarhetsredovisningen.

Koncernledningen säkerställer att Gränges globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer är i enlighet med företagets vision och strategi. Koncernledningen granskar och följer upp hållbarhetsresultatet mot hållbarhetsmålen, samt beslutar om globala prioriteringar avseende hållbarhetsarbetet.

Som framgår nedan styrs varje hållbarhetsområde av en representant från koncernledningen. Denna individ föreslår globala hållbarhetsprioriteringar och koordinerar med Gränges lokala verksamheter via tvärregionala team för att implementera lokala hållbarhetsaktiviteter inom ett specifikt hållbarhetsområde. Sedan maj 2020 ansvarar SVP Sustainability för hållbarhetsområdet Ansvarsfulla och hållbara inköp.

De lokala verksamheterna säkerställer vidare att en lokal hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer finns på plats och att dessa är i enlighet med den globala strategin samt möter de lokala behoven. Verksamheterna rapporterar också hållbarhetsresultat och framsteg lokalt.