Kontakt

Intressentdialog

Gränges arbetar för att ha en långsiktig och öppen dialog med sina intressenter. Intressenternas delaktighet är en prioriterad fråga för Gränges som för en löpande dialog med intressenterna för att förvissa sig om att bolaget möter deras förväntningar. Bolaget har även, som en del i processen kring sin hållbarhetsredovisning, strukturerade dialoger med utvalda intressenter för att identifiera viktiga hållbarhetsfrågor och rapportinnehåll.

De viktiga frågor som har lyfts fram i intressentdialogen utgör centrala delar i bolagets väsentlighetsanalys och rapportering. Gränges har identifierat fem övergripande intressentgrupper att inkludera i sin intressentdialog: kunder, medarbetare, investerare, samhälle och leverantörer.

Viktiga hållbarhetsfrågor för intressentgruppen

 • Kundnöjdhet
 • Hållbar och ansvarsfull innovation
 • Energi och utsläpp
 • Hälsa och säkerhet
 • Produktprestanda ur ett livscykelperspektiv
 • Återvunnet aluminium och råmaterial
 • Leverantörsutvärderingar

Forum för dialog

 • Kundundersökning
 • Mässor, seminarier
 • Löpande dialog
 • Kundenkäter
 • Intressentundersökningar och djupintervjuer

Viktiga hållbarhetsfrågor för intressentgruppen

 • Mångfald och jämställdhet
 • Utsläpp till luft och vatten
 • Etik och antikorruption
 • Gränges som arbetsplats
 • Hälsa och säkerhet
 • Produktprestanda ur ett livscykelperspektiv
 • Leverantörsutvärderingar

Forum för dialog

 • Årliga utvecklingssamtal
 • Medarbetarundersökningar vartannat år
 • Internutbildningar
 • Kommunikation via intranätet
 • Intressentundersökningar och djupintervjuer
 • Arbetsplatsmöten

Viktiga hållbarhetsfrågor för intressentgruppen

 • Kundnöjdhet
 • Ekonomiskt resultat
 • Hållbar och ansvarsfull innovation
 • Energi och utsläpp
 • Etik och antikorruption
 • Gränges som arbetsplats
 • Produktprestanda ur ett livscykelperspektiv
 • Återvunnet aluminium och råmaterial
 • Leverantörsutvärderingar

Forum för dialog

 • Årsstämma
 • Kvartalsrapporter och årsredovisning
 • Kapitalmarknadsdagar
 • Kvartalsvisa telefonkonferenser
 • Investerar­ och analytikermöten
 • Pressmeddelanden
 • Intressentundersökningar och djupintervjuer
 • Hållbarhetsenkäter från leverantörer av ESG­data
 • Gränges webbsida

Viktiga hållbarhetsfrågor för intressentgruppen

 • Engagemang i lokalsamhället
 • Energi och utsläpp
 • Hälsa och säkerhet

Forum för dialog

 • Samarbeten med universitet och skolor
 • Praktikanter och studentuppsatser
 • Lokala samarbeten, löpande dialog
 • Deltagande i nätverk och arbetsgrupper
 • Intressentundersökningar och djupintervjuer

Viktiga hållbarhetsfrågor för intressentgruppen

 • Kundnöjdhet
 • Ekonomiskt resultat
 • Energi och utsläpp
 • Etik och antikorruption
 • Hälsa och säkerhet
 • Återvunnet aluminium och råmaterial
 • Inköpsprocesser

Forum för dialog

 • Löpande dialog
 • Intresseundersökningar och djupintervjuer
 • Leverantörsutvärderingar
 • Uppförandekod för leverantörer

Externa initiativ och samarbeten

Gränges deltar i följande branschinitiativ: Aluminium Association, Aluminium Stewardship Initiative, Big Science Sweden, China Nonferrous Metals Industry Association, Confederation of Swedish Enterprise in Europe, European Aluminium, European Aluminium Foil Association, Fordonskomponentgruppen, Global Aluminium Foil Roller Initiative, Nonferrous Metals Society of Shanghai, Shanghai Aluminium Trade Association och Svenskt Aluminium. Gränges verksamhet i Europa är också medlem i de lokala föreningarna Näringslivsrådet, Vision East Sweden och Östsvenska Handelskammaren, eftersom det finns ett strategiskt intresse på lokal nivå för områden såsom rekrytering, infrastruktur och inflytande över viktiga politiska frågor.

Gränges stödjer internationella standarder gällande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption, FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Gränges bidrar också till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer ›